Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει τη διενέργεια 620 ερευνών και 16.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει τη διενέργεια 620 ερευνών και 16.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Διαφήμιση

2/7/2019
Οδηγίες για τους ελεγκτικούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και κυρίως για τις υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα έδωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει τη διενέργεια 620 ερευνών και 16.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, οι υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα θα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου.

Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης.

Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019.

Προτεραιότητα θα δίνεται στις εξής υποθέσεις:

-Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

– Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών.

– Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

– Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών και υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

INSIDER.GR