Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σημαντική βελτίωση της χρηματοικονομικής θέσης των ΕΛΠΕ

Σημαντική βελτίωση της χρηματοικονομικής θέσης των ΕΛΠΕ

Διαφήμιση

Τετάρτη 06/11/2019 
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί δραστικά, διαμορφούμενος στα 2.412.943.000 ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στη χρηματοικονομική θέση του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2019.
Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου μειώνεται δραστικά καθώς από 2.735.956.000 ευρώ στο τέλος του 2018 μειώθηκε σε 2.412.943.000 ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα τόσο του μακροπρόθεσμου δανεισμού που από 1.627.171.000 ευρώ στο τέλος του 2018 μειώθηκε σε 1.615278.000 ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, αλλά και του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ο οποίος από 1.108.785.000 ευρώ μειώθηκε σε 797.665.000 ευρώ στο τέλος του εννεάμηνου.
Παράλληλα σημαντική είναι η μείωση του κόστους δανεισμού κατά 25% στο τρίτο τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους 325 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του τρίτου τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 2% και σε παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο ευρωομόλογο που έχει το χαμηλότερο κόστος με το οποίο έχει δανειστεί ο Όμιλος για πάνω από 10 χρόνια, αλλά και η μερική αναχρηματοδότηση των ομολόγων λήξης 2021 μέσω δημόσιας προσφοράς και η αποπληρωμή των διεθνών ομολογιών ύψους 325 εκατ. ευρώ στο Γ’ Τρίμηνο, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση άνω των 30 εκατ. ευρώ στο χρηματοοικονομικό κόστος.

Στο 39% ο Συντελεστής Μόχλευσης

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ των ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου, στη δυνατότητα διανομής μερισμάτων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται και το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.
Ο Καθαρός Δανεισμός στο Γ’ Τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ., δραστικά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με το Συντελεστή Μόχλευσης να κυμαίνεται στο 39%.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, μίλησε για ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παρά το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών,.

Στο επίκεντρο τα καύσιμα ναυτιλίας

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των ΕΛΠΕ στην αγορά πρέπει να σημειωθεί ότι για το επόμενο διάστημα, οι προοπτικές εντοπίζονται στα καύσιμα ναυτιλίας, με τη διάθεση νέων προϊόντων χαμηλού θείου.
Το διυλιστήριο Ασπροπύργου σχεδιάζει τη μετάβασή του στο νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου, εν όψει εφαρμογής της νέας οδηγίας MARPOL για τις προδιαγραφές καυσίμων ναυτιλίας, ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τις αγοράς.
Ήδη, έχει διασφαλιστεί σημαντικό μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες για τη λειτουργία του επόμενου χρονικού διαστήματος, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασμός.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το προηγούμενο διάστημα τα περιθώρια του μαζούτ (Fuel Oil) υποχώρησαν παρά την ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης στα υπόλοιπα προϊόντα.
Η τάση αυτή και ιδιαίτερα για το ντίζελ, φαίνεται να ενισχύεται στο τέταρτο τρίμηνο του έτους ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού ναυτιλιακών καυσίμων και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου για ελαχιστοποίηση παραγωγής μαζούτ και αύξηση παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας, τόσο μέσω της επένδυσης στο Διυλιστήριο Ελευσίνας, όσο και με το νέο μοντέλο λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου που θα ακολουθηθεί για το 2020 και τα νέα καύσιμα ναυτιλίας.

www.worldenergynews.gr