Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Νομοθεσία περί λαθρεμπορίου

Νομοθεσία περί λαθρεμπορίου

Α.1119/2022 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2022 ] Κατηγορία: Έλεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ , Τελωνεία – Ειδικοί φόροι   Α.1119/2022Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης   Αριθμ. Α 1119/2022 (ΦΕΚ Β’ 4647/05-09-2022)…

Διαβάστε Περισσότερα

Καθορισμός επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων

Αριθμ. Α.1079 ΦΕΚ B’ 3100/17.06.2022 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων,…

Διαβάστε Περισσότερα

Ν.4914/2022 άρθρα 95,96,97,98 νέες Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παράβαση του συστήματος εισροών εκροών

ΝΟΜΟΣ 4914 -2022 Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις για παράβαση του συστήματος εισροών εκροών άρθρα 95,96,97,98 Άρθρο 95 Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 Στην παρ. 9 του άρθρου 31 του ν.…

Διαβάστε Περισσότερα

νόμος 4758/2020 περί περιστολής λαθρεμπορίου άρθρα που αφορούν τα πετρελαιοειδή 7-12-2020

ΝΟΜΟΣ 4758/2020ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 3. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016   Το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (A΄ 141) αντικαθίσταται…

Διαβάστε Περισσότερα

Ν. 4413/2016 άρθρο 83 Νέες ποινές για καταδολίευση αντλιών – Τσάκρη Θεοδώρα

ΝΟΜΟΣ 4413/2016 ΤΣΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΟΛΕΥΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 83 Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4177/2013αντικαθίστανται ως εξής:«Άρθρο 20Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων1.α. Στις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των οποίων προβλέπεται η έκδοση άδειας εμπορίας ή/και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή/και διάθεσης βιοκαυσίμων,…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων