Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου για ελλιπή συμπλήρωση δελτίου ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης ογκομετρητή βυτιοφόρου

Επιβολή προστίμου για ελλιπή συμπλήρωση δελτίου ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης ογκομετρητή βυτιοφόρου

Διαφήμιση

Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 388 / 05.04.2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για παράβαση του άρθρου 88 παρ. 5 στ και του άρθρου 84 παρ . 6 της Υ.Α. 91354 /2017 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει ,το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 84 παρ. 12 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης , στην εταιρεία « …………… » ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που βρίσκεται στο Πέραμα στην οδό ………… 2, με Α.Φ.Μ. ……….και Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ , διότι κατά τον έλεγχο που έγινε στα στοιχεία – έγγραφα του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΑΖ 4164 βυτιοφόρου οχήματος διανομής πετρελαίου θέρμανσης το οποίο διενεργεί μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης προς τους τελικούς καταναλωτές για λογαριασμό της εταιρείας………………» βρέθηκε στο με αριθμό 392/27.08.2018 δελτίο ελέγχου –ρύθμισης και σφράγισης ογκομετρητών βυτιοφόρων του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. «………….. » με αριθμό εξουσιοδότησης Νο. 065 που αφορά την σφράγιση του μετρητή του ως άνω βυτιοφόρου να μην αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του οργάνου ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσής του.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ