Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αστυνομία Θεσσαλονίκης: Προμήθεια πετρελαίου

Αστυνομία Θεσσαλονίκης: Προμήθεια πετρελαίου

Διαφήμιση

Προκηρύσσουμε επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 , για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των υφιστάμενων Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό, επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά Νομό.

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων