Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου για παραβάσεις κατά τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης

Επιβολή προστίμου για παραβάσεις κατά τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης

Διαφήμιση

 

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (6/2/2019)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ.Οικ.83589(2048)/06-02-2019 απόφαση της Υπηρεσίας, στην επιχείρηση ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. & Π.Υ., με έδρα στην οδό Ηρώδου Αττικού αρ.12Α Μαρούσι Αττικής, υποκατάστημα: Πρατήριο SHELL, τέρμα Μακρυγιάννη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 104 παράγραφος 11 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018) πρόστιμο Χιλίων Είκοσι Πέντε ευρώ (1.025,00€), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 24 Ιανουαρίου 2019 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΟ-8699, που βρέθηκε επί της οδού Κανάρη αρ.25 στις Συκιές Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε σύμφωνα με τα παραστατικά διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που βρέθηκαν και επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου περίσσευμα 104 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 104 παράγραφος 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ. Β΄ 2983/2017) που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 11 της προαναφερθείσης ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018).

 

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου

Με την υπ’ αρ. 8916/18/01-02-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (6.675,64€) στην επιχείρηση «ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ» με έδρα επί της οδού Ηρ. Αττικού 12Α στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, επί της Λ. Δημοκρατίας 192 στο Πέραμα και μετά από εξέταση των στοιχείων του συστήματος εισροών – εκροών και των παραστατικών διακίνησης των καυσίμων, διαπιστώθηκαν:
α) Ύπαρξη πλεονάσματος 245,7 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης σε ένα από τα βυτιοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας της, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 104 παρ. 11 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/24-8-2017) και β) ελλιπής συμπλήρωση των αποδείξεων λιανικής πώλησης/τιμολογίων που είχαν εκδοθεί για τις ποσότητες που διακίνησε το εν λόγω βυτιοφόρο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 105 της ανωτέρω Υ.Α