Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αναστολή πληρωμών επιταγών Απριλίου (επισυνάπτεται η απόφαση)

Αναστολή πληρωμών επιταγών Απριλίου (επισυνάπτεται η απόφαση)

Διαφήμιση

Σύμφωνα με το άρθρο 2 (Προϋποθέσεις Υπαγωγής – Δικαιούχοι) της απόφασης Α.1088/2021 για την υπαγωγή στο μέτρο αναστολής πληρωμής επιταγών Απριλίου, και σύμφωνα με το παράρτημα 2 περιλαμβάνονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%,

Προϋποθέσεις Υπαγωγής – Δικαιούχοι

Από την 1η.4.2021 και μέχρι την 30η.4.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, από επιχειρήσεις, οι οποίες από 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους πίνακες των Παραρτημάτων 1 & 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 & 2).

Δημήτρης Τσαμόπουλος                                                                           

Φοροτεχνικός – Λογιστής                                                                                                              

Πρόεδρος Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  (ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Αντιπρόεδρος Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ) 

Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ