Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης Α 1119/2022

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης Α 1119/2022

Διαφήμιση
Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2022 ]
Κατηγορία: Έλεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ , Τελωνεία – Ειδικοί φόροι
Αφορά : Πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών

Α.1119/2022
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης


Αθήνα, 11/08/2022
Αριθ. Πρωτ.: Α 1119/11-08-2022

(ΦΕΚ Β’ 4647/05-09-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
i) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Γ. Νίτσιου, Ε. Μακατσώρη
Τηλέφωνο: 210-3893981, -935
e-mail: nitsiou.georgia@mindev.gov.gr
 emakatsori@mindev.gov.gr
ii) ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210-3893801
e-mail: papanikolaoun@mindev.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κωδ.: 10181, Αθήνα

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
i) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
TMHMA ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Η. Πάσιος
Τηλέφωνο: 210 6508139
e-mail: h.pasios@yme.gov.gr
ii) Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
TMHMA ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 2106508486
e-mail : e.papanikolaou@yme.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Ταχ. Κώδ.: 10191, Παπάγου

5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
i) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Χατζηαναστασίου
Τηλέφωνο:210 7259326
e-mail: dstepoffences@aade.gr
ii) Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδ.:183 46, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Τσιγγάνου, Α.Ντίνος
Τηλέφωνο: 210 4802648, 210
4802550
e-mail: d.eleg01@aade.gr

Α 1119/2022

Θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.»


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137)) και ιδίως της περ. ε της παρ. 9 και της περ. στ της παρ. 10 αυτού,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
δ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),
θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπ’ αρ. 317/22-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

5. Tην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλισης συναλλαγών μέσω αυτών» (Β’ 2237).

9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72).

10. Την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

11. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών επιβολής διοικητικών προστίμων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας από τις αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/ και εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ), στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

12. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας ελέγχου, των κατηγοριών των παραβάσεων και κυρώσεων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων, της διαδικασίας δέσμευσης και καταστροφής εξοπλισμού, δεξαμενών και οδεύσεων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 έως 12 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-20100 (Β’ 1980) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 (Β’ 72) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 (Β’ 2237) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 2
Όργανα και διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης και βεβαίωσης παραβάσεων


1. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ), είναι:
α) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών,
β) οι υπηρεσίες, με αρμοδιότητες Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
δ) οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες (εφεξής για τους σκοπούς της παρούσας «ελέγχουσα υπηρεσία» όταν ενεργούν αυτοτελώς) δύνανται, είτε να ενεργούν αυτοτελώς, είτε να συγκροτούν μικτά κλιμάκια, για τον από κοινού έλεγχο κατά λόγο αρμοδιότητας και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, εξέταση και έρευνα των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων των ελεγχόμενων, να ελέγχουν και να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα κινητών ή σταθερών τερματικών, φορητών συσκευών και των εξυπηρετητών τους, που βρίσκονται εντός ή και εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων των ελεγχόμενων, στο πλαίσιο διερεύνησης τυχόν παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ). Στην περίπτωση μικτού κλιμακίου, ως επικεφαλής τίθεται η υπηρεσία που είχε την πρωτοβουλία του ελέγχου η οποία νοείται και ως η ελέγχουσα υπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

3. Η ελέγχουσα υπηρεσία, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους, δύναται να συνεπικουρείται από αστυνομικές ή λιμενικές αρχές, ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου αυτό κρίνεται, από τις περιστάσεις, αναγκαίο.

4. Σε κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται Φύλλο Ελάχιστων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων (ΦΕΕΕ), στο οποίο αναφέρονται οι ελεγκτικές ενέργειες και οι διαπιστώσεις του ελέγχου. Αντίγραφο του ΦΕΕΕ παραδίδεται στον ελεγχόμενο μετά το πέρας του επιτόπιου ελέγχου.

5. Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της ελέγχουσας υπηρεσίας, από τα αποτελέσματα του ελέγχου υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης παραβάσεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ), η ελέγχουσα:
α) αφενός μεν ενημερώνει αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αδειοδοτούσα υπηρεσία και την υπηρεσία διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, προκειμένου να μην επιτραπεί η αλλαγή δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο ii. της παρ. 7. του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μέχρι την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου, ή μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, εάν δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις,
β) αφετέρου δε, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης και διαπίστωσης των ανωτέρω παραβάσεων, συντάσσει και κοινοποιεί Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (ΣΔΕ) και Κλήση σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45) και την περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 στον ελεγχόμενο, καθώς και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο και φερόμενο ως παραβάτη, προς παροχή των απόψεών τους, με την επισήμανση όπως εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς στην ελέγχουσα υπηρεσία, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης. Παράλληλα, η ελέγχουσα υπηρεσία προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια κρίνει αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης και τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού.
Στην περίπτωση που δεν διαπιστώνονται παραβάσεις, το Φύλλο Ελάχιστων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων (ΦΕΕΕ) τίθεται στο αρχείο της ελέγχουσας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που έχει ενημερωθεί η αδειοδοτούσα υπηρεσία και η υπηρεσία διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, αυτές ενημερώνονται εκ νέου για την άρση περιορισμών στην αλλαγή δικαιούχου.

6. Κατόπιν ολοκλήρωσης της έρευνας της ελέγχουσας υπηρεσίας συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, στην οποία προσδιορίζονται το είδος της παράβασης, οι σχετικές διατάξεις και οι παραβάτες αυτών και σχηματίζεται φάκελος της υπόθεσης, που περιέχει την Έκθεση Ελέγχου, το Φύλλο Ελάχιστων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων (ΦΕΕΕ), το Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (ΣΔΕ), τις απόψεις του ελεγχόμενου ή των ελεγχομένων, λοιπή αλληλογραφία με άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο. Ο φάκελος αποστέλλεται στην Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικεί ο ελεγχόμενος ή βρίσκεται η έδρα της ελεγχόμενης επιχείρησης, προκειμένου να εκδοθεί η καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμων από τον προϊστάμενο αυτής για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροώνεκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ). Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδιες υπηρεσίες είναι το Tελωνείο Δ’Τ.Ε.Σ. Πειραιά και το Τελωνείο Γ’ Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

7. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ή αίτησης αναστολής κατά της εκδοθείσας καταλογιστικής πράξης, αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη σχετικών απόψεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, είναι η Τελωνειακή Αρχή που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη.

8. Σε περίπτωση που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης, αυτή δύναται να προβεί σε περαιτέρω διοικητική έρευνα, προς συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων.

9. Η καταλογιστική πράξη επιβολής διοικητικών προστίμων κοινοποιείται στην ελέγχουσα υπηρεσία για ενημέρωσή της, καθώς και στην αδειοδοτούσα υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Σε περίπτωση παραβάσεων, που επισύρουν και ποινικές κυρώσεις, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται, στον αρμόδιο εισαγγελέα από την ελέγχουσα.

10. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών και ΦΗΜ, επιβάλλονται παράλληλα με τυχόν άλλες κυρώσεις για παραβάσεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων


Α. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται από την ελέγχουσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για δύο (2) μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός τριών (3) μηνών, διάστημα κατά το οποίο τελεί υπό αναστολή, από την έκδοση της απόφασης προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά. Παράλληλα, η ελέγχουσα κοινοποιεί αμελλητί σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) . Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργεί με τη διαδικασία της σιωπηρής έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή το άρθρο 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), κατά περίπτωση, παύει η λειτουργία της εγκατάστασης και για την επαναλειτουργία της από άλλον εκμεταλλευτή απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας. Παράλληλα, η ελέγχουσα κοινοποιεί αμελλητί σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.
3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων ή συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων αντλιών/μετρητών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 2. Οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές) ή οι μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της παράβασης αυτής, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και αυτοτελώς σε έκαστον εξ’ όσων συνέπραξαν ή προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων της παρ. 11β του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €). Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά, ενώ στην περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργεί με τη διαδικασία της σιωπηρής έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή με το άρθρο 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), κατά περίπτωση, παύει η λειτουργία της εγκατάστασης και για την επαναλειτουργία της από άλλον εκμεταλλευτή απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας. Για τη διαπίστωση αυτή επιβάλλεται, όταν συντρέχει λόγος, παράλληλα το διοικητικό πρόστιμο της ως άνω παρ. 2 ή της παρ. 3, κατά περίπτωση, καθώς με τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, ή αλλοίωση του συστήματος εξασφαλίζεται η αποθήκευση, ή εμπορία, ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της παρούσας παραγράφου ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι μετρητές/αντλίες καυσίμων, ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός της εγκατάστασης, και τυχόν άλλος εξοπλισμός ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανωτέρω παράβαση, δεσμεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
Μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές), ή/και μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διάπραξη των ως άνω παραβάσεων, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
5. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή δελτίων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 4.
6. Η περίπτωση που η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’1980), με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη έκδοση δελτίου ημερήσιου ισοζυγίου με σφάλμα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, θεωρείται ως μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των συστημάτων και επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά ημέρα, με μέγιστο τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) ανά ημερολογιακό έτος.

Β) Εξοπλισμός συστήματος
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλέον των κυρώσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Δ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Παράλληλα ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης και για διάστημα μέχρι την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών συνοδεύεται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, πλέον των κυρώσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Δ του παρόντος άρθρου και των ποινικών κυρώσεων της υποπερ. γγ. της περ. α. της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει το μη νόμιμο εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Παράλληλα ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης και για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

Γ) Δεξαμενές υγρών καυσίμων
1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά δεξαμενή.
2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο επικολλημένος μοναδικός αριθμός ταυτότητας επί της δεξαμενής είναι άλλος από τον μοναδικό αριθμό ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά δεξαμενή.
3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών, ή ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων της εγκατάστασης δεν έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες από διαπιστευμένο φορέα, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για κάθε δεξαμενή και ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης και για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής και Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης, χωρίς όμως να πληρούνται οι όροι της διαπίστευσης, επιβάλλεται στον φορέα ογκομέτρησης διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε δεξαμενή. Ταυτόχρονα ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, ο φορέας διαπίστευσης για τις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειές του έναντι του φορέα ογκομέτρησης.
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης, δεν πληροί τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-20100 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται στον φορέα ογκομέτρησης, που εξέδωσε τον εν λόγω ογκομετρικό πίνακα, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε δεξαμενή. Ταυτόχρονα ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, ο φορέας διαπίστευσης για τις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειές του έναντι του φορέα ογκομέτρησης.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής ο οποίος δεν πληροί τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών από τον εγκαταστάτη του συστήματος, επιβάλλεται σ’ αυτόν διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για κάθε δεξαμενή και ενημερώνεται, από την ελέγχουσα, η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν τηρούνται αντίγραφα, ηλεκτρονικά ή έγχαρτα, των ογκομετρικών πινάκων και των Πιστοποιητικών Ογκομέτρησης όλων των παρακολουθούμενων, από το σύστημα εισροών εκροών, δεξαμενών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε δεξαμενή.
9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών, που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, είναι άλλοι από τους πίνακες που έχουν ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε δεξαμενή.
10. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ογκομετρικός πίνακας δεξαμενής, που έχει ενσωματωθεί στην κονσόλα (λογισμικό) του συστήματος εισροών εκροών, είναι άλλος από αυτόν που έχει εκδοθεί από το φορέα ογκομέτρησης, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών εκροών διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00
€) , ανά δεξαμενή και αυτός μεριμνά για την άμεση ενσωμάτωση στην κονσόλα των ορθών ογκομετρικών πινάκων. Ειδικά στην περίπτωση που ο εγκαταστάτης του συστήματος αποδεδειγμένα δεν είχε ενημερωθεί για την έκδοση νέων πιστοποιητικών ογκομέτρησης και ογκομετρικών πινάκων, τότε το ως άνω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης. Όταν συντρέχει και η περίπτωση της παρ. 9 επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο της παρούσας παρ. 10.
11. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης δεν μεριμνά για την επικαιροποίηση του φακέλου της εγκατάστασης, που τηρεί η αδειοδοτούσα αρχή, με τυχόν νέους ογκομετρικούς πίνακες και Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης δεξαμενών, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε δεξαμενή.

Δ) Εγκαταστάτες συστημάτων
1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται ως εγκαταστάτης συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, χωρίς, προηγουμένως, να το έχει γνωστοποιήσει και να τεκμηριώσει την επάρκειά του στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) .
2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν έχει καταθέσει τη Δήλωση Εγκατάστασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ανά εγκατάσταση.
3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Δήλωση Εγκατάστασης της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη της παρ. 5 του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω απόφασης είναι ψευδής, πέραν των ποινικών κυρώσεων της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), επιβάλλεται στον εγκαταστάτη διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και παράλληλα ενημερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, λόγω μη πλήρωσης των όρων αδειοδότησης για διάστημα έως την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εγκαταστάτης του συστήματος, μετά την αποδεδειγμένη ειδοποίησή του περί δυσλειτουργίας-βλάβης του συστήματος σε κάποια εγκατάσταση, έχει υπερβεί την προβλεπόμενη προθεσμία αποκατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή αν δεν γνωμοδοτήσει γραπτώς, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για τις αναγκαίες τεχνικές εργασίες, από τον ίδιο ή τρίτο, για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας-βλάβης, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά ημέρα καθυστέρησης, με μέγιστο τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) ανά ημερολογιακό έτος.
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε εγκατάσταση η μη έκδοση ή μη κανονική έκδοση Δελτίων Τεχνικών Επεμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε εγκατάσταση ότι το περιεχόμενο Δελτίων Τεχνικών Επεμβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είναι ψευδές, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη του συστήματος διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €).
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε εγκατάσταση η προσθήκη ή η αφαίρεση εξοπλισμού ή εξαρτήματος του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ή η εν γένει, οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση αυτού, χωρίς να έχει εκδοθεί νέα Δήλωση Εγκατάστασης από τον εγκαταστάτη του συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). Αν η εκδοθείσα Δήλωση Εγκατάστασης δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, στην αδειοδοτούσα αρχή, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

Ε) Λογισμικό
1. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατασκευαστής λογισμικού του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, το οποίο έχει διατεθεί και λειτουργεί σε εγκατάσταση, δεν έχει υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι το λογισμικό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), τόσο για την αρχική έκδοση, όσο και για κάθε διαφορετική έκδοση λογισμικού για την οποία δεν κατατέθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, μολονότι έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι το λογισμικό συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Φ2-1617/07-12-2010 (Β’ 1980) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τότε η Υπεύθυνη Δήλωση έχει υποβληθεί με ψευδή στοιχεία και πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων της παρ. 11α του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), επιβάλλεται στον κατασκευαστή του λογισμικού διοικητικό πρόστιμο σαρανταπέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) για την εν λόγω έκδοση του λογισμικού. Παράλληλα ο κατασκευαστής λογισμικού υποχρεούται να προσαρμόσει το λογισμικό στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και να διαθέσει στους εγκαταστάτες του συστήματος και να εγκαταστήσει, με δικές του δαπάνες, τη συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας έκδοση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

ΣΤ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
Ειδικά για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας τους, ως προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη σφράγιση/δέσμευση του παραγωγικού της εξοπλισμού.

Άρθρο 4
Διαδικασία σφράγισης/αποσφράγισης των εγκαταστάσεων


1. Η σφράγιση της εγκατάστασης, διενεργείται από την ελέγχουσα αρχή, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης.
α) Εφόσον οι παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται σφράγιση της εγκατάστασης, διαπιστωθούν κατά το στάδιο του επιτόπιου ελέγχου, εκδίδεται άμεσα Απόφαση Σφράγισης, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας, βάσει του Φύλλου Ελάχιστων Ελεγκτικών Επαληθεύσεων (ΦΕΕΕ).
Εφόσον οι παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται σφράγιση της εγκατάστασης διαπιστωθούν κατά το στάδιο των πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων και συγκρίσεων δεδομένων και στοιχείων, εκδίδεται Απόφαση Σφράγισης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης του διοικητικού προστίμου.
Στην Απόφαση Σφράγισης αναφέρονται α) τα στοιχεία της επιχείρησης/εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δε δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, δ) η σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων, ε) η δέσμευση εξοπλισμού, στ) η απάντληση καυσίμων εντός πέντε (5) ημερών από τη σφράγιση και ζ) η ημέρα και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.
β) Εφόσον παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου της εγκατάστασης, με χρήση βίας ή απειλής ή με κάθε άλλη ενέργεια κατά των οργάνων ελέγχου, ή ο έλεγχος παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκδίδεται άμεσα Απόφαση Σφράγισης, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, κατόπιν εισήγησης της ελέγχουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση Σφράγισης αναφέρονται α) τα στοιχεία της επιχείρησης/ εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δε δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) η διαπιστωθείσα παράβαση δ) η σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων ε) η δέσμευση εξοπλισμού στ) η ημέρα και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί και ζ) το διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που θα διαρκέσει η σφράγιση.

2. Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται ταινίες, περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, με τις οποίες σημαίνεται η παύση της λειτουργίας της και αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ…..ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. », τόσο στις εισόδους της εγκατάστασης, όσο και επί των αντλιών καυσίμων, σε ορατά και ευκρινή σημεία αυτών. Ειδικά στην περίπτωση σφράγισης λόγω παρεμπόδισης ελέγχου, αναρτώνται πινακίδες με τον λογότυπο της ελέγχουσας και την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΒΙΑΙΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟ…..ΕΩΣ……ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ ». Περαιτέρω σφραγίζονται τα καπάκια των δεξαμενών και δεσμεύεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι αντλίες/μετρητές καυσίμων, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός και τυχόν άλλος εξοπλισμός, ή συσκευή, ή κάθε μέσο που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην παράβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5.
Στην περίπτωση που στην εγκατάσταση εντοπιστούν βυτιοφόρα, ή κινητές δεξαμενές, ή άλλοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης καυσίμου, σφραγίζονται οι ανθρωποθυρίδες/καπάκια και οι κρουνοί εκροής. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα και σφραγίδες της ελέγχουσας υπηρεσίας, ή άλλα μέσα σφράγισης που διαθέτει η ελέγχουσα υπηρεσία.

3. Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται, «Έκθεση Σφράγισης» στην οποία αναφέρονται α) τα στοιχεία της ελέγχουσας, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν τη σφράγιση ή των υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα σημεία της εγκατάστασης που σφραγίστηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που τοποθετήθηκαν ζ) τα στοιχεία του εξοπλισμού που δεσμεύτηκε η) η ημεροχρονολογία και η ώρα διενέργειά της καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας.
Η «Έκθεση Σφράγισης» υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν ή συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο νόμιμο εκπρόσωπο της εγκατάστασης ή από τον υπεύθυνο αυτής. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην Έκθεση. Επίσης, σχετική αναφορά γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την ως άνω Έκθεση. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις (απουσίας ή άρνησης υπογραφής) η Έκθεση Σφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ’ αυτής. Η σφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Αντίγραφο της ως άνω Έκθεσης παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται συντασσομένου σχετικού πρακτικού, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής και αντίγραφό της αποστέλλεται στην αδειοδοτούσα Αρχή.

4. Εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της σφράγισης, τα καύσιμα απαντλούνται και μεταφέρονται με την έγγραφη έγκριση της ελέγχουσας, με μέριμνα και δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μέσω αδειοδοτημένου φορέα για τη μεταφορά και φύλαξη των καυσίμων, σε κατάλληλους χώρους φορολογικών αποθηκών ή των διυλιστηρίων. Ειδικά στην περίπτωση που συρρέει τελωνειακή παράβαση επί λαθραίων ή/και νοθευμένων καυσίμων, η απάντληση διενεργείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Τελωνειακής Αρχής, που επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ενημερώνει προηγουμένως, εγγράφως, την ελέγχουσα και κατά περίπτωση, την ως άνω Τελωνειακή Αρχή, η οποία και θα εγκρίνει το χώρο στον οποίο θα μεταφερθούν τα ως άνω καύσιμα. Η απάντληση των καυσίμων διενεργείται παρουσία της ελέγχουσας υπηρεσίας, που διενήργησε τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις. Κατά τη σφράγιση εγκατάστασης λόγω παρεμπόδισης ελέγχου, δεν διενεργείται απάντληση καυσίμων.
Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται «Έκθεση Απάντλησης καυσίμων/Σφράγισης», στην οποία αναφέρονται α) τα στοιχεία της ελέγχουσας, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που παρίστανται στην απάντληση και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της Απόφασης Σφράγισης στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν, στ) τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθηκαν, ζ) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, η) η ημεροχρονολογία και η ώρα διενέργειά της, καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας.
Η ως άνω Έκθεση συνυπογράφεται από την ελέγχουσα και τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή από τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση απουσίας του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην ως άνω Έκθεση.
Αντίγραφο της «Έκθεσης Απάντλησης καυσίμων/ Σφράγισης» παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής ή απουσίας και αντίγραφό της αποστέλλεται στην αδειοδοτούσα Αρχή.

5. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, που στην άδεια λειτουργίας περιλαμβάνονται και λοιπά καύσιμα, πλέον των υγρών καυσίμων, όπως ενδεικτικά υγραέριο (LPG) ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), τα ανωτέρω περί απάντλησης καυσίμων και σφράγισης εφαρμόζονται και για τις δεξαμενές και για αντλίες/μετρητές/διανομείς όλων των λοιπών καυσίμων, που περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

6. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Απόφασης Σφράγισης της εγκατάστασης, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), με απόφαση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής κατόπιν εισήγησης της ελέγχουσας, που διενήργησε τη σφράγιση και διαπίστωσε την παραβίαση των όρων σφράγισης.

7. Μετά την άρση των λόγων επιβολής σφράγισης και την αποκατάσταση της συμμόρφωσης ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και για λόγους ανωτέρας βίας διενεργείται, από την ελέγχουσα, αποσφράγιση, με τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης Απόφασης Αποσφράγισης από το όργανο που εξέδωσε την Απόφαση Σφράγισης. Στην Απόφαση Αποσφράγισης αναφέρονται α) τα στοιχεία της Απόφασης και της Έκθεσης Σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δε δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημέρα και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης που σφραγίστηκε, λόγω παρεμπόδισης ελέγχου, η Απόφαση Αποσφράγισης περιλαμβάνει και την πρόβλεψη για αποδέσμευση δεσμευθέντος εξοπλισμού.
Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης και αποκαθαίρονται οι πινακίδες, σε όλα τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί.
Κατά τη διενέργεια της αποσφράγισης συντάσσεται Έκθεση Αποσφράγισης, στην οποία αναφέρονται α) τα στοιχεία της ελέγχουσας, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της Απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η ημεροχρονολογία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε δε, περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί.
Η Έκθεση Αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν ή συνέδραμαν σε αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο νόμιμο εκπρόσωπο της εγκατάστασης ή από τον υπεύθυνο αυτής ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην Έκθεση Αποσφράγισης. Επίσης, σχετική αναφορά γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν την Έκθεση Αποσφράγισης. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις (απουσίας ή άρνησης υπογραφής) η Έκθεση Αποσφράγισης θυροκολλείται, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ’ αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποιείται επίσης στην αδειοδοτούσα Αρχή.
Ειδικά στις περιπτώσεις που διενεργήθηκε σφράγιση, λόγω παρεμπόδισης του ελέγχου, ο παρεμποδισθείς έλεγχος διενεργείται σε συνέχεια της αποσφράγισης, κατόπιν έκδοσης νέας εντολής ελέγχου.

8. Για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας τους, τις ενέργειες της αδειοδοτούσας αναλαμβάνει η Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

9. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται, για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

10. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης δεν μεριμνήσει για την κάλυψη των δαπανών απάντλησης και μεταφοράς των καυσίμων, τα αντίστοιχα ποσά βεβαιώνονται σε βάρος του σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α’90).

11. Σε περίπτωση νοθευμένων καυσίμων ή/και λαθραίων καυσίμων, που περιέχονται στις σφραγισθείσες δεξαμενές, εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείρισή τους.

Άρθρο 5
Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού και καταστροφής δεξαμενών οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού.


1. Η δέσμευση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, ήτοι των μηχανισμών μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, των αντλιών/μετρητών καυσίμων, της κεντρικής μονάδας ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλας), του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), του εκτυπωτικού μηχανισμού και τυχόν άλλου εξοπλισμού ή συσκευής ή κάθε μέσου διενεργείται από την ελέγχουσα, παρουσία του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπροσώπου του.
Για τη δέσμευση συντάσσεται Έκθεση Δέσμευσης, στην οποία αναφέρονται α) τα στοιχεία της ελέγχουσας
β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν τη δέσμευση και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης δ) τα αντικείμενα που δεσμεύονται και η ποσότητα αυτών ε) ο χρόνος και ο χώρος δέσμευσης και φύλαξης αυτών και στ) η ημεροχρονολογία και η ώρα διενέργειά της και υπογράφεται από όλους τους ανωτέρω. Σε περίπτωση δε, που κατά τη διενέργεια της δέσμευσης, δεν παρευρεθεί ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ή ο εκπρόσωπος αυτού, γίνεται μνεία στη σχετική Έκθεση. Τα ανωτέρω αντικείμενα δεσμεύονται από την ελέγχουσα, με τρόπο που αποκλείει την πρόσβαση στον οποιονδήποτε και τη λειτουργία τους για όσο χρόνο
αυτά παραμένουν δεσμευμένα.
Τα ανωτέρω αντικείμενα παραμένουν δεσμευμένα είτε μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του εργαστηριακού ή άλλου τύπου ελέγχου συμμόρφωσής τους. Στη συνέχεια, είτε συντάσσεται από την ελέγχουσα Έκθεση Αποδέσμευσης και αποδίδονται στον κάτοχό τους, ή καταστρέφονται με τη διαδικασία της παρ. 3.
Ειδικά στην περίπτωση που η εγκατάσταση σφραγίστηκε, λόγω παρεμπόδισης ελέγχου, τα ανωτέρω αντικείμενα αποδεσμεύονται κατά την αποσφράγιση της εγκατάστασης, οπότε και συντάσσεται από την ελέγχουσα Έκθεση Αποδέσμευσης.
Η αποδέσμευση διενεργείται από την ελέγχουσα, παρουσία του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπροσώπου αυτού και στην Έκθεση Αποδέσμευσης, αναφέρονται τα αντικείμενα που αποδεσμεύονται, η ποσότητα αυτών, ο χρόνος και ο χώρος αποδέσμευσης και οι λόγοι αποδέσμευσης και υπογράφεται από όλους τους ανωτέρω. Σε περίπτωση δε, που κατά τη διενέργεια της αποδέσμευσης, δεν παρευρεθεί ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ή ο εκπρόσωπος αυτού, γίνεται μνεία στη σχετική Έκθεση.

2. Η καταστροφή μη αδειοδοτημένων δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων καυσίμων και συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μη αδειοδοτημένων αντλιών/μετρητών διενεργείται μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων, με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και παρουσία αυτού ή εκπροσώπου του ή εν τη απουσία αυτών παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ή του νόμιμου εκπρόσωπου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου του. Η καταστροφή διενεργείται κατόπιν έκδοσης Απόφασης Καταστροφής από τον προϊστάμενο της αδειοδοτούσας αρχής, ή το αρμόδιο ιεραρχικά όργανο, παρουσία υπαλλήλων της αδειοδοτούσας αρχής, της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αστυνομικής ή λιμενικής αρχής και του Υπεύθυνου Λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση απουσίας του Υπεύθυνου Λειτουργίας της εγκατάστασης παρίσταται Τεχνικός Ασφαλείας, επιλογής του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην Απόφαση Καταστροφής αναφέρονται α) τα στοιχεία της επιχείρησης/εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων της αδειοδοτούσας που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δε δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων, γ) τα στοιχεία της Έκθεσης Απάντλησης/Σφράγισης, δ) τα στοιχεία που θα καταστραφούν ε) η ημέρα και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί και στ) ότι παρόντες θα είναι υπάλληλοι της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, κατά περίπτωση και ο Υπεύθυνος Λειτουργίας της εγκατάστασης ή Τεχνικός Ασφαλείας.
Κατά τη διενέργεια της καταστροφής συντάσσεται Έκθεση Καταστροφής στην οποία αναφέρονται α) τα στοιχεία της αδειοδοτούσας αρχής, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων της αδειοδοτούσας, της ελέγχουσας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που συνδράμουν για τη διενέργειά της και του Υπεύθυνου Λειτουργίας της εγκατάστασης ή του Τεχνικού Ασφαλείας γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της Απόφασης Καταστροφής, ε) τα στοιχεία που καταστρέφονται και στ) η ημεροχρονολογία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε δε, περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί. Σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ή ο εκπρόσωπος αυτού, γίνεται μνεία στη σχετική Έκθεση. Η καταστροφή συνίσταται α) στην αποξήλωση των μη αδειοδοτημένων δεξαμενών ή των άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων και στην κατάτμησή τους ή τη μη αντιστρεπτή μηχανική παραμόρφωσή τους β) στην αποξήλωση των συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) και γ) στη θραύση των μη αδειοδοτημένων αντλιών/μετρητών. Πριν την καταστροφή των ως άνω δεξαμενών και των αντλιών/μετρητών και την αποξήλωση των συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος για επαρκή εξαερισμό τους από κατάλληλα πιστοποιημένη προς τούτο, εταιρεία, η οποία εκδίδει Πιστοποιητικό Απαλλαγής από Επικίνδυνα αέρια «Gas Free Certificate». Πριν την έκδοση της Απόφασης Καταστροφής υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα, από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, ή από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και ότι θα εξασφαλίσει συνθήκες τέτοιες ώστε να μην διακινδυνεύσει η ασφάλεια των προσώπων που παρίστανται στη διαδικασία, των περιοίκων, καθώς και η ασφάλεια του περιβάλλοντος, με αναλυτική περιγραφή των εν λόγω μέτρων επί της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Αντίγραφο της Έκθεσης Καταστροφής παραδίδεται, κατά περίπτωση, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

3. Η καταστροφή του δεσμευθέντος εξοπλισμού, διενεργείται από την αδειοδοτούσα υπηρεσία, μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και παρουσία αυτού ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. Η καταστροφή διενεργείται κατόπιν έκδοσης Απόφασης Καταστροφής Εξοπλισμού από τον προϊστάμενο της αδειοδοτούσας, ή το αρμόδιο ιεραρχικά όργανο. Στην Απόφαση αναφέρονται α) τα στοιχεία της επιχείρησης/εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων της αδειοδοτούσας που θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός αυτών που δε δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2) ατόμων γ) τα στοιχεία της Έκθεσης Δέσμευσης δ) τα στοιχεία της αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης ε) τα στοιχεία που θα καταστραφούν και στ) η ημέρα και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Κατά τη διενέργεια της καταστροφής συντάσσεται Έκθεση Καταστροφής Εξοπλισμού στην οποία αναφέρονται α) τα στοιχεία της αδειοδοτούσας, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την καταστροφή και της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα στοιχεία που καταστρέφονται και στ) η ημεροχρονολογία και η ώρα διενέργειάς της. Σε κάθε δε, περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων που είχαν τεθεί. Σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ή ο εκπρόσωπος αυτού, γίνεται μνεία στη σχετική Έκθεση. Η καταστροφή του εξοπλισμού συνίσταται στη θραύση αυτού. Αντίγραφο της Έκθεσης Καταστροφής Εξοπλισμού παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, ή στον εκπρόσωπό του, ή στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

4. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης δεν μεριμνήσει για την κάλυψη των δαπανών καταστροφής, τα αντίστοιχα ποσά βεβαιώνονται σε βάρος του σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α’90).

5. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, ή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, για όσο χρόνο διαρκεί η καταστροφή των δεξαμενών οδεύσεων (σωληνογραμμών) και του εξοπλισμού, υποχρεούται να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων και να εξασφαλίζει την παρουσία του Υπεύθυνου Λειτουργίας της Εγκατάστασης ή Τεχνικού Ασφαλείας.

Άρθρο 6
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ2-1871/22.8.2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» (Β’ 2173).

2. Ευνοϊκότερες κυρώσεις που προβλέπονται στην παρούσα καταλαμβάνουν και εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει επιδοθεί η καταλογιστική πράξη επιβολής των διοικητικών προστίμων. Επίσης οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4608/2019 (Α’ 66), οι οποίες δεν κρίθηκαν ποτέ τελεσίδικα από άποψη διοικητικών ένδικων μέσων μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Επιπλέον ποσά από τα προβλεπόμενα στην παρούσα, τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η τροποποίηση της πράξης καταλογισμού εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

TAXHEAVEN
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων