Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

karanasios
Διαφήμιση

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, η διαδικασία για την αναγγελία των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας έχει αλλάξει καθώς μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν με την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στα αρμόδια τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας. Η εφαρμογή του νέου συστήματος για την αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόστηκε από τον Ιούνιο του 2018 και έχει εξασφαλίσει διαθέσιμο χρόνο σε όλους τους επιθεωρητές ώστε να πραγματοποιούν καθημερινά και εντατικά ελέγχους.
Σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα και μεριμνήστε ώστε να μην επιβαρύνετε την επιχείρηση σας με πρόστιμα.
Τι θα ζητηθεί σίγουρα από τους Επιθεωρητές κατά τη διάρκεια του ελέγχου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
1. ο πίνακας προσωπικού
2. η αναγγελία του Τεχνικού Ασφαλείας και το Βιβλίο Υποδείξεων
3. η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
4. η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384
5. Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
6. Εάν υπάρχουν μηχανήματα ανυψωτικής ικανότητας (πιστοποιητικά και άδειες χειριστών) ή αεροφυλάκια (πιστοποιητικά)
7. Εάν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους θα πρέπει να έχει οριστεί Ιατρός Εργασίας. ΠΡΟΣΟΧΉ! Τα ιατρικά ιστορικά των εργαζομένων πρέπει να βρίσκονται κλειδωμένα μέσα σε ερμάριο ώστε να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο!
8. Απόδειξη (υπογεγραμμένη λίστα) ότι το προσωπικό της επιχείρησης είναι εκπαιδευμένο σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
Σας προτείνουμε να φυλάσσετε συγκεντρωμένα τα παραπάνω έγγραφα σε φάκελο, σε προσβάσιμο σημείο, για να τα προσκομίσετε άμεσα στους επιθεωρητές.

Θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε για τις ελλείψεις που εμφανίζει η δική σας επιχείρηση ώστε να τις δρομολογήσουμε μαζί και να αποφύγει η επιχείρηση σας τα πρόστιμα και τις γραπτές εξηγήσεις.

Σας παρακαλούμε θερμά, στην περίπτωση που γνωρίζετε πως δεν έχετε κάποιο από τα παραπάνω, να επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Με εκτίμηση,
για την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ
Μαρία Σιδηροπούλου
HR & Marketing Department                                                                                                                                                                                                                                                                                           2310546106