Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έφυγε και πήρε και την αντλία μαζί του(video)