Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απόφαση 602/2015 Επιτροπής Ανταγωνισμού 16/2/2015

Απόφαση 602/2015 Επιτροπής Ανταγωνισμού 16/2/2015

Διαφήμιση

Θέμα της συνεδρίασης:  Λήψη απόφασης επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων των εμπλεκόμενων εταιριών αναφορικά με την υπόθεση που αφορά στην από κοινού εξέταση των: (1) υπ’ αριθ. πρωτ.7665/3.11.2008 αναφοράς του […], πρατηριούχο υγρών καυσίμων, κατά της εταιρίας εμπορίας υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΒΕΕ, (2) υπ’ αριθ. πρωτ. 8694/15.12.2008 καταγγελίας του […],πρατηριούχου υγρών καυσίμων, κατά της εταιρίας εμπορίας υγρών καυσίμων BP Hellas ΑΕΕ Πετρελαιοειδών και (3) αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ως προς τη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας πρατηριούχων με εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων μέσω της ισόχρονης μίσθωσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων από τον πρατηριούχο προς την εταιρία αυτή και της ταυτόχρονης υπεκμίσθωσης του πρατηρίου από την εταιρία προς τον ίδιο πρατηριούχο ή προς τρίτα πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτόν για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77, όπως ίσχυε (νυν άρθρα 1 και 2 του ν.3959/2011,όπως ισχύει) και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσμεύσεων από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην ΒΡ Hellas), ΕΚΟ, AVINOIL, CORAL (πρώην Shell Hellas), CYCLON, ΕΛΙΝΟΙΛ, AEGEAN OIL, MAMIDOIL – JETOIL και ΡΕΒΟΙΛ προς παύση πιθανολογούμενων από μέρους τους παραβάσεων στις αγορές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.

Η έρευνα της υπηρεσίας εστιάστηκε στην πρακτική των ως άνω εταιριών εμπορίας να μισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/ και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως.

Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι εν λόγω συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (με την προαναφερόμενη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης) ενδέχεται να περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία του πρατηριούχου, να στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και να εμποδίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77) και 101 ΣΛΕΕ.

Προς άρση των πιθανολογούμενων αυτών παραβάσεων, οι εμπλεκόμενες εννέα εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων πρότειναν και δεσμεύτηκαν:

1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια).

2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας.

3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Καταγγέλλουσα/ες  Καταγγελία – Αυτεπάγγελτη Έρευνα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΕΣ

  1. EKO
  1. EΛΛΗΝΙΚΑ KΑΥΣΙΜΑ
  1. MAMIDOIL
  1. ΡΕΒΟΙΛ
  1. ΕΛΙΝΟΙΛ

      6. AEGEAN

      7.AVIN

      8.CORAL

      9.CYCLON

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων