Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα 18/9/2017

Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα 18/9/2017

Διαφήμιση
 
   

 

 

 

Αθήνα,

 

18/9/2017

Α.Π. :

Οικ. ΔΠΠ 2736

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

 

 

Γεν.   Δ/νση   Εφαρμογής    Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου

 

Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προς:

Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και

 

 

Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ως Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση:     Πλ. Κάνιγγος

 

ΤΚ:               101 81, Αθήνα

 

Πληροφ.:       Αθ. Δέσης

Ε. Μακατσώρη, Β. Μπονάρος

Τηλ.:                     210 3893190

210 3893256, 443

Fax:              210 3893999

e-mail:          desis@gge.gr

emakatsori@gge.gr bonaros@gge.gr

 

 

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» (ΦΕΚ Β’ 2983).

 

 1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 2983/30.8.2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)», η οποία τίθεται σε εφαρμογή στις 9.2017.

Σκοπός ήταν η επικαιροποίηση των προηγούμενων διατάξεων της υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2090) προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

 1. Αναφορικά με τις διατάξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/νσής μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
 2. Έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί και έχει αλλάξει η αρίθμηση άρθρων. Τα άρθρα στα οποία έχουν σημειωθεί αλλαγές, είναι κυρίως τα εξής:

Άρθρο Υ.Α. Α2-

718/2014

Άρθρο Υ.Α. 91354/2017

Παρατηρήσεις

7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη

σήμανση «e»

7 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»

Περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ. 10Γ

8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων        χωρίς        τη

σήμανση «e»

8 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση

«e»

Περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ.5 και προσθήκη νέας περίπτωσης στην παρ. 8

 

 
   

 

 

 

 

 

…….

 

 

102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

81 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (ορθός τίτλος) – Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν τα όργανα στην αγορά) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις τόσο για τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, όσο και για τα λοιπά όργανα μέτρησης, όσον      αφορά                                                                          την ιχνηλασιμότητά τους, την εποπτεία της αγοράς και τις υποχρεώσεις                                    των οικονομικών φορέων κατά το στάδιο της διάθεσης και χρήσης των οργάνων μέτρησης. Επισημαίνεται ότι τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. ΔΠΠ 1417/2016

(ΦΕΚ Β’ 1230) δεν φέρουν πλέον τη μετρολογική σήμανση πράσινο Μ αλλά η μετρολογική σήμανση είναι κοινή για όλα τα όργανα

μέτρησης.

103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

82 Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία                                              οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων                               μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους

Αφορά τους χρήστες των οργάνων                           μέτρησης. Περιλαμβάνονται          νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα και τις γεφυροπλάστιγγες. ΠΡΟΣΟΧΗ                                              στις μεταβατικές διατάξεις των

παρ. 14Β και 15Β.

 

 

105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα και των διανομέων πεπιεσμένου

φυσικού αερίου

84 Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις τόσο για τα σημεία ρύθμισης του όγκου όσο και για τα λοιπά κρίσιμα μετρολογικά σημεία για συστήματα                            μέτρησης

καυσίμων                           σταθερών σημείων και βυτιοφόρων. ΠΡΟΣΟΧΗ                                      στις μεταβατικές διατάξεις των παρ. 1 και 14.

106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης της ποσότητας

85 Σημεία σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Το περιεχόμενο του άρθρου

106 έχει μεταφερθεί στο άρθρο 84. Το άρθρο 85 αποτελεί ενσωμάτωση στα ΔΙΕΠΠΥ των προβλέψεων του οδηγού 10.6 του Ευρωπαϊκού     Οργανισμού

Μετρολογίας WELMEC.

107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers)   υγραερίου   ή

ογκομετρητών   βυτιοφόρων

86 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers)    υγραερίου    ή

ογκομετρητών     βυτιοφόρων

Έχει προστεθεί η απαίτηση, στο φάκελο τεκμηρίωσης, οδηγιών για την προβολή

των    μη    μηδενιζόμενων

 

 
   

 

 

 

 

 

διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

αθροιστών και κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ                                    στις μεταβατικές διατάξεις των

παρ. 1Δ και 1Ε.

 

109           Εξουσιοδοτημένα

88               Εξουσιοδοτημένα

Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις

συνεργεία για τον έλεγχο,

συνεργεία   για    τον    έλεγχο

για         τη         συχνότητα

ρύθμιση και σφράγιση των

ρύθμιση και σφράγιση των

διακρίβωσης                  του

συστημάτων           μέτρησης

κρίσιμων              μετρολογικά

απαιτούμενου    εξοπλισμού

ποσότητας υγρών καυσίμων,

σημείων        αντλιών        και

μέτρησης.     Επίσης      έχει

υγραερίου      κίνησης      και

συστημάτων            μέτρησης

προστεθεί, με την παρ. 7,

πεπιεσμένου            φυσικού

ποσότητας καυσίμων.

κύρωση     σε      περίπτωση

αερίου.

 

σφράγισης      χωρίς      την

 

 

απαιτούμενη

 

 

εξουσιοδότηση.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη μεταβατική

 

 

διάταξη της παρ. 3ε.

 

 1. Έχουν εντοπιστεί ορισμένα λάθη στη δημοσιευθείσα ΥΑ, τα οποία και θα διορθωθούν σε επικείμενη τροποποίηση. Παραθέτουμε τα λανθασμένα σημεία προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την ορθή κατανόηση του κειμένου.

Άρθρο ΥΑ

91354/2017

Λάθος αποτύπωση

Διόρθωση στο ορθό

81, Τίτλος

Συμμόρφωση μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης – Υποχρεώσεις για τους

οικονομικούς φορείς….

Συμμόρφωση              οργάνων μέτρησης – Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς….

81, Παρ. 2β

«β. Μετά την ενσωμάτωση της

Οδηγίας NAWI …»

«β. Πριν την ενσωμάτωση της

Οδηγίας NAWI…»

81, Παρ. 3α

«α. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας NAWI (90/384/EOK ή

2009/23/EK):…»

«α. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ –MID…»

81, Παρ. 3β

«α. Πριν την ενσωμάτωση της

Οδηγίας NAWI (90/384/EOK ή 2009/23/EK):…»

«α. Πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ –MID…»

81, παρ. 21

«Για τα όργανα μέτρησης των ως άνω παρ. 1γ, 2β και για

τα οποία ….»

«Για τα όργανα μέτρησης των ως άνω παρ. 1γ, 2β και για

τα οποία ….»

82, παρ

14 Α β

«Για      τα      ταξίμετρα      που

εγκρίθηκαν μετά πριν τη θέση σε ισχύ…»

«Για      τα      ταξίμετρα      που

εγκρίθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ…»

84, παρ. 1

«…λαμβάνοντας     υπόψη     τις προβλέψεις του άρθρου 106

της παρούσας…»

«…λαμβάνοντας     υπόψη     τις προβλέψεις του άρθρου 85 της

παρούσας…»

 

 1. Επισημαίνουμε ότι στην παρ. 14 του άρθρου 82 εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου, που διατηρείται στο ταξί και περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του ταξιμέτρου και του φορολογικού μηχανισμού,

 

 
   

 

 

 

 

 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης ταξιμέτρου, αντίγραφο του οποίου διατηρεί και το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και σφράγισης ταξιμέτρων. Για τα ταξίμετρα που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/9/2017 ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/6/2018.

 1. Ομοίως, στην παρ. 15 του άρθρου 82 εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τις γεφυροπλάστιγγες. Συγκεκριμένα προβλέπεται η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης γεφυροπλάστιγγας, που διατηρείται στο χώρο εγκατάστασης της γεφυροπλάστιγγας, και περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομιμότητα αυτής. Για τις γεφυροπλάστιγγες που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/9/2017 ενώ για τις ήδη εγκατεστημένες γεφυροπλάστιγγες οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/3/2019.
 2. Ειδικά ως προς τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, τόσο επί σταθερών σημείων, όσο και βυτιοφόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 84, επισημαίνουμε ότι προβλέπεται να γίνεται η σφράγιση, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή την εθνική έγκριση κυκλοφορίας των οργάνων, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις των οργανισμών μετρολογίας WELMEC και OIML, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο

85 (και όχι όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο άρθρο 106), προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό η ακεραιότητα των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σφράγιση των συστημάτων μέτρησης, επί όσων βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου διαθέτουν μετρητή, ειδικά για χρήση πέραν της παράδοσης σε τελικό καταναλωτή, πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 19/3/2018, με ευθύνη των εκμεταλλευτών των βυτιοφόρων.

Σημειώνεται επίσης ότι η ως άνω σφράγιση, για τους διανομείς υγραερίου τόσο επί σταθερών σημείων, όσο και βυτιοφόρων για παράδοση σε τελικό καταναλωτή πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 19/12/2017, ενώ για τις αντλίες/διανομείς λοιπών καυσίμων τόσο επί σταθερών σημείων όσο και βυτιοφόρων, έως 19/9/2018, με ευθύνη των εκμεταλλευτών των πρατηρίων/εγκαταστάσεων ή των βυτιοφόρων.

 1. Ειδικά ως προς το περιεχόμενο του φάκελου τεκμηρίωσης αντλίας, ή συστήματος μέτρησης ή διανομέα (dispenser) σε κάθε πρατήριο/εγκατάσταση υγρών καυσίμων, ή υγραερίου, ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή μικτό πρατήριο ή βυτιοφόρο, που προβλέπονται στο άρθρο 86, επισημαίνουμε ότι έχουν προστεθεί νέες απαιτήσεις, με τις παρ. 1Δ και 1Ε, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος.

Στην παρ 1Δ προβλέφθηκε να περιέχονται οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη (display) του συστήματος μέτρησης, των μη μηδενιζόμενων αθροιστών, καθώς και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται. Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ από 30/8/2018.

Στην παρ. 1Ε προβλέφθηκε να περιέχεται κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, με σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης των κωδικών (π.χ. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, εγχειρίδιο λειτουργίας, πιστοποιητικά αξιολόγησης κλπ). Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της ΥΑ, δηλαδή από 30/8/2018.

 

 
   

 

 

 

 

 1. Ειδικά ως προς τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88 επισημαίνουμε ότι προβλέφθηκαν νέα, συχνότερα διαστήματα διακρίβωσης, με έναρξη ισχύος την 19/3/2018.

 

 1. Σχετικά με το άρθρο 92 «Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων», ενημερώνουμε ότι η Οδηγία 86/217/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ Φ3-1325/87 καταργήθηκε με την ΥΑ ΔΠΠ 5563/2015 (ΦΕΚ Β’ 2661), οπότε και οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

 

Γ. Η Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες ως προς την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

 

Δ. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς ζυγιστικών οργάνων και ταξιμέτρων παρακαλούνται ένα ενημερώσουν σχετικά και τους πελάτες τους.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 

Βασ. Μανασής

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών της χώρας

Αποστολή με email

Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερ. Ενοτήτων της χώρας

Αποστολή με email

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ)

popek@popek.gr,

Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ)

seepe@seepe.gr

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ)

info@obe.gr

Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑΧΙ Αττικής (ΣΑΤΑ)

info@satataxi.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ)

info@poeiata.gr

 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ    (Δ.Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε., ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.)

p.spyrides@spyridesgroup.gr

ΕΡΓΟΤΕΚ – ΤΕΡΤΣΗΣ A.Ε.

tertsis@otenet.gr

ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.

alphapratirion@alphapratirion.gr

ΟΛΚΕΜ ΑΕ

info@olkem.gr

ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΑΛΗΣ Ο.Ε.

dramalis@hol.gr

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

msakis71@yahoo.gr

ΑΦΟΙ ΜΠΟΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

info@bois.gr

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

vplastiras@gmail.com

ΤΕΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

zervakis.manolis@tekatltd.gr tekat@ath.forthnet.gr

ΙΚΑΡΟΣ AΕ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β.- ΜΑΚΡΗΣ Ε.- ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.

Ikaros2@otenet.gr

ΤΟΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ

ilias@toboulis.gr

ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε

th.kopanas@atreus.gr

ECT Environment Care Technologies ΕΠΕ

info@ect.com.gr

ΧΑΡ. Γ. ΒΡΕΤΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

vrettosch@gmail.com

 

 
   

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΟΕ

gmakr1977@gmail.com

FUEL TECΗ Ε.Π.Ε.

fueltechgr@gmail.com

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΑΡΑΜΠΑΤΖΗSERVICE”

arampatzhs_service@otenet.gr

ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

info@oktanio.gr

TEXNIKH ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΝ.ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.

texnimat@otenet.gr

KOSMO-TEK PUMPS, ΚΑΝΤΑΡΑΣ-ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ Ο.Ε.

info@kosmotek-pumps.gr

ΜΑΡΚΟΥ-ELECTRONICOMECHANIC

elektronik.mehanik@gmail.com

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

dimopoulos.theo@gmail.com

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

lemonisskopelitis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΖΑΡΙΚΑΚΗΣ –   emco tech

emcotech@otenet.gr

FDS-Κ.ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ik@flemotomos.gr

Printec A.E.

petrol-sales@printecgroup.com

ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ioameg@otenet.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΕΓΕΚ

tegek_xatzi@yahoo.gr

Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

fokas@acci.gr

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

pksanthopoulos@freemail.gr

SOLUTIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ QAFA SK. GRAMMOZ

info@solutions-informatics.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

peguin@otenet.gr

ΕΛΙΝΟΙΛ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

info@elin.gr

AVINOIL-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

alisa.ev@avinoil.gr

ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

nik.xenitopoulou@gmail.com

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

europump@otenet.gr

Ι.ΦΛΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Floris_john@hotmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

xkaltech@otenet.gr

KMOIL – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

info@kmoil.gr

ΗΛΕΚΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε. – Ι. ΣΑΛΑΤΕΛΗΣ & Σ. ΣΑΛΑΤΕΛΗΣ Ο.Ε.

salatel1@otenet.gr

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

retail@aegeanoil.gr

“KAOIL A.E” –        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΒΕΕΠ

info@kaoil.gr

ΣΩΤ. ΣΠ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ)

solargas@solargas.gr

ΑΘΗΝΑ ΕΜΜ. ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

marpet3101@gmail.com

ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΣ

vounatsosandreas@hotmail.com

MIGEN COLLAKU

migen.technic@gmail.com

SMART ENERGAS A.E.

info@smartenergas.gr

ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

LRDGAS@YAHOO.GR

A.T.E.K.E-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

info@ateke.gr

ΔΕΠΑ Α.Ε.

a.sgourakis@depa.gr

ΤΣΕΛΙΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

tselipiotis@yahoo.gr

PETROTECH – ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

marsofianou@gmail.com

’’ΤΕΧΝΟΪΛ’’- ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ – ΚΑΛΑΡΑΣ Ο.Ε.

p.mpourdouvalis@gmail.com, d.kalaras@yahoo.gr

G & P ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΙΚΕ

info@gas-petrol.gr

ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

marpet3101@gmail.com

BUILTING FACILITY SERVICES A.E

alisa.ev@bfs-ae.gr

ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.

xmar11@hotmail.com

ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ

sok.terzis@yahoo.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

panatheod@yahoo.gr

 

 

 
   

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.

info@chronografiki.gr

INTERPAN – ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΕΒΕ

info@pagalidis.gr

ADMATE HELLAS – ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ

info@admatehellas.gr

ΚΑΡΕΤΣΟΣ Η. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

sales@hangingscales.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LEON ENGINEERING ΕΠΕ)

info@kataskevastiki.gr

ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ

info@mouschoundis.gr

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ

info@alexiou-sa.com

ΜΟΔΙΝΟΣ

info@modinos.gr

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

sales@ics.gr

ΑΦΟΙ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Α.Ε.

symeonid@acci.gr

ΖΕΝΙΘ ΑΕΒΕ

zenith@otenet.gr

DELMAC INSTRUMENTS – ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ Ο.Ε.

master@delmac.gr

TECHNORAN

trimis@technoran.gr

ΧΡΥΣΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

info@chryssot.gr

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ε. Α.Ε.

info@daskalakis.com.gr

ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ Ο.Ε.

info@gatzogiasbros.gr

FAP – ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

info@fobitec.gr

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε

pantelidis@pantelidis.com

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.

info@z-scales.gr

ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.

info@gtomasis.com

Θ. & Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.

info@fotiadistools.gr

ΤΟΜΑΣΗΣ Ν. – ΤΟΜΑΣΗΣ Χ. Ο.Ε.

info@tomassis.com

ΦΑΛΗΣ ΛΕΩΝ

f.leon@weighing-engineering.com

 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.

theodos@hotmail.com

ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.

info@semitron.gr

Taxitronic – ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

sarantinos@taxitronic.gr

Tachoservice – ΧΑΣΑΠΗΣ ΥΙΟΙ Γ. Ο.Ε.

info@tachoservice.gr

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών sarri@yme.gov.gr Αποστολή με e-mail

 

 1. Γεν. Γραμ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
  1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
  2. Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών Ενταύθα

 

Εσωτερική διανομή:

 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
 3. Γεν. Δ/ντή Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
 4. Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων