Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΠΚΜ 2/7/2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΠΚΜ 2/7/2019

Διαφήμιση

Ανάρτηση Περιληπτικής πράξης επιβολής προστίμου, συμφωνα με τον Ν. 4177/2013 (2/7/2019)

Με την υπ’ αριθμ. 390115/9154/6-2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ, επιβλήθηκε στην εταιρία εμπορίας καυσίμων «ΧΧΧΧΧ» που βρίσκεται στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, πρόστιμο 5.000,00 € για μη κανονικότητα δείγματος καυσίμου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4177/2013 και την παρ. 8.1, περ.ii. του άρθρου 1 της αριθμ.Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) διότι σε δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2019 από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης- Τμήμα Δικαστικού σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.
-Α΄ εξέταση – «Δείγμα πετρελαίου κίνησης, ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι έχει σημείο ανάφλεξης 48,5±2,0 ◦C, αντί του ελαχίστου επιτρεπομένου 55,0◦C. Το δείγμα χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. Αποκλείεται από την διάθεση του στην αγορά».
-Κατ’ έφεση εξέταση –«Δείγμα πετρελαίου κίνησης, ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι έχει σημείο ανάφλεξης 46,5±2,0 ◦C, αντί του ελαχίστου επιτρεπομένου 55,0◦C. Το δείγμα χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. Αποκλείεται από την διάθεση του στην αγορά» .
– Το δείγμα βυτίου πετρελαίου κίνησης του βυτιοφόρου φορτηγού της προμηθεύτριας εταιρίας κρίθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι έχει σημείο ανάφλεξης 38,0±1,5 ◦C, αντί του ελαχίστου επιτρεπομένου 55,0◦C. Το δείγμα χαρακτηρίζεται εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο. Αποκλείεται από την διάθεση του στην αγορά»