Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Νομοθεσία περί λαθρεμπορίου

Νομοθεσία περί λαθρεμπορίου

Ν. 5036/2023 άρθρα 41-45 & 119Γ Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Νόμος 5036 2023 Φορολογικές Τελωνειακές ρυθμίσεις ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ άρθρα 41 45 και 119Γ

Διαβάστε Περισσότερα

Α.1119/2022 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2022 ] Κατηγορία: Έλεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ , Τελωνεία – Ειδικοί φόροι   Α.1119/2022Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης   Αριθμ. Α 1119/2022 (ΦΕΚ Β’ 4647/05-09-2022)…

Διαβάστε Περισσότερα

Οι παραβάσεις και τα πρόστιμα για το σύστημα εισροών – εκροών σε φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1096/2022 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού…

Διαβάστε Περισσότερα

Α.1079-2022 Σφράγιση και αποσφράγιση των εγκαταστάσεων κατόχων αδείας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών για νοθευμένα καύσιμα

Α.1079 2022 Σφράγιση και αποσφράγιση των εγκαταστάσεων κατόχων αδείας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών για νοθευμένα κάυσιμα

Διαβάστε Περισσότερα

νόμος 4758/2020 περί περιστολής λαθρεμπορίου άρθρα που αφορούν τα πετρελαιοειδή 7-12-2020

ΝΟΜΟΣ 4758/2020ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 3. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016   Το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (A΄ 141) αντικαθίσταται…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων