Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αυξάνονται τα αιτήματα για μείωση της φορολογίας στα καύσιμα

Αυξάνονται τα αιτήματα για μείωση της φορολογίας στα καύσιμα

Διαφήμιση

Αθανάσιος Κουκάκης

Μείωση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή και στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα ζητούν οι παραγωγικοί φορείς, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση πρέπει να κάνει χρήση της ευελιξίας που δίνει η ΕΕ.

Καθώς οι ενεργειακές τιμές έχουν φθάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η μείωση των φόρων -που καλύπτουν το ήμισυ του κόστους ενέργειας – είναι μια από τις πιο ασφαλείς μεθόδους για να περιορισθούν οι επιβαρύνσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι επαγγελματίες του χώρου των καυσίμων έχουν ήδη από τον Σεπτέμβριο ζητήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε δραστική μείωση των φόρων στα καύσιμα, προκειμένου να αντισταθμιστούν επαρκώς οι τεράστιες αυξήσεις στην τιμή πώλησης των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Αν και εδώ και πέντε μήνες επισημαίνουν πως οι αυξήσεις δεν θα είναι «παροδικές» και πως ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς η διεθνής ζήτηση θα παραμείνει μεγαλύτερη από τη διαθεσιμότητα της ενέργειας, ωστόσο η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για μείωση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή και στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα στο μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου «το θέμα δεν εξετάζεται».

Οι ισχύοντες συντελεστές ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα στην Ελλάδα έχουν ως εξής:

ΠροϊόνΕΦΚ (€)Μονάδα
Βενζίνη με μόλυβδο6811.000 λίτρα
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο7001.000 λίτρα
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων7001.000 λίτρα
Βενζίνη αεροπλάνων6971.000 λίτρα
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης6971.000 λίτρα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων4101.000 λίτρα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης4101.000 λίτρα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις πληντων περιπτώσεων στ) και ζ)4101.000 λίτρα
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)381.000 χιλιόγραμμα
Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων4101.000 λίτρα
Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης4101.000 λίτρα
Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός τωνπεριπτώσεων ι) και ια)4101.000 λίτρα
Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων4101.000 χιλιόγραμμα
Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική, καιεμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περίπτωσης ιγ)1201.000 Χιλιόγραμμα
Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και γιαάλλες χρήσεις πλην των περιπτώσεων ιγ) και ιδ)601.000 Χιλιόγραμμα
Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρωνGigajoule μεικτήθερμογόνος δύναμη
Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσηςGigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
– για οικιακή χρήση0,3
– για χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές1,5
Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσειςGigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
– για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 GJ (>1.000.000 MWh)0,3
– για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 GJ (από 500.001 έως 1.000.000MWh)0,35
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 GJ (από 100.001 έως 500.000MWh)0,4
– για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 GJ (από 10.000 έως 100.000 MWh)0,45
– για ετήσια κατανάλωση < 36.000 GJ (<10.0001,5
Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμαθέρμανσηςGigajoule
– για επιχειρηματική χρήση
– για μη επιχειρηματική χρήση
Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ), που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσειςπλην της περίπτωσης ιθ)Gigajoule
Ηλεκτρική ενέργειαMWh
– για επιχειρηματική χρήση2,5
– για μη επιχειρηματική χρήση5
Βενζόλιο (βενζένιο) – Τολουόλιο (τολουένιο) -Ξυλόλιο (ξυλένιο) – Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86 -Μείγματα από ταπαραπάνω προϊόντα3721.000 χιλιόγραμμα
Βενζόλιο – Τολουόλιο – Ξυλόλιο – Ξυλόλιο – Ξυλόλιo – Ισομερή του Ξυλολίου σε μείγμα -Αιθυλοβενζόλιο – Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα3721.000 χιλιόγραμμα
Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)201.000 χιλιόγραμμα
Άλλα ελαφρά λάδια121.000 χιλιόγραμμα
Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, όπως ορίζονται με την ΚΥΑ (Α.Χ.Σ.) 52/2016, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιοεσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ΄4101.000 λίτρα

NEWSBOMP.GR