Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Α.1048/2024 myDATA – Τροποποίηση της Α.1138/2020

Α.1048/2024 myDATA – Τροποποίηση της Α.1138/2020

Διαφήμιση
Σχόλια:


Περίληψη απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Απόφαση που αφορά την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα απόφαση επικαιροποιεί την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ. Συνοπτικά τροποποιούνται τα κάτωθι:  
• Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3 σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις συναλλαγών με τη χρήση Μέσων Πληρωμών POS.
• Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 σχετικά με τις εκκαθαρίσεις που αφορούν πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων.
• Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης περισσότερων του ενός Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και κοινής χρήσης Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ΦΗΜ.
• Προσθήκη των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 σχετικά με την προσυμπλήρωση δηλώσεων και τη διαβίβαση δεδομένων από τον εκδότη κατόπιν διαβίβασης δεδομένων παράλειψης/απόκλισης από τον λήπτη.
• Προσθήκη εδαφίου μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6  του άρθρου 5 σχετικά με το QR code των παραστατικών που εκδίδονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ERP.
• Προσθήκη εδαφίου μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3  του άρθρου 6 σχετικά με τη διαβίβαση, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, της σύνοψης και του χαρακτηρισμού δεδομένων εξόδων από τους ίδιους.
• Επικαιροποίηση του Παραρτήματος με αντικατάσταση τύπου παραστατικού, επισημάνσεων ψηφιακής διακίνησης, τρόπου εξόφλησης με άμεσες πληρωμές IRIS καθώς και λοιπών τροποποιήσεων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014.
• Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

 

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2024 ]

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

 

Α.1048/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470)

 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2024
Α 1048/01-04-2024

(ΦΕΚ Β’ 2035/02-04-2024)


Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ A’
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσ/νικης
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο
Τηλ.: 210-4802282  
Url : www.aade.gr                             

Α 1048/2024

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020  κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206), εφεξής ΚΦΔ,
β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα της παρ. 9Β του άρθρου 5 (Α’ 251),
γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και
δ) του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 285).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

3. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

4. Την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).

5. Την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)». Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β’ 5992).

6. Την υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπε-ριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» (Β’ 5243).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)».

8. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση των οντοτήτων.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), ως ακολούθως:

1. Η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. – Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι +Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του Δημοσίου. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συναλλαγών με τη χρήση Μέσων Πληρωμών POS, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περιλαμβάνονται η Υπογραφή Πληρωμής, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, το Ποσό Πληρωμής και τυχόν φιλοδώρημα.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον Εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Για τις εκκαθαρίσεις που αφορούν πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα σχετικά δεδομένα δύναται να διαβιβάζονται από τον τρίτο διακριτά για τις εκκαθαρίσεις (πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας) με αυτοτιμολόγηση και για την αμοιβή-προμήθειά του με τιμολόγηση. Στην περίπτωση παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 1.5 – Τιμολόγιο Εκκαθάρισης, ο Λήπτης διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με Τύπο Παραστατικού είτε με 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης _ Αυτοτιμολόγηση _ Παράλειψη Διαβίβασης, είτε με 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών _ Αυτοτιμολόγηση _ Παράλειψη Διαβίβασης, για να απεικονίσει τα έσοδα του από την εκκαθάριση και με Τύπο Παραστατικού είτε με 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης _ Παράλειψη Διαβίβασης, είτε με 2.1 – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών _ Παράλειψη Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έξοδα του από την αμοιβή του Εκδότη. Στην περίπτωση απόκλισης διαβίβασης από τον Εκδότη Τύπου Παραστατικού 1.5 -Τιμολόγιο Εκκαθάρισης, ο Λήπτης το χαρακτηρίζει ως απόκλιση διαβίβασης και διαβιβάζει Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο _ Απόκλιση Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έσοδα του από την εκκαθάριση και 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/ αλλοδαπής _ Απόκλιση Διαβίβασης για να απεικονίσει τα έξοδα του από την αμοιβή του Εκδότη.

3. Η περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου, είτε για συναλλαγές με άλλες υπόχρεες οντότητες, είτε στις περιπτώσεις που αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πλήρους ένταξης των οντοτήτων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύναται να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που συνάπτεται με τον πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Οι οντότητες της περίπτωσης αυτής δύναται να συμβάλλονται με περισσότερους του ενός Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Στην περίπτωση συναλλαγών λιανικής σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης ΦΗΜ. Στην περίπτωση αυτή για τις συναλλαγές λιανικής πώλησης δύναται να κάνουν κοινή χρήση Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ΦΗΜ με διακριτή χρήση αυτών ανά σειρά παραστατικού που εκδίδεται. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν τα ευεργετήματα της παρ. 2 του άρθρου 71ΣΤ ΚΦΕ.

4. Στο άρθρο 4 προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:

«9. Αναφορικά με την προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ ισχύουν τα οριζόμενα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1020/2024 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αναφορικά με την προσυμπλήρωση του Ε3 επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό σε έτερο κωδικό εσόδων ή εξόδων χωρίς την υποχρέωση διαβίβασης νέου Τύπου Παραστατικού.

10. Στην περίπτωση που ο Λήπτης διαβιβάζει παράλειψη ή/και απόκλιση δεδομένων και ο Εκδότης αποδέχεται αυτή, ο Εκδότης διαβιβάζει αποκλειστικά μη αντικριζόμενα παραστατικά 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο και 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής για έσοδα τιμολόγησης και 13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.31 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής/ αλλοδαπής για έξοδα αυτοτιμολόγησης, με τις αντίστοιχες ενδείξεις παράλειψης και απόκλισης για σκοπούς ορθής απεικόνισης δεδομένων.

5. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Στην περίπτωση χρήσης Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την υπόχρεη οντότητα, ο Πάροχος επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του παραστατικού μέσω του δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα (QR code). Η σχετική επιβεβαίωση εμπεριέχει, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται από την Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, και το κωδικοποιημένο κείμενο (url τύπος) που επιστρέφεται κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), ώστε να δίνεται η δυνατότητα αναδρομολόγησης σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) της σύνοψης του παραστατικού όπως αυτή έχει διαβιβασθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση στο παραστατικό απεικονίζεται ο δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code) του ERP

6. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Ειδικότερα στην περίπτωση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός δεδομένων εξόδων τους δύναται να διαβιβάζονται από τους ίδιους.

7. Η περ. ιβ’ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

ιβ) Για τα έτη 2022 και 2023 ανά περίπτωση δεδομένων με αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν αναλυτικά τα δεδομένα εσόδων αυτοτιμολόγησης με Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο με αντίστοιχο Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής και τα δεδομένα των εξόδων τιμολόγησης με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) με αντίστοιχο Τύπο Παραστατικού 14.31 -Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής. Στις περιπτώσεις αυτές η υπόχρεη οντότητα διαβιβάζει στα σχόλια την ένδειξη «Αδυναμία Συσχέτισης». Οι εν λόγω εναλλακτικοί τρόποι διαβίβασης δίνονται για τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Αδυναμία συσχέτισης αντικριζόμενων παραστατικών που προέρχεται από τις αποκλίσεις αξίας ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις) και μόνο στην περίπτωση που δεν δύναται να διενεργηθεί η σύγκριση αποκλειστικά στην καθαρή αξία.

– Αυτοτιμολόγηση αλλοδαπής είτε για παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών είτε για αποκτήσεις αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

– Ανάθεση τιμολόγησης. Στην περίπτωση αυτή για τα έτη 2022 και 2023 ο εκδότης τρίτος δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων.

– Διαβίβαση δεδομένων από τον Εκδότη με αξία συναλλαγών μεγαλύτερη από αυτή που ο Λήπτης λογιστικοποίησε είτε ως έξοδο τιμολόγησης είτε ως έσοδο αυτοτιμολόγησης. Η περίπτωση αυτή δεν νοείται και δεν διαβιβάζεται ως απόκλιση.

Στην περίπτωση χρήσης των Τύπων Παραστατικών 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και 14.31 – Πιστωτικό ημεδαπής/ αλλοδαπής για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός εξόδου που διαβιβάζεται σε κάθε περίπτωση είναι με 2.95 Λοιπά πληροφορικά στοιχεία εξόδων, με αντίστοιχη διαβίβαση Τύπου Παραστατικού 17.5 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση, για τη σωστή κατανομή των εξόδων, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο Εκδότης διαβίβασε αξίες συναλλαγής μεγαλύτερες από αυτές που ο Λήπτης λογιστικοποίησε είτε ως έξοδα τιμολόγησης είτε ως έσοδα αυτοτιμολόγησης, τις επιπλέον αξίες εναλλακτικά μπορεί να τις χαρακτηρίσει με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων στην περίπτωση εξόδων και με 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων στην περίπτωση εσόδων και να ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο την υποχρέωση διαβίβασης του παραστατικού που έλαβε.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι οντότητες διαβιβάζουν τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την ορθότητα ως προς τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού τους αποτελέσματος ανά χρήση με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εσόδων και εξόδων. Επιπλέον διενεργούν τις σχετικές απορρίψεις των αντίστοιχων παραστατικών που λαμβάνουν από τους Εκδότες τους για τον σκοπό αυτό.

Οι αποκλίσεις των εκδοτών που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται από τους Λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής αφορούν αποκλειστικά στην καθαρή αξία και όχι στο ΦΠΑ και τις λοιπές επιβαρύνσεις (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Τα παραστατικά των συναλλαγών που διενεργούνται με τις οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, τις οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, τα οποία περιέχουν αντίθετα πρόσημα δύναται να διαβιβάζονται με διακριτούς τρόπους για τον Εκδότη και τον Λήπτη. Ο Εκδότης δύναται να διαβιβάσει τις γραμμές σύνοψης που έχουν αντίθετο πρόσημο με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και διαβίβαση είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά με Τύπο Παραστατικού 17.3

– Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση και αντίθετο πρόσημο για τη σωστή κατανομή των εσόδων. Ο Λήπτης των παραπάνω παραστατικών για κάθε ένα από αυτά δύναται να διενεργήσει δύο διαβιβάσεις. Η πρώτη διαβίβαση με Τύπο Παραστατικού 14.30 -Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) για τα κανονικά πρόσημα και η δεύτερη με 14.31 – Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής για τα αντίθετα πρόσημα. Εναλλακτικά δύναται να διαβιβάσει Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Τις γραμμές σύνοψης που έχουν αντίθετο πρόσημο μπορεί να τις χαρακτηρίσει με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων και να διαβιβάσει είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά και Τύπο Παραστατικού 17.5 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση με αντίθετο πρόσημο για τη σωστή κατανομή των εξόδων.

Οι ακυρώσεις που διενεργούνται από τους Εκδότες των παραστατικών μετά τον χαρακτηρισμό τους από τους Λήπτες δεν δημιουργούν την υποχρέωση στον Λήπτη για νέα διαβίβαση χαρακτηρισμών. Στην περίπτωση αυτή ο Λήπτης δύναται να διενεργήσει διαβίβαση Τύπων Παραστατικών 17.3 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση και 17.5 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση για τη σωστή κατανομή των εσόδων και εξόδων του ανά περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση δεν παρακολουθείται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA η διαδικασία της εγγυοδοσίας. Στην περίπτωση και μόνο που αναγράφεται σε παραστατικό πώλησης, ο Εκδότης διαβιβάζει με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και ο Λήπτης με χαρακτηρισμό 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

8. Στο Παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών» προστίθενται – αντικαθίστανται – τροποποιούνται οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:

«1. Τυποποιήσεις Παραστατικών:

Πίνακας 1. Τυποποιήσεις Παραστατικών:

Είδος Παραστατικού 8 Ειδικά Στοιχεία (Έσοδο)

Τύπος Παραστατικών:

– 8.2 Τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης [τροποποίηση]

2. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών:

Πίνακας 2. Στήλες Τύπων Παραστατικών:

Στήλη 11_Τύπος Παραστατικού Οντότητας

8. Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο)-Απόδειξη Είσπραξης

8.2 Τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης [τροποποίηση]

Στήλη 18_Σκοπός Διακίνησης

– Φύλαξη [διαγραφή]

– Επιστροφή από φύλαξη [διαγραφή]

– Μεταφορές-Ταχυμεταφορές [προσθήκη]

– Διακίνηση Άνευ Μεταφορικού Μέσου [προσθήκη]

Στήλη 20_ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας

– Τεμάχια [τροποποίηση]

– Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_] [προσθήκη]

Στήλη 29_Κατηγορίες % Λοιπών φόρων

2. Τέλος ανθεκτικότητας κλιματικής κρίσης (ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα) [προσθήκη]

Κατά τους μήνες: Μάρτιο έως Οκτώβριο:

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 3,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 7,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ξενοδοχεία 5 αστέρων 10,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,50€

Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. 10,00€

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00€

Κατά τους μήνες: Νοέμβριο έως Φεβρουάριο:

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 0,50€ (ανά Δωμ./Διαμ.)

Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,50€

Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. 4,00€

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 4,00€ [προσθήκη]».

Στήλη 40_ Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις:

– ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων [τροποποίηση]:
Ρόλοι ΑΦΜ

– Αποστολέας Τρίτος [προσθήκη]

Στήλη 42_Τρόπος Πληρωμής:

– Άμεσες Πληρωμές_IRIS

9. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων