Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 69, 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και λοιπών θεµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίµων και Ενέργειας.

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 69, 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) και λοιπών θεµάτων εφαρµογής της νοµοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίµων και Ενέργειας.

Διαφήμιση

Με αφορµή γραπτά και προφορικά ερωτήµατα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών, που αναφέρονται στο αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Α. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

1. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) οι αντιεκρηκτικές ζώνες των υφιστάµενων πρατηρίων υγρών καυσίµων και των σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης που είναι εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), µπορούν να εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για τις αντιεκρηκτικές ζώνες έχουν εφαρµογή οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ και τα εναρµονισµένα πρότυπα. Η µελέτη των αντιεκρηκτικών ζωνών που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκπονείται σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ και τα εναρµονισµένα πρότυπα, εφαρµόζεται για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή σταθµού. Η µελέτη των αντιεκρηκτικών ζωνών ελέγχεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208). Η εξέταση των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών έχει την έννοια του ελέγχου της συµµόρφωσής τους, µε τα αναφερόµενα στις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών.

2. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισµός εντός και εκτός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή σταθµού θα είναι πιστοποιηµένος κατά ΑΤΕΧ και θα τηρεί τις απαιτήσεις προστασίας ανά κατηγορία ζώνης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του π.δ.17/96 ( Α΄ 11) σχετικά µε τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου.

3. Τα νοµίµως υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων δηµοσίας χρήσης του άρθρου 23 του π.δ. 1224/81 (Α΄ 303) όπως ισχύει (πεζοδροµιακά πρατήρια), καθώς και οι σταθµοί αυτοκινήτων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), των οποίων οι αντιεκρηκτικές ζώνες εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες.

α) Πρατήρια εξοπλισµένα µε αντλίες υγρών καυσίµων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, τα οποία διαθέτουν χώρο για τη στάση του βυτιοφόρου προς ανεφοδιασµό των δεξαµενών τους εντός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου τους και οι αντιεκρηκτικές ζώνες εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή σταθµού.

Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του ν. 4530/18 (Α΄ 59), για την προστασία της ∆ηµόσιας Ασφάλειας επιπρόσθετα των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασµού του πρατηρίου από το βυτιοφόρο όχηµα και επειδή υφίσταται αυξηµένος κίνδυνος για διαρροή υδρογονανθράκων, µε ευθύνη του εκµεταλλευτή, τοποθετούνται ενηµερωτικές πινακίδες σήµανσης i) κινδύνου και ασφαλείας, ii) απαγόρευσης καπνίσµατος και iii) απαγόρευσης χρήσης κινητού, στα όρια των αντιεκρηκτικών ζωνών που εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου.

β) Υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων και σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, τα οποία δεν διαθέτουν χώρο για τη στάση του βυτιοφόρου προς ανεφοδιασµό των δεξαµενών τους εντός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου τους.

Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται τα µέτρα της προηγούµενης κατηγορίας και επιπρόσθετα για την προστασία της ∆ηµόσιας ασφάλειας, αναγράφεται το ωράριο ανεφοδιασµού του πρατηρίου στην άδεια λειτουργίας του. Το ωράριο επιλέγεται την περίοδο ηπιότερης κυκλοφορίας. Επίσης, υποδεικνύονται τα σηµεία της νόµιµης στάθµευσης του βυτιοφόρου για τον ανεφοδιασµό των δεξαµενών του πρατηρίου.

Σε περίπτωση που σε κάθε µία εκ των ανωτέρω δύο κατηγοριών (α΄ και β΄), απαιτηθούν εργασίες επί του πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την προσαρµογή µε τις διατάξεις του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), απαιτείται και η προσκόµιση στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΥΜΕΠΕ) της Χώρας, άδειας εκτέλεσης εργασιών από την Υπηρεσία που συντηρεί την οδό.

4. Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), η προσθήκη εγκατάστασης LPG δεν επιτρέπεται σε περίπτωση πρατηρίων υγρών καυσίµων τα οποία λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων, όπου άνωθεν του επιπέδου του πρατήριου οι υπερκείµενες χρήσεις ορόφων είναι:

– Κατοικία (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του),

– Καταστήµατα,

– Εκπαιδευτήρια,

– Νοσηλευτήρια,

-Οίκοι ευγηρίας,

– Γηροκοµεία,

– Θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού,

– Γραφεία,

– Ξενοδοχεία.

Οι παραπάνω απαγορευτικές χρήσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθµό των υπερκείµενων ορόφων του πρατηρίου (διώροφα ή πολυώροφα), καθώς η πρώτη αναφορά που γίνεται στις υπερκείµενες χρήσεις µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) έχουν ως κριτήριο τη χρήση «.. άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός,..» και όχι τον αριθµό των ορόφων άνωθεν του πρατηρίου.

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%97%CE%91465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%911%CE%A4?inline=true