Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ε.2059/2020 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’»

Ε.2059/2020 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’»

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι

Ε.2059/2020
Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’»
Αθήνα, 15 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2059/15-04-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Κούκουνα
Σ.Κουλούρης
Τηλέφωνο : 210-6987410-421
Fax : 210-6987408
E-Mail : finexcis@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2059/2020

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. Α.1039/2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 798 Τεύχος Β, αριθμό ΑΔΑ: ΨΙ2Μ46ΜΠ3Ζ-ΘΝΥ και ισχύει από την 12-03-2020.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση τροποποιούνται οι περιπτώσεις β. και γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. Α.1072/2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με συνυποβαλλόμενα περί εκπροσώπησης επιχειρήσεων/ιδρυμάτων δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

– Με τις διατάξεις της περίπτωσης β. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Απόφασης προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., κ.ο.κ.), υποχρεούνται με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ να συνυποβάλλουν το «Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης», το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). Επιπλέον, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις εξαιρούνται από την υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού τα δημόσια νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ενώ για τα προνοιακά ιδρύματα προβλέπεται η υποβολή της ιδρυτικής πράξης σύστασης αυτών.

– Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Απόφασης η εξαίρεση από την υποβολή ως δικαιολογητικού για την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. του «Γενικού πιστοποιητικού» από το Γ.Ε.ΜΗ. για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα επεκτείνεται και για τα δημόσια προνοιακά ιδρύματα δεδομένου ότι υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Συνεπώς, τα δημόσια προνοιακά ιδρύματα καθώς και τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα δεν υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με την αίτηση το «Γενικό πιστοποιητικό» που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ..
Τέλος επισημαίνεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικότερα δικαιολογητικά για την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. που προβλέπονται από τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ , ήτοι:

– για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (περίπτωση α. της παραγράφου 5 ) προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή της Πράξης διορισμού του Διοικητή (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), του νοσηλευτικού ιδρύματος,

– για τα προνοιακά ιδρύματα (περίπτωση α. της παραγράφου 6) προβλέπεται Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή Βεβαίωση του φορέα εποπτείας για τα Ν.Π.Ι.Δ..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ