Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών μελετά το ΥΠΕΝ

Τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για τη λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών μελετά το ΥΠΕΝ

Διαφήμιση

Γιάννα Παπαδημητρίου
11 04 2019 | 07:44
Με διαπιστωμένη την ανάγκη αναμόρφωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και την απαίτηση εναρμόνισης της χώρας με σύγχρονες βέλτιστες διοικητικές πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα, το ΥΠΕΝ ενδιαφέρεται να μελετήσει την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων.

Για το σκοπό αυτό, προχωρά στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δράσης «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων».

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να εντοπίσει τις κινήσεις που απαιτείται να γίνουν τόσο στο επίπεδο της θέσπισης κανόνων, όσο και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου παραβατικότητας.

Στα πλαίσια αυτά, το ΥΠΕΝ κρίνει ότι καθίσταται επιβεβλημένη η απόκτηση εμπεριστατωμένων γνώσεων και πληροφοριών για τις πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες θα αξιολογήσει και θα χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση της οργάνωσης, εποπτείας και λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών στη χώρα μας.

Έτσι, ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα αναλάβει να εκπονήσει μελέτη για την οργάνωση, λειτουργία και έλεγχο της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση εντάσσεται στη συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.600 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23 Απριλίου 2019 και προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 22 Απριλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

energypress.gr