Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (6/11/2018)

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (6/11/2018)

Διαφήμιση

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 548405(12922)/05-11-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, ………………………………………………………………………………….., σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 104 παράγραφος 10 της ΥΑ 91354/2017 πρόστιμο δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.320,52€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 23 Οκτωβρίου 2018 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής με αριθμό κυκλοφορίας…….., που βρέθηκε επί της οδού Πρ. Μακρυγιάννη & Αναγεννήσεως στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε περίσσευμα 207 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 10 της προαναφερθείσης ΥΑ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ