Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Γενικός Έλεγχος πρατηρίου καυσίμων

Γενικός Έλεγχος πρατηρίου καυσίμων

 1. Άδεια του πρατηρίου

Πρέπει να είναι διαθέσιμη στους ελεγκτές, κατά την έναρξη του ελέγχου, η ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου (συμπεριλαμβανομένων και των θεωρημένων αντιγράφων σχεδιαγραμμάτων), η οποία περιλαμβάνει και το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.

 

 1. Έλεγχος αντλιών καυσίμων και βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης

Κατά την επιθεώρηση του οργάνου μέτρησης καυσίμου, πέραν της λιτρομέτρησης,

διενεργείται από τους ελεγκτές και έλεγχος της ακεραιότητας και του απαραβίαστου του οργάνου. Γι αυτό το σκοπό απαιτείται να υπάρχουν στο πρατήριο και να παρέχονται στους ελεγκτές τα εξής:

 

 1. Κλειδιά των πορτών πρόσβασης στο εσωτερικό των αντλιών, τόσο για το ηλεκτρονικό τμήμα (πάνω πόρτες) όσο και για το ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα (κάτω πόρτες), καθώς και τηλεχειριστήριο του οργάνου, όπου προβλέπεται.

 

 1. Έλεγχος της απόκλισης των οργάνων σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (λιτρομέτρηση)

 

 1. Ο έλεγχος της απόκλισης αντλιών υγρών καυσίμων (λιτρομέτρηση), διενεργείται με χρήση διακριβωμένου πρότυπου ογκομετρικού δοχείου (λιτρόμετρου) 20 λίτρων, ενώ ο έλεγχος της απόκλισης των μετρητών βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης διενεργείται με χρήση πρότυπου ογκομετρικού δοχείου τουλάχιστον 100 λίτρων ή μετρητή ροής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση, σύμφωνα με το Παράρτημα 005 της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (MID) και την παρ. 5 του άρθρου 83 της ως άνω σχετ. υ.α., είναι -0,5%.

 

 1. Ο έλεγχος της απόκλισης διανομέων υγραερίου (LPG) (λιτρομέτρηση), γίνεται συνήθως με χρήση διακριβωμένου μετρητή ροής υγραερίου, προδιαγραφές προμήθειας του οποίου περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. Οικ. ΔΠΠ 1166/31.3.2016 έγγραφό μας, το οποίο έχει σταλεί στις υπηρεσίες σας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση, σύμφωνα με το Παράρτημα 005 της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (MID) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 της ως άνω σχετ. υ.α., είναι -1,0%.

 

 1. Μετά τη λιτρομέτρηση, οι ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν επιστρέφονται στις δεξαμενές προέλευσής τους.

 

 1. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση πέραν των νόμιμων ορίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87, παρ. 2 και 3 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 20, του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 83 του ν. 4413/2016 (ΑΝ 148) και ισχύει.

 

 1. Η διαδικασία λιτρομέτρησης περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας: «ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και ο εξοπλισμός λιτρομέτρησης συστήνεται να διακριβώνεται στα διαστήματα επαναδιακρίβωσης που προβλέπονται στην παρ. 3.ε του άρθρου 88 της ως άνω σχετ. υ.α., από κατάλληλα διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. ΕΙΜ). Εάν το δοχείο λιτρομέτρησης έχει υποστεί οποιαδήποτε παραμόρφωση τίθεται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή του.

 

 1. ii) Ολοκληρωμένος φάκελος τεκμηρίωσης του οργάνου που περιέχει:

 

 1. 1. Την έγκριση του οργάνου μέτρησης καυσίμων: εθνική έγκριση αν το όργανο δεν υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας για τα όργανα μέτρησης (MID) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και Δήλωση Συμμόρφωσης CE αν το όργανο υπόκειται στις διατάξεις της MID.

 

 1. 2. Σχεδιαγράμματα με τα σημεία σφράγισης των κρίσιμων μετρολογικά σημείων του οργάνου (σε παλιά όργανα με εθνική έγκριση συνήθως δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια σχεδιαγράμματα)

 

 1. 3. Δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης των εξουσιοδοτημένων συνεργείων

 

 1. 4. Οδηγίες για την προβολή επί του οργάνου των ολικών αθροιστών (totalizers) και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού (checksum), όπου προβλέπεται (σε παλιά όργανα με εθνική έγκριση συνήθως δεν προβλέπεται checksum). οι ολικοί αθροιστές (totalizers) στους μετρητές των βυτιοφόρων δεν είναι υποχρεωτικοί και αν υπάρχουν δεν εξετάζονται κατά τον έλεγχο.

 

 1. 5. Κατάλογος των προβλεπόμενων κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού.

 

 1. 6. Πιστοποιητικό σωληνώσεων για τα βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης με τα συνημμένα σχεδιαγράμματα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για το εν λόγω βυτιοφόρο.

 

 1. Έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών

 

 1. Υποχρεωτικά πρέπει να διατηρούνται στο πρατήριο τα κάτωθι:

 

 1. i) Πινακίδα σήμανσης (ταμπελάκι) σε κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων με το

μοναδικό αριθμό μητρώου της, τον οποίο έλαβε κατά την καταχώρηση του πρατηρίου στο Μητρώο των πρατηρίων που λειτουργεί στη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ και αποτυπώνεται και στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

 

 1. ii) Η ορειχάλκινη ράβδος ελέγχου αποθέματος δεξαμενών και το αντίστοιχο

Πιστοποιητικό επαλήθευσης/διακρίβωσης.

 

iii) Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης/Διακρίβωσης και των

Ογκομετρικών Πινάκων για όλες τις δεξαμενές υγρών καυσίμων του πρατηρίου.

 

 1. iv) Κατάλογος με τα τυχόν σημεία σφράγισης του συστήματος εισροών εκροών,

όπως αυτά έχουν οριστεί από την εταιρεία εγκατάστασης.

 

 1. v) Δελτία τεχνικών επεμβάσεων στο σύστημα εισροών εκροών, του εγκαταστάτη

του συστήματος εισροών εκροών, όπου αποτυπώνονται τα δεδομένα κάθε τεχνικής

επέμβασης στο σύστημα. Τα δελτία αυτά διατηρούνται στο πρατήριο, με ευθύνη του πρατηριούχου, για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

 

 1. Επίσης πρέπει να διευκολύνονται οι ελεγκτές ως προς τα εξής:
 2. i) Πρόσβαση στην κονσόλα (Η/Υ) του συστήματος. Οι πρατηριούχοι δεν

επιτρέπεται να παρεμποδίζουν, να παρακωλύουν ή να καθυστερούν την πρόσβαση

των ελεγκτών στο χώρο που διατηρείται η κονσόλα εισροών εκροών, ούτε να

αποκρύπτουν τον κωδικό προστασίας οθόνης της κονσόλας.

 

 1. ii) Χειρισμός του προγράμματος εισροών εκροών. Οι πρατηριούχοι πρέπει να

διευκολύνουν τους ελεγκτές στο χειρισμό του προγράμματος εισροών εκροών, έτσι

ώστε να καθίστανται διαθέσιμα τα προς έλεγχο στοιχεία, όπως: η διάταξη των

δεξαμενών αντλιών, τα δελτία και τα στοιχεία του συστήματος (δελτία παραλαβής,

δελτία εξαγωγής, δελτία λιτρομέτρησης, δελτία επιστροφής, δελτία ισοζυγίου,

αποδείξεις εσόδου, αρχείο συναγερμών, ημερολόγιο αναβαθμίσεων λογισμικού, log

files/ιστορικό του συστήματος, ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών, εκτύπωση των αθροιστών (totalizers) των αντλιών, ή όποιο άλλο στοιχείο θεωρούν οι ελεγκτές χρήσιμο για τον έλεγχό τους).

 

 1. Τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των οργάνων μέτρησης καυσίμων, ήτοι οι μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και τα λοιπά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της ποσότητας, προβλέπεται να σφραγίζονται προκειμένου να προστατεύονται από παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα μέτρησης ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 της ως άνω σχετ. υ.α. Η σφράγιση διενεργείται από συνεργεία που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την υπηρεσία μας για το σκοπό αυτό, βάσει του άρθρου 88 της ως άνω σχετ. υ.α., κατάλογος των οποίων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας: www.ggb.gr– Εποπτεία Αγοράς – Μετρολογία. Για κάθε εργασία ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης οργάνων μέτρησης καυσίμων, που διενεργείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει τα πεδία του άρθρου 88 παρ. 5 της ως άνω σχετ. υ.α.
  Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των δελτίων ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους, είναι απαραίτητος, τόσο για τον έλεγχο συμμόρφωσης του οργάνου, όσο και για τον έλεγχο συμμόρφωσης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με τους όρους της εξουσιοδότησής του.

  4. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσης, που φέρουν το λογότυπο και τον αριθμό εξουσιοδότησης του συνεργείου, καθώς και μοναδικό αριθμό σειράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά τους. Οι σφραγίδες μπορεί να είναι είτε μεταλλικές, ή πλαστικές, ή αυτοκόλλητες ταινίες ασφαλείας, οι οποίες, εάν ανοιχθούν, είτε καταστρέφονται, ή φέρουν ίχνη παραβίασης. Κατά την επιθεώρηση της ακεραιότητας σφράγισης μεταλλικών ή πλαστικών σφραγίδων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ότι αυτές δεν δύναται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφούν ή να φέρουν ίχνος παραβίασης, το δε σύρμα που δένει η σφραγίδα, πρέπει να είναι ακέραιο, ενιαίο, χωρίς κοψίματα και ενώσεις. Σε ό,τι αφορά τις αυτοκόλλητες ταινίες ασφαλείας, εάν αποκολληθούν, εμφανίζεται στην επιφάνειά τους η ένδειξη void ή open.
  Επισημαίνεται ότι σε νόμιμο έλεγχο υπόκεινται μόνο οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ενώ τυχόν άλλες σφραγίδες (π.χ. σφραγίδες/ταινίες εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών) δεν λαμβάνονται υπόψη. Κατά τον έλεγχο της σφράγισης, σε περίπτωση ενδείξεων πλημμελούς σφράγισης, καλείται επί τόπου το εξουσιοδοτημένο συνεργείο για παροχή εξηγήσεων, καθώς ο έλεγχος, πέραν της συμμόρφωσης του οργάνου, αφορά και στον έλεγχο συμμόρφωσης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με τους όρους της εξουσιοδότησής του.

  5. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι σφραγίσεις στα εξής σημεία, ανάλογα με την έγκριση ή το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου του οργάνου:

  i. μηχανική ρύθμιση του ογκομετρητή (κάτω μέρος οργάνου), ή/και

  ii. διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης. Η εν λόγω διάταξη βρίσκεται συνήθως επί της κεντρικής πλακέτας επεξεργαστή – CPU (στο επάνω μέρος του οργάνου), ως διακόπτης που πρέπει να πατηθεί, προκειμένου να επιτραπεί η ρύθμιση – αλλαγή μετρολογικών παραμέτρων του οργάνου, η δε σφράγισή της έχει σκοπό να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον εν λόγω διακόπτη.

  iii. σύνδεση του παλμοδότη με τη CPU. Η εν λόγω σφράγιση διασφαλίζει τη μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση του καλωδίου που συνδέει τον παλμοδότη με τη CPU και αποτρέπει την αντικατάσταση της CPU με άλλη, η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιείται για την αλλοίωση των μετρολογικών δεδομένων του οργάνου ή/και την απόκρυψη διακινούμενων ποσοτήτων καυσίμου.
  Δεδομένου ότι υπάρχουν αντλίες – διανομείς καυσίμων που δεν έχουν κατασκευαστική πρόβλεψη για τη σφράγιση του καλωδίου σύνδεσης του παλμοδότη με τη CPU, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ενδέχεται να έχουν σφραγίσει όλο το πάνω τμήμα του οργάνου, με αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

  6. Οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν όποια σφραγίδα κρίνουν αναγκαίο, προκειμένου να ελέγξουν τη συμμόρφωση του οργάνου, ενώ έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν την εν λόγω ενέργειά τους και να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση της σφράγισης.

 

iii) Επικοινωνία των ελεγκτών με τον εγκαταστάτη του συστήματος

παρακολούθησης εισροών εκροών.

 

 1. iv) Προβολή επί των αντλιών υγρών καυσίμων των ολικών αθροιστών (totalizers).

 

 1. v) Σύνδεση των πρατηριούχων με τους κωδικούς τους στο Μητρώο των πρατηρίων που λειτουργεί στη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ, προκειμένου οι ελεγκτές να

αντιπαραβάλουν τα στοιχεία του Μητρώου με τα στοιχεία που διατηρούνται στο

πρατήριο.

 

 1. vi) Παροχή στοιχείων σε έντυπη μορφή. Υποχρεωτική συμπλήρωση του βιβλίου κινήσεων υγραερίου και σφράγιση αυτού στην Τελωνιακή αρχή του τόπου

 

vii) Παροχή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή. Τήρηση αρχείου  EXCELL παρεληφθεισών ποσοτήτων υγραερίου

 

III. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή των πρατηριούχων στα εξής:

 1. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, για λόγους ασφαλείας, αλλά και αξιοπιστίας των δεδομένων που περισυλλέγονται από τους ελεγκτές, το πρατήριο διακόπτει τη λειτουργία του.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων