Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αίτημα στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για ένταξη των πρατηρίων Καυσίμων στους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων 23/3/2020