Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στα πέντε έτη η ανανέωση πυρασφάλειας

Στα πέντε έτη η ανανέωση πυρασφάλειας

Διαφήμιση

Η πρόταση που υπάρχει στο προς ψήφιση νομοσχέδιο αφορά επίσης και τους σταθμούς αυτοκινήτων που έχουν αντλίες καυσίμων και στεγασμένα πλυντήρια και λιπαντήρια που βρίσκονται σε κτήρια:

«Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους σταθμούς και τα πρατήρια ανανεώνεται κάθε π’εντε (5) έτη και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Εποκοινωνιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τα ως άνω μέτρα των περ. 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς την χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια.»

«Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι πέντε (5) χρόνια».