Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Διαφήμιση

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (17/5/2019)

Με την υπ’ αριθμ. 310847(7445)/17-05-2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., επιβάλλουμε στο πρατήριο υγρών καυσίμων «XXXXXX» που βρίσκεται στο XXXXXXXXXXXXX, πρόστιμο 5.000,00 € ανά ελεγχόμενο προϊόν για μη κανονικότητα των κατωτέρω δειγμάτων καυσίμων, ήτοι συνολικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), σύμφωνα με τα άρθρα 20, 24, 25 & 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και την παρ. 8.1, περ.ii. του άρθρου 1 «Κατηγορίες Παραβάσεων» της αριθμ.Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. – Σφράγιση εγκαταστάσεων», όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1108/Β΄/3-4-2019), κατά παράβαση της παρ.5 περί μη κανονικών καυσίμων του άρθρου 20 του Ν.4177/2013, διότι, δύο (2) δείγματα «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» που ελήφθησαν στις 7 & 12 Μαρτίου 2019 αντίστοιχα από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, χαρακτηρίστηκαν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ κατά την Α΄ & Β΄ εξέτασή τους από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας του Γ.Χ.Κ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ