Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Νομοθεσία

Νομοθεσία

«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών»

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β’…

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο τύπου Υφυπουργού Ανάπτυξης

Με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και με δεδομένη την πρόσφατη μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων η τιμή διάθεσης ξεκίνησε από 0,990 ευρώ ανά λίτρο. Κατά συνέπεια για τους χιλιάδες δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί…

Διαβάστε Περισσότερα

Μείωση 30% τον ΕΦΚ

Η Τροπολογία Με την προτεινόμενη διάταξη, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους…..μειώνεται από τριακόσιά τριάντα (330) ευρώ το χιλιόλιτρο, σε διακόσια τριάντα (230)…

Διαβάστε Περισσότερα

Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αεριού (CNG)

Ως συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές. Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας…

Διαβάστε Περισσότερα

Σχετικές διατάξεις τουΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4233/29-1-2014

Άρθρο 15Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ο όρος «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά…

Διαβάστε Περισσότερα