Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιθεώρηση εργασίας

Επιθεώρηση εργασίας

Έλεγχοι Επιθεωρητών  Εργασίας 

Σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα και μεριμνήστε ώστε να μην επιβαρύνετε την επιχείρηση σας με πρόστιμα.
Τι θα ζητηθεί σίγουρα από τους Επιθεωρητές κατά τη διάρκεια του ελέγχου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
1. ο πίνακας προσωπικού
2. η αναγγελία του Τεχνικού Ασφαλείας και το Βιβλίο Υποδείξεων
3. η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
4. η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384
5. Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
6. Εάν υπάρχουν μηχανήματα ανυψωτικής ικανότητας (πιστοποιητικά και άδειες χειριστών) ή αεροφυλάκια (πιστοποιητικά)
7. Εάν η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους θα πρέπει να έχει οριστεί Ιατρός Εργασίας. ΠΡΟΣΟΧΉ! Τα ιατρικά ιστορικά των εργαζομένων πρέπει να βρίσκονται κλειδωμένα μέσα σε ερμάριο ώστε να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο!
8. Απόδειξη (υπογεγραμμένη λίστα) ότι το προσωπικό της επιχείρησης είναι εκπαιδευμένο σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
Σας προτείνουμε να φυλάσσετε συγκεντρωμένα τα παραπάνω έγγραφα σε φάκελο, σε προσβάσιμο σημείο, για να τα προσκομίσετε άμεσα στους επιθεωρητές.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων