Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης – ΑΑΔΕ: Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων κατασκευαστών λογισμικού Εισροών – Εκροών

Πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης – ΑΑΔΕ: Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων κατασκευαστών λογισμικού Εισροών – Εκροών

Διαφήμιση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) KYA, όπως τροπ. με την παρ. 13 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 79789/31.12.2014 KYA (ΦΕΚ 3678/Β/2014) και ισχύει, ως κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, υποχρεούστε στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Λογισμικού προς την Υπηρεσία μας, στην οποία έχουν περιέλθει οι αρμοδιότητες υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων εισροών / εκροών, τόσο για την αρχική, όσο και για κάθε νέα έκδοση λογισμικού.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση Λογισμικού προβλέπεται να δηλώνεται ότι το λογισμικό πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, να γνωστοποιούνται τα στοιχεία ταυτοποίησής του και να περιγράφονται οι μεταβολές από την προηγούμενη έκδοση αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση date.1.fuel@aade.gr, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Λογισμικού, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Λογισμικού θα υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας, είτε ψηφιακά, είτε με φυσική υπογραφή του, θεωρημένη οπωσδήποτε για το γνήσιο αυτής, από αρμόδια αρχή και με τη σφραγίδα της εταιρείας σας.

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να μας έχουν αποσταλεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την λήψη του παρόντος μηνύματος.

Προθεσμίες
ΑΠΟ 10.05.2021 ΕΩΣ 10.06.2021