Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Οδηγίες ως προς το μετρολογικό έλεγχο οργάνων μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια

Οδηγίες ως προς το μετρολογικό έλεγχο οργάνων μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

 

42669/2020
Οδηγίες ως προς το μετρολογικό έλεγχο οργάνων μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια

 

Αθήνα 30/4/2020
Αριθ. Πρωτ.: 42669 – 30/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Γεν· Γραμ· Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 10181, Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπονάρος
Ε. Μακατσώρη
Τηλέφωνο: 210 3893138, 256
Email: bonaros@gge.gr
emakatsori@gge.gr

Θέμα: «Οδηγίες ως προς το μετρολογικό έλεγχο οργάνων μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια»

Σχετ.: 1. Η υπ. αριθμ. 91354/2017 υ.α. (Β’ 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (Β’ 4913) και ισχύει
2. Το άρθρο 20 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) όπως τροπ. με το άρθρο 83 παρ.1 του ν.4413/2016 (ΑΝ 148) και ισχύει

Με το παρόν παραθέτουμε οδηγίες για τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων οργάνων μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια (αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς υγραερίου (LPG) και μετρητές βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης), ως προς την συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της ως άνω σχετ. υ.α., με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Η διαδικασία του ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής:

i. τον έλεγχο συμμόρφωσης κάθε οργάνου βάσει του φακέλου τεκμηρίωσης αυτού

ii. τον έλεγχο της ποσοτικής απόκλισης κάθε οργάνου (λιτρομέτρηση) σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια και

iii. τη συμπλήρωση Πρωτοκόλλου Ελέγχου και όταν διαπιστώνονται παραβάσεις τη συμπλήρωση Έκθεσης του Παραρτήματος IV της ως άνω σχετ. υ.α.

I. Έλεγχος συμμόρφωσης βάσει του φακέλου τεκμηρίωσης του οργάνου

1. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου (LPG) διενεργείται με βάση τον φάκελο τεκμηρίωσης του οργάνου, ο οποίος πρέπει να διατηρείται στο πρατήριο, προς επίδειξη στις αρχές (άρθρο 86 της ως άνω σχετ. υ.α.) και να περιλαμβάνει τα εξής:

i. την έγκριση του οργάνου: Εθνική Έγκριση αν το όργανο δεν υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας για τα όργανα μέτρησης 2014/32/ΕΕ (MID) ή Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ, Πιστοποιητικό Annex F ή D και Δήλωση Συμμόρφωσης CE, αν το όργανο υπόκειται στις διατάξεις της MID

ii. σχεδιαγράμματα με τα σημεία σφράγισης των κρίσιμων μετρολογικά σημείων του οργάνου (σημ.: για όργανα με Εθνική Έγκριση ενδέχεται τέτοια σχεδιαγράμματα να μην είναι διαθέσιμα)

iii. οδηγίες για την επαλήθευση της γνησιότητας του λογισμικού του οργάνου (checksum) (σημ.: αφορά στα όργανα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ και υπόκεινται στις διατάξεις της MID) και κατάλογος κωδικών

iv. οδηγίες για την προβολή των ολικών αθροιστών (totalizers) επί του ενδείκτη (display) του οργάνου

v. δελτία ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

2. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των μετρητών βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης διενεργείται με βάση το φάκελο τεκμηρίωσης του οργάνου, ο οποίος πρέπει να διατηρείται στο βυτιοφόρο, προς επίδειξη στις αρχές (άρθρο 86 της ως άνω σχετ. υ.α.) και πλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην ως άνω παρ. 1, πρέπει να περιλαμβάνει και Πιστοποιητικό Σωληνώσεων του άρθρου 106 της ως άνω σχετ. υ.α.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι:

• σε περίπτωση μηχανικών (μη ηλεκτρονικών) μετρητών βυτιοφόρων δεν εφαρμόζεται η επαλήθευση γνησιότητας λογισμικού και

• οι ολικοί αθροιστές (totalizers) στους μετρητές των βυτιοφόρων δεν είναι υποχρεωτικοί και αν υπάρχουν δεν εξετάζονται κατά τον έλεγχο.

3. Τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των οργάνων μέτρησης καυσίμων, ήτοι οι μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και τα λοιπά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της ποσότητας, προβλέπεται να σφραγίζονται προκειμένου να προστατεύονται από παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα μέτρησης ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 της ως άνω σχετ. υ.α. Η σφράγιση διενεργείται από συνεργεία που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την υπηρεσία μας για το σκοπό αυτό, βάσει του άρθρου 88 της ως άνω σχετ. υ.α., κατάλογος των οποίων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας: www.ggb.gr – Εποπτεία Αγοράς – Μετρολογία. Για κάθε εργασία ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης οργάνων μέτρησης καυσίμων, που διενεργείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει τα πεδία του άρθρου 88 παρ. 5 της ως άνω σχετ. υ.α.
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των δελτίων ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους, είναι απαραίτητος, τόσο για τον έλεγχο συμμόρφωσης του οργάνου, όσο και για τον έλεγχο συμμόρφωσης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με τους όρους της εξουσιοδότησής του.

4. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσης, που φέρουν το λογότυπο και τον αριθμό εξουσιοδότησης του συνεργείου, καθώς και μοναδικό αριθμό σειράς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά τους. Οι σφραγίδες μπορεί να είναι είτε μεταλλικές, ή πλαστικές, ή αυτοκόλλητες ταινίες ασφαλείας, οι οποίες, εάν ανοιχθούν, είτε καταστρέφονται, ή φέρουν ίχνη παραβίασης. Κατά την επιθεώρηση της ακεραιότητας σφράγισης μεταλλικών ή πλαστικών σφραγίδων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ότι αυτές δεν δύναται να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφούν ή να φέρουν ίχνος παραβίασης, το δε σύρμα που δένει η σφραγίδα, πρέπει να είναι ακέραιο, ενιαίο, χωρίς κοψίματα και ενώσεις. Σε ό,τι αφορά τις αυτοκόλλητες ταινίες ασφαλείας, εάν αποκολληθούν, εμφανίζεται στην επιφάνειά τους η ένδειξη void ή open.
Επισημαίνεται ότι σε νόμιμο έλεγχο υπόκεινται μόνο οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ενώ τυχόν άλλες σφραγίδες (π.χ. σφραγίδες/ταινίες εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών) δεν λαμβάνονται υπόψη. Κατά τον έλεγχο της σφράγισης, σε περίπτωση ενδείξεων πλημμελούς σφράγισης, καλείται επί τόπου το εξουσιοδοτημένο συνεργείο για παροχή εξηγήσεων, καθώς ο έλεγχος, πέραν της συμμόρφωσης του οργάνου, αφορά και στον έλεγχο συμμόρφωσης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου με τους όρους της εξουσιοδότησής του.

5. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι σφραγίσεις στα εξής σημεία, ανάλογα με την έγκριση ή το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου του οργάνου:

i. μηχανική ρύθμιση του ογκομετρητή (κάτω μέρος οργάνου), ή/και

ii. διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης. Η εν λόγω διάταξη βρίσκεται συνήθως επί της κεντρικής πλακέτας επεξεργαστή – CPU (στο επάνω μέρος του οργάνου), ως διακόπτης που πρέπει να πατηθεί, προκειμένου να επιτραπεί η ρύθμιση – αλλαγή μετρολογικών παραμέτρων του οργάνου, η δε σφράγισή της έχει σκοπό να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον εν λόγω διακόπτη.

iii. σύνδεση του παλμοδότη με τη CPU. Η εν λόγω σφράγιση διασφαλίζει τη μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση του καλωδίου που συνδέει τον παλμοδότη με τη CPU και αποτρέπει την αντικατάσταση της CPU με άλλη, η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιείται για την αλλοίωση των μετρολογικών δεδομένων του οργάνου ή/και την απόκρυψη διακινούμενων ποσοτήτων καυσίμου.
Δεδομένου ότι υπάρχουν αντλίες – διανομείς καυσίμων που δεν έχουν κατασκευαστική πρόβλεψη για τη σφράγιση του καλωδίου σύνδεσης του παλμοδότη με τη CPU, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ενδέχεται να έχουν σφραγίσει όλο το πάνω τμήμα του οργάνου, με αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

6. Οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν όποια σφραγίδα κρίνουν αναγκαίο, προκειμένου να ελέγξουν τη συμμόρφωση του οργάνου, ενώ έχουν την υποχρέωση να καταγράψουν την εν λόγω ενέργειά τους και να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση της σφράγισης.

II. Έλεγχος της απόκλισης των οργάνων σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (λιτρομέτρηση)

1. Ο έλεγχος της απόκλισης αντλιών υγρών καυσίμων (λιτρομέτρηση), διενεργείται με χρήση διακριβωμένου πρότυπου ογκομετρικού δοχείου (λιτρόμετρου) 20 λίτρων, ενώ ο έλεγχος της απόκλισης των μετρητών βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης διενεργείται με χρήση πρότυπου ογκομετρικού δοχείου τουλάχιστον 100 λίτρων ή μετρητή ροής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση, σύμφωνα με το Παράρτημα 005 της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (MID) και την παρ. 5 του άρθρου 83 της ως άνω σχετ. υ.α., είναι -0,5%.

2. Ο έλεγχος της απόκλισης διανομέων υγραερίου (LPG) (λιτρομέτρηση), γίνεται συνήθως με χρήση διακριβωμένου μετρητή ροής υγραερίου, προδιαγραφές προμήθειας του οποίου περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. Οικ. ΔΠΠ 1166/31.3.2016 έγγραφό μας, το οποίο έχει σταλεί στις υπηρεσίες σας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση, σύμφωνα με το Παράρτημα 005 της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (MID) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 της ως άνω σχετ. υ.α., είναι -1,0%.

3. Μετά τη λιτρομέτρηση, οι ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν επιστρέφονται στις δεξαμενές προέλευσής τους.

4. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση πέραν των νόμιμων ορίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87, παρ. 2 και 3 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 20, του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 83 του ν. 4413/2016 (ΑΝ 148) και ισχύει.

5. Η διαδικασία λιτρομέτρησης περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας: «ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και ο εξοπλισμός λιτρομέτρησης συστήνεται να διακριβώνεται στα διαστήματα επαναδιακρίβωσης που προβλέπονται στην παρ. 3.ε του άρθρου 88 της ως άνω σχετ. υ.α., από κατάλληλα διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. ΕΙΜ). Εάν το δοχείο λιτρομέτρησης έχει υποστεί οποιαδήποτε παραμόρφωση τίθεται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή του.

III. Καταγραφή Διαπιστώσεων Ελέγχου

1. Κατά τον έλεγχο συμπληρώνεται το «Πρωτοκόλλου Ελέγχου οργάνων μέτρησης καυσίμων», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Το εν λόγω Πρωτόκολλο Ελέγχου συμπληρώνεται σε κάθε έλεγχο, ανεξαρτήτως εάν διαπιστώνονται, ή όχι, παραβάσεις και αντίγραφό του παραδίδεται στον ελεγχόμενο.

2. Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» καταγράφονται αναλυτικά οι διαπιστώσεις και ενέργειες των ελεγκτών, όπως ενδεικτικά:

• τα όργανα (τύπος, μοντέλο, serial number) για τα οποία διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις (στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται η ένδειξη «Όχι» στο πεδίο «Διαπιστώσεις Ελέγχου»)

• τους αριθμούς των Αποδείξεων Εσόδου, που εκδόθηκαν κατά τις λιτρομετρήσεις, στην περίπτωση που η λιτρομέτρηση διενεργήθηκε ως «παράδοση» και όχι ως «κατάσταση λιτρομέτρησης» του συστήματος εισροών εκροών, οπότε και θα εκδίδονταν Δελτία Λιτρομέτρησης. Οι εκδοθείσες Αποδείξεις Εσόδου επισυνάπτονται στο αντίγραφο που παραδίδεται στον ελεγχόμενο

• τους αριθμούς των σφραγίδων του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, που τυχόν απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία σας και τους αριθμούς των σφραγίδων της υπηρεσίας σας που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για την επανασφράγιση.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, πλέον του ως άνω Πρωτοκόλλου Ελέγχου, συμπληρώνεται και σχετική Έκθεση του Παραρτήματος IV της ως άνω σχετ. υ.α.

4. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται, ως Παράρτημα Ι, Συνοπτικός Πίνακας με τις σχετικές διατάξεις της ως άνω σχετ. υ.α. και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

IV. Περαιτέρω οδηγίες ελέγχου

1. Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας: «ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» αφορά σε οδηγίες μόνο μετρολογικού χαρακτήρα. Κατά τον έλεγχο πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας με θέμα «Βασικές επισημάνσεις για την υγεία και την ασφάλεια των ελεγκτών συστημάτων μέτρησης καυσίμων», οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στις υπηρεσίες σας με το υπ’ αριθμ. 69016/1-7-2019 έγγραφό μας.

2. Σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά: αδυναμία εντοπισμού Δελτίων ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ή αδυναμία ταυτοποίησης λογισμικού, ή αδυναμία πρόσβασης στο εσωτερικό του οργάνου για τον έλεγχο των σημείων σφράγισης των άρθρων 84 και 85 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, τα ελεγχόμενα όργανα δεσμεύονται, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση τους και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου σε αυτά, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 87 της ως άνω σχετ. υ.α.. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτου στα, υπό έλεγχο, όργανα χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο και σφραγίδα της υπηρεσίας σας.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση οργάνων μέτρησης καυσίμων μεγαλύτερης του – 1,0%, ή διανομέων υγραερίου μεγαλύτερης του -2,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, ή μη προβλεπόμενη σφράγιση των κρίσιμων σημείων των άρθρων 84 και 85 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, ή εγκατάσταση μη γνήσιου λογισμικού, ή μη γνήσια μετρολογικά εξαρτήματα (ενδεικτικά: cpu, παλμοδότης, ογκομετρητής), πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων, τα ελεγχόμενα όργανα δεσμεύονται, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση τους και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου σε αυτά, μέχρις ότου διενεργηθεί περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος ή γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της συμμόρφωσής τους, κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 87 της ως άνω σχετ. υ.α.. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτου στα ελεγχθέντα όργανα χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο και σφραγίδα της υπηρεσίας σας.

4. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, για λόγους ασφαλείας, το πρατήριο διακόπτει τη λειτουργία του.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4177/2013 (Α’ 173): «1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 3, Οι αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους. 4. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχομένων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου. 5. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να παρέχουν συνδρομή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά την εκτέλεση του έργου τους. 6. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δύνανται να λαμβάνουν άνευ ανταλλάγματος δείγματα από όλα τα ελεγχόμενα προϊόντα για περαιτέρω διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους προς την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται για τους σκοπούς των ελέγχων παρόντων των ελεγχομένων επισημαίνονται και σφραγίζονται μονοσήμαντα από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο».

6. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173): «1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους», ενώ σύμφωνα με την παρ. 7Β του άρθρου 117 της ως άνω σχετ. υ.α., για τα ανωτέρω, πλέον των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

Ο Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας
Πελοπίδας Καλλίρης

 
ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
 
https://www.taxheaven.gr/attachment/6905  

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Συνοπτικός πίνακας διατάξεων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ όπως τροπ. και ισχύει (Β’ 2983/2017, Β’ 4913/2018) για το μετρολογικό έλεγχο οργάνων μέτρησης καυσίμων
2. Παράρτημα ΙΙ: Λιτρομέτρηση οργάνων μέτρησης καυσίμων
3. Παράρτημα ΙΙΙ: Πρωτόκολλο ελέγχου οργάνων μέτρησης καυσίμων

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων