Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παρατηρητήριο τιμών καυσίμων fuelprices.gr – Συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Διανομέα Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ)

Παρατηρητήριο τιμών καυσίμων fuelprices.gr – Συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Διανομέα Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ)

Διαφήμιση

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

36567/09-05-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983), στο άρθρο 114 «Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)», ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία των υπόχρεων

 

 1. Αριθμ. 36567/2024

  (ΦΕΚ Β’ 2904/23-05-2024)

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:
  1.1. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
  1.2. του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,
  1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
  1.4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
  1.5. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
  1.6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
  1.7. του π.δ. 79/2023 (Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
  1.8. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
  1.9. της υπ’ αρ. 1354/2017 υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

  2. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

  3. Την ανάγκη διασφάλισης της εγκυρότητας των στοιχείων των υπόχρεων, της πληροφορίας που εισάγεται στο παρατηρητήριο τιμών καυσίμων fuelprices.gr, σχετικά με τις τιμές διάθεσης των καυσίμων, καθώς και της έγκυρης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.

  4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 27919/05-04-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης,

  αποφασίζουμε:
   
  Την τροποποίηση του άρθρου 114 της υπ’ αρ. 91354/24.8.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983) με την προσθήκη, μετά το σημείο (αστ), σημείου (αζ), στην παρ. 5 και το άρθρο 114 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 114
  Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (ΑUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
  1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (ΑUTOGAS) μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ’ οίκον παραδόσεις) και λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να δηλώνουν στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειάς τους.
  2. Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 1, διακριτά τις τιμές λιανικής πώλησης για παραδόσεις πετρελαίου:
  α) έως και 499 λίτρα,
  β) για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα,
  γ) για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.
  3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειάς τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αμελλητί κάθε φορά που αυτή μεταβάλλεται. Στην περίπτωση που η τιμή λιανικής πώλησης δεν μεταβληθεί οι υπόχρεοι της παρ. 1 οφείλουν να υποβάλλουν νέα δήλωση με την ίδια τιμή εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία δήλωση.
  4. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 δηλώνουν την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν, βάσει της άδειάς τους, στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη διαδικασία της παρ. 5.
  5. Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και διενεργεί την ακόλουθη διαδικασία:
  α) Ο υπόχρεος που δεν έχει κωδικό πρόσβασης στο σύστημα υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και ιδίως:
  αα) το ονοματεπώνυμο του κατόχου της άδειας,
  αβ) τη διεύθυνση του πρατηρίου ή της επιχείρησης,
  αγ) τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής,
  αδ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της επιχείρησης,
  αε) την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της επιχείρησης,
  αστ) το κινητό ή/και το σταθερό τηλέφωνο του υπευθύνου της επιχείρησης,
  αζ) τον Αριθμό Μητρώου Διανομέα Καυσίμων (ΑΜΔΙΚΑ).
  Στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο «καταχώριση αιτήματος» προκειμένου να οριστικοποιήσει το αίτημά του. Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα.
  β) Στη συνέχεια ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειάς του, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΔΙΜΕΑ», στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΤΚ 10677, ΑΘΗΝΑ».
  γ) Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας και αποστέλλεται στον υπόχρεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στα προηγούμενα βήματα.
  δ) Ο υπόχρεος, εφόσον διαθέτει κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:
  δα) Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη,
  δβ) Δηλώνει μέσω καταχώρισης τις τιμές, για κάθε προϊόν και
  δγ) ελέγχει την ορθή καταχώριση των τιμών.
  ε) Ο χρήστης επαναλαμβάνει το βήμα της περ. δ’ όσες φορές χρειαστεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 3.»

  Οι υπόχρεοι που κατά την έκδοση της παρούσας, διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr, οφείλουν, να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους, με την καταγραφή και προσθήκη του στοιχείου (αζ) της παρ. 5, στην προσωπική τους σελίδα, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

  Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2024

  Ο Υπουργός
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 
taxheaven.gr
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων