Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου για διακίνηση μη κανονικού καυσίμου

Επιβολή προστίμου για διακίνηση μη κανονικού καυσίμου

Διαφήμιση

Με την υπ’ αρ. 3602/02-05-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) στην επιχείρηση «XXXXX» με έδρα επί της XXXXXX στο Πέραμα, για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα πετρελαίου κίνησης που λήφθηκε στις 18/11/2018 από υπαλλήλους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της XXXXXXX στο Βύρωνα καθώς και το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου εξετάστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκαν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ διότι είχαν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 400C, αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 550C, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 8.1 περ. ii της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010.