Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Βουλή : Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για το λαθρεμπόριο, τα τέλη κυκλοφορίας, τα κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις

Βουλή : Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για το λαθρεμπόριο, τα τέλη κυκλοφορίας, τα κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                       
Τηλ.: 2103332644
e-mail: press@minfin.gr

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Σχέδιο Νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου –Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων»

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου –Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».

Με το Μέρος Α΄ του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση του επιχειρησιακού συντονισμού των συναρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και τον εφοδιασμό τους με νέα σύγχρονα εργαλεία προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους, ενώ παράλληλα εισάγεται μια δέσμη νέων μέτρων και αυστηρών κυρώσεων για την περιστολή του λαθρεμπορίου.

Ειδικότερα:

1ον. Αναβαθμίζεται το υφιστάμενο «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης (Σ.Ε.Κ.)» και επεκτείνονται οι αρμοδιότητές του και σε προϊόντα φόρου κατανάλωσης, όπως ο καφές και τα καπνικά.

2ον. Θεσπίζονται ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αλκοολούχων ποτών.

3ον. Δημιουργείται νέο ηλεκτρονικό μητρώο για την απογραφή των δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων και αυστηροποιούνται τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση νοθείας καυσίμων.

4ον. Θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των υγραερίων, με την επέκταση του συστήματος εισροών- εκροών σε όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσής τους, ενώ θεσπίζεται και η χρήση μοριακού συστήματος ιχνηθέτησης και στα εν λόγω προϊόντα.

5ον. Εισάγονται αυστηρές χρηματικές κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα (σλέπια).
6ον. Στον τομέα των καπνικών προϊόντων, προβλέπονται, πέραν των υφιστάμενων, και άλλες κρίσιμες δραστηριότητες, που ασκούνται, κατόπιν αδειοδότησης, στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των εν λόγω προϊόντων.

7ον. Προβλέπεται η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του εθνικού Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) με το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων, ενώ βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στα μέτρα δέουσας επιμέλειας των εταιρειών καπνικών.

8ον. Επέρχονται αλλαγές στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, ν. 2960/2001 (Α΄265), ως προς την επιβολή χρηματικών κυρώσεων για συγκεκριμένες τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και αυστηροποίηση του πλαισίου των προβλεπόμενων ποινών φυλάκισης και κάθειρξης για το αδίκημα της λαθρεμπορίας.

Με το Μέρος Β΄ του Σχεδίου Νόμου, κυρώνεται το διεθνές Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, οι προβλέψεις του οποίου αποτελούν τη βάση για τη διακρατική συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον κρίσιμο τομέα του ελέγχου για τον εντοπισμό του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και την περιστολή της λαθρεμπορίας.

Με το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Γ΄ του Σχεδίου Νόμου, ρυθμίζονται ζητήματα κοινωφελών περιουσιών, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών κ.λπ., όπως κυρίως ζητήματα που αφορούν όργανα διοίκησης και εκκαθάρισης αυτών, τις εμπορικές-επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας τους και τη δημοσίευση των οικονομικών τους στοιχείων.

Με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Γ΄ προσαρμόζονται οι υφιστάμενες διατάξεις υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, ενόψει εφαρμογής σε όλη την Ε.Ε., για τα ταξινομούμενα από 1-1-2021, της νέας μεθόδου WLTP υπολογισμού ρύπων CO2 για τον προσδιορισμό των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρξει σχετική επιβάρυνση για αυτά, σε σχέση με τα ισχύοντα, και περαιτέρω διασφαλίζεται ο ήδη υφιστάμενος μέχρι σήμερα τρόπος υπολογισμού των εν λόγω τελών ως και του τέλους ταξινόμησης, ώστε να μην υπάρξει σχετική επιβάρυνση για τα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα.

Τέλος, στο Κεφάλαιο αυτό εισάγεται ρύθμιση, η οποία καλύπτει το υφιστάμενο νομοθετικό κενό ως προς τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης υβριδικών επιβατικών οχημάτων και καθορίζεται ποια τιμή της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιλέγεται μεταξύ διαφορετικών τιμών για τη διαφοροποίηση των συντελεστών τέλους ταξινόμησης.


Αναλυτικά :

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου κυρώνεται το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού και ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την περιστολή του λαθρεμπορίου, τις κοινωφελείς περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομιές κ.λπ.

Ειδικότερα:


ΜΕΡΟΣ Α’

1.Προβλέπεται η εισαγωγή νέων, σύγχρονων εργαλείων για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλκοολούχων, καπνικών και λοιπών προϊόντων στη χώρα μας, καθώς και η εδραίωση της συνεργασίας με άλλες χώρες για την καταπολέμηση του φαινομένου.  (άρθρα 1-2)

2. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, στα εξής, κατά βάση, σημεία:

– Προστίθενται στις αρμοδιότητές του και τα προϊόντα που υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) [σήμερα το έργο του περιορίζεται στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)].

– Προβλέπεται αμοιβή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Σ.Ε.Κ.

– Δημιουργείται και λειτουργεί στο Σ.Ε.Κ. ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης κατασχέσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ.

– Αυξάνεται κατά ένα (1) έτος, οριζόμενη σε τρία (3) από δύο (2) έτη που ισχύει, η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του επικουρικού προσωπικού που αποσπάται στο Σ.Ε.Κ. κ.λπ.

– Προβλέπεται η συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Σ.Ε.Κ. και του προσωπικού αυτού σε σεμινάρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.(άρθρο 3)

3.Δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε., ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των μικρών αποσταγματοποιών. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών. (άρθρο 4)

4.Καθιερώνεται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης για την παρακολούθηση των οριζόμενων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Στο ανωτέρω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις, αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. (άρθρο 5)

5. α. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο στην Α.Α.Δ.Ε, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων [πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων κ.λπ.], τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων καθώς και ενεργειακών προϊόντων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: ι) οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων τελικών καταναλωτών, που δεν εμπίπτουν στις κατά τα ειδικότερα οριζόμενες εγκαταστάσεις και ιι) οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, β. Επιβάλλεται, για κάθε παράβαση των ανωτέρω στον υπόχρεο της εγγραφής στο μητρώο, διοικητικό πρόστιμο κυμαινόμενο, ανά περίπτωση, από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.   (άρθρο 6)

6. α. Προστίθενται στις παραβάσεις – κυρώσεις του Τελωνειακού Κώδικα η σφράγιση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, καθώς και η δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων (ενεργειακών προϊόντων). Ειδικότερα:

– Σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση όπου διαπιστώνεται η παράβαση, όταν προκύπτει, μετά από εξέταση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες , ανάλογα με τη σοβαρότητά της.

-Καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου του ληφθέντος δείγματος καυσίμου.

-Καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διαπιστώνονται οι ανωτέρω παραβάσεις και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης.

β. Επεκτείνεται το σύστημα εισροών – εκροών τόσο σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων όσο και σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων κ.λπ. (άρθρα 7-10)

7. Επικαιροποιείται το πλαίσιο φορολογικής σήμανσης υγρών καυσίμων και υγραερίων.

Ειδικότερα:

Σημαίνονται με κατάλληλα μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως δείκτες φορολογικής σήμανσης, εφεξής «ιχνηθέτες», τα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας (το εν λόγω μέτρο ισχύει σήμερα μόνο για τα υγρά καύσιμα).

Συνιστά τελωνειακή παράβαση της παρ.1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/01 η έλλειψη φορολογικής σήμανσης ή η παραβίαση της κατάλληλης φορολογικής σήμανσης των υγρών καυσίμων και των υγραερίων, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.  (άρθρο 11)

8. Θεσπίζονται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα:

διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα,

διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. (άρθρα 12 -13)

9. Καθίσταται η Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά αρμόδια για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων εισροών – εκροών και των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μεταφορικών μέσων (GPS), καθώς και για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών. (άρθρο 14)

10.   Απαιτείται στο εξής άδεια της Α.Α.Δ.Ε. κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου και για:

– τη μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών,

– την κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών (εξαιρούνται οι καπνοκαλλιεργητές καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς).   (άρθρο 15)

ΙΙ.α. Νοείται ως μέρος της «εφοδιαστικής αλυσίδας» καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών η μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και η κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία του εξοπλισμού παραγωγής τους.

β. Επικαιροποιούνται τα δεδομένα που καταχωρούνται, τηρούνται και παρακολουθούνται στο «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.).(άρθρο 16)

12.  Υποχρεούνται «πελάτες» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προμηθεύονται νομίμως βιομηχανοποιημένα καπνά με σκοπό τη μεταπώληση τους) και «προμηθευτές» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν συμβατικώς στις αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες ή στα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού πρώτες ύλες καθώς και πάσης φύσεως υλικά και υπηρεσίες) να αποστέλλουν κάθε εξάμηνο (αντί μηνιαίως, όπως ισχύει) στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ηλεκτρονική κατάσταση με τις συναλλαγές των προμηθευτών και πελατών τους, καθώς και να παρέχουν άμεσα πληροφορίες για ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές.(άρθρο 17)

13. α. Επανακαθορίζονται προθεσμίες – διαδικασίες σχετικά με την: ΐ) κοινοποίηση καταλόγου εμπορικών σημάτων και αδειών χρήσης καπνικών προϊόντων και Η) κατάσχεση βιομηχανοποιημένων καπνών και τη διενεργούμενη δειγματοληψία, μετά την επιβολή της.

Προβλέπεται, επίσης, σε περίπτωση σύναψης Συμφωνιών Συνεργασίας επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων με την Ε.Ε. για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ο τρόπος καταβολής προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) και την Ε.Ε., της πληρωμής που επιβάλλεται λόγω της κατάσχεσης.

β. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του Φ.ΙΊ.Α. για τις περιπτώσεις προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών προοριζόμενων για κάπνισμα.

γ. Συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη διαδικασία καταστροφής βιομηχανικών καπνών που κατάσχονται ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, κατά βάση, αναλόγως του όγκου της κατάσχεσης. (άρθρα 18-20)

14. Θεσπίζεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ σε βάρος ελεγχόμενου, λόγω παρεμπόδισης του τελωνειακού ελέγχου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα και αυστηροποιούνται ποινές που επιβάλλονται λόγω λαθρεμπορίας.(άρθρα21-22)

15. Επανακαθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα

χορήγησης χρηματικής αμοιβής στα πρόσωπα που παρέχουν πληροφορίες για την πάταξη του λαθρεμπορίου και στο πλαίσιο επίτευξης του ίδιου στόχου, θεσπίζεται, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις, η δυνατότητα χορήγησης χρηματικής αμοιβής. (άρθρο 23)

16. α. Θεσπίζονται οι οριζόμενες κυρώσεις μεταξύ των οποίων επιβολή χρηματικού προστίμου, για παραβάσεις σχετικά με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη ζώνη.

β. Συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις που θεωρούνται λαθρεμπορία κάθε έλλειψη από την ελεύθερη ζώνη εμπορευμάτων, με σκοπό να στερήσει την Ε.Ε. ή το Δημόσιο από τους εισπρακτέους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις επί των ελλειπόντων. (άρθρο 24)

17.   Εφαρμόζονται οι κυρώσεις του ν.2960/2001 σχετικά με τη επιβολή: ι) σφράγισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και ιι) προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου και για ελέγχους σε εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και για ελέγχους τήρησης της τελωνειακής νομοθεσίας αντίστοιχα, οι οποίοι διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη δίωξη του λαθρεμπορίου.  (άρθρο 25)

18.   Τίθενται οι εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις των υπό ψήφιση ρυθμίσεων.  (άρθρα 26-27)


ΜΕΡΟΣ Β’

1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, το οποίο υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 2013. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο του καπνού τα μέρη:

Εγκρίνουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού εμπορευμάτων καλυπτόμενων από το παρόν Πρωτόκολλο, με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη του παράνομου εμπορίου τέτοιων εμπορευμάτων.

Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο για να καταστούν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες τους περισσότερο αποτελεσματικές,

Λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη διευκόλυνση ή την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας και οικονομικής στήριξης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου για την καταπολέμηση της παράνομης συμπεριφοράς.

Συνεργάζονται για να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών χρηματοδότησης.

Χορηγούν χρηματοδοτική στήριξη για τις εθνικές δραστηριότητές τους για την επίτευξη των στόχων του προς κύρωση Πρωτοκόλλου. (άρθρο 28)


ΜΕΡΟΣ Γ

1.Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών (ν.4182/2013), στα εξής, κατά βάση, σημεία:

– διευρύνεται η επαγγελματική ιδιότητα των προσώπων που εγγράφονται στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών και καταργείται η πενταετής εμπειρία ως προϋπόθεση εγγραφής σε αυτό.

– ορίζεται ως ελάχιστη αμοιβή ανά υπόθεση το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανά κατηγορία (εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών) και με δυνατότητα αναπροσαρμογής, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

– παρέχεται δυνατότητα επανεγγραφής στους: ι) εκκαθαριστές που έχουν διαγράφει από το Μητρώο, λόγω παράλειψης έγγραφης αποδοχής του διορισμού, μετά την παρέλευση δύο ετών από τη διαγραφή και ιι) παραιτηθέντες εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθήκης και διοικητές ιδρύματος, μετά την παρέλευση τριών ετών από την υποβληθείσα παραίτηση και διαγραφή από το Μητρώο.

– ορίζεται ειδικώς για τις μισθώσεις εμπορικών ή επαγγελματικών χώρων, ως μέγιστη διάρκεια της αρχικής μίσθωσης η δωδεκαετία. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα ανανέωσης της μίσθωσης με αναπροσαρμογή μισθώματος.

– καταργείται το ανώτατο όριο της αμοιβής του εκκαθαριστή, ήτοι ο υπολογισμός ως ποσοστού επί της αξίας της περιουσίας.   (άρθρα 29-37)

2. Αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα, τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.) από την I’1.1.2021 κι εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). (άρθρο 38)

3. Προβλέπεται ότι, οι ισχύουσες εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα επιβατικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης σε αυτά, έως την 31η.12.2020. Από την 1η. 1.2021 και εφεξής, καθορίζονται για την εφαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, αυξημένες, σε σχέση με τις ισχύουσες, εκπομπές μάζας διοξειδίου του άνθρακα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.(άρθρο 39)

4. Θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας εκκινεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των ανωτέρω. (άρθρο 40

 Taxheaven