Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΚΕΔΑΚ

ΚΕΔΑΚ

Έλεγχος

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) υπάγονται στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η λειτουργία της Διεύθυνσης και των ΚΕΔΑΚ διέπεται από τις διατάξεις του ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/ 2005) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

Έργο των ΚΕΔΑΚ είναι η διενέργεια ελέγχων επιτόπου, σε όλη την επικράτεια, σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σχετικώς με την ύπαρξη σε αυτές των απαραίτητων από τη νομοθεσία αδειών και με την τήρηση των όρων τους, κυρίως δε με την ποιότητα των διακινούμενων πετρελαιοειδών προϊόντων.

Τα ΚΕΔΑΚ κινούνται με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα (VAN), που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο, εντός των οποίων οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν επιτόπιες αναλύσεις για την παραγωγή αποτελεσμάτων ενδεικτικών της ποιότητας των καυσίμων. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις περί μη κανονικότητας του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων, τα δείγματα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο, και αν επιβεβαιωθεί η μη κανονικότητα των καυσίμων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Μέχρι τώρα τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Έδρα των ΚΕΔΑΚ είναι η Αθήνα. Προς ενίσχυση των ελέγχων στη Βόρεια Ελλάδα, ΚΕΔΑΚ οργανώνονται και στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους με όχημα που βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο εκεί.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων