Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
4111.08-01/2349/2.9.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

4111.08-01/2349/2.9.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

Διαφήμιση
Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-09-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις – Αναπτυξιακά κίνητρα

 

4111.08-01/2349/2.9.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

Αριθμ. 4111.08-01/2349/2.9.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 13 του 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Γ ια τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α’ 265), Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις» (Α’ 297).

στ) Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

ζ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ι) Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

ια) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ιβ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιγ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιδ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

ιε) Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιστ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιζ) Της υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

ιη) Της υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

κ) Της υπ’ αρ. 2903.5/92965/2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε Υπηρεσιακά Όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’ 5056).

κα) Της υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573).

κβ) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

κγ) Της υπ’ αρ. 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛ Ρ0ΒΛ) εγκυκλίου Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  2. Την κατάργηση του υπολόγου-φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

  3. Το από 11-04-2019 Τεχνικό Δελτίο του έργου «Μέτρα για τη Μείωση των Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων, τη Συγκράτηση και τη Συνοχή του Πληθυσμού στα νησιά».

  4. Το υπ’ αρ. 2840.40-01/1452/2019/30-04-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά την «Υποβολή προτάσεων ΠΔΕ 2019 και προγραμματισμού δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

  5. Το υπ’ αρ. 18/31-7-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

  6. Την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου λόγω της συμμετοχής της νήσου Κρήτης για λόγους COVID-19 το 2020 στο σκέλος των Επιχειρήσεων, καθώς και της αυξημένης συμμετοχής Επιβατών και Επιχειρήσεων σε αυτό.

  7. Το υπ’ αρ. 2812.7/50253/2020/3-08-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από τα ανωτέρω προκαλείται αύξηση της δαπάνης ύψους 42.000.000,00 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 033 του Π.Δ.Ε. έτους 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1165) αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020 στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων (122.000.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης Οικονομικών       και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
 
TAXHEAVEN.GR