Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διενέργεια διαγωνισμού για καύσιμα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Διενέργεια διαγωνισμού για καύσιμα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Διαφήμιση

«Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ανά τμήμα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης

και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων: 1. Για τα οχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Αττική και 2. Για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων #74.400,00€ # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

για το έτος 2021»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ:9ΔΔΝ465ΧΘΞ-ΥΡΑ

Χαρ. Ξένος

_________________________________

Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων

__________________________________

Αναστάσεως 2, Παπάγου, Τ.Κ. 10191

 

tel : 210 650 8137, fax : 213 130 8392

 

e-mail: h.xenos@yme.gov.gr