Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Οι παραβάσεις και τα πρόστιμα για το σύστημα εισροών – εκροών σε φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

Οι παραβάσεις και τα πρόστιμα για το σύστημα εισροών – εκροών σε φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1096/2022 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,και τον καθορισμό του ποσού των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εντός των ορίων της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001.

Εξειδίκευση παραβάσεων – κυρώσεων

  1. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
  2. Σε περίπτωση προμήθειας ή εγκατάστασης μετρητικών συστημάτων και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών υποχρεούται να αντικαταστήσει τον μη νόμιμο εξοπλισμό με δικές του δαπάνες, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

  1. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης, τροποποίησης ή αλλοίωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, σε μέρη ή σε παραγόμενα στοιχεία, του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών που φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, πρόστιμο ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.
  2. Σε περίπτωση παράδοσης, προμήθειας, εφοδιασμού, πώλησης, αποθήκευσης ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών, που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 119Γ του ν. 2960/2001, πρόστιμο ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τε-λωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή τρίτου στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν, αυτοτελώς, το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.
  3. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών επιβάλλεται πρόστιμο, ανά κατηγορία παράβασης ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που κάθε επί μέρους στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών (μηχανισμοί μέτρησης στάθμης, μετρητές εκροής, όργανα ζύγισης, αισθητήρες, τροφοδοτικά κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) δεν πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων και συστάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1230/ 14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να αντικαταστήσει το/τα επιμέρους στοιχείο/στοιχεία του συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

β) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, αναφορικά με την κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα από πλευράς του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών στην τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο.

Ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με δικές του δαπάνες εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμμόρφωση του φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

γ) Σε περίπτωση μη τήρησης στο χώρο της εγκατάστασης του δελτίου σφράγισης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1230/ 14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

δ) Σε περίπτωση που δεν τηρείται στον χώρο της εγκατάστασης, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη τήρησης στον χώρο της εγκατάστασης, αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης εισροών -εκροών, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

στ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κλήσης του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών -εκροών από τον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης λόγω δυσλειτουργίας/βλάβης του συστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, ενώ η παράδοση/παραλαβή του καυσίμου συνεχίζει να διενεργείται, χωρίς έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά ημέρα καθυστέρησης, με μέγιστο το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ζ) Σε περίπτωση μη φύλαξης στον χώρο της εγκατάστασης, των δελτίων τεχνικών επεμβάσεων από τον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά δελτίο.

η) Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Α.1230/ 14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της ίδιας απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά ημέρα, με μέγιστο το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

θ) Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρισης των δεδομένων που εισάγονται χειροκίνητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ι) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης των δελτίων του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

ια) Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης απόκλισης της περ. 6.10.2 της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1230/14-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο ποσού χίλια (1.000) ευρώ, ανά δελτίο, με μέγιστο το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, ανά ημερολογιακό έτος.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

TAXHEAVEN.GR

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων