Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου για μη κανονικό – νοθευμένο καύσιμο (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ)

Επιβολή προστίμου για μη κανονικό – νοθευμένο καύσιμο (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ)

Διαφήμιση

Με την αρ. πρωτ. 3119/29-05-2020 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 & 5 του Ν. 4177/2013, πρόστιμο 250.000 € (Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 161 & ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ 57, στην ΑΘΗΝΑ διότι κατά την εξέταση του δείγματος ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ που λήφθηκε στις 03-04-2019 από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, το δείγμα ευρέθη ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με μείγμα ελαφρών κλασμάτων πετρελαίου που περιέχουν αιθανόλη σε ποσοστό 75%.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ