Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου για κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένου καυσίμου

Επιβολή προστίμου για κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένου καυσίμου

Διαφήμιση

10/6/2019
Με την αρ. πρωτ. 1091/06-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 & 5 του Νόμου 4177/13 πρόστιμο 150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) στο πρατήριο καυσίμων της εταιρείας «ΧΧΧΧΧΧΧΧ», ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Αθήνα για κατοχή, διακίνηση και εμπορία πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟΥ σε ποσοστό 63% περίπου με ελαφρύτερα του πετρελαίου κλάσματα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ