Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Νομοθεσία περί λαθρεμπορίου

Νομοθεσία περί λαθρεμπορίου

νόμος 4758/2020 περί περιστολής λαθρεμπορίου άρθρα που αφορούν τα πετρελαιοειδή 7-12-2020

ΝΟΜΟΣ 4758/2020ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 3. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4410/2016   Το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (A΄ 141) αντικαθίσταται…

Διαβάστε Περισσότερα