Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προσοχή στον Τεχνικό Ασφαλείας!

Προσοχή στον Τεχνικό Ασφαλείας!

Διαφήμιση

Με την ψήφιση του νέου νόμου 4488/2017 για τα εργασιακά θα πρέπει να δείξουμε την ανάλογη προσοχή σε ένα πολύ σοβαρό σημείο και να εστιάσουμε στις ευθύνες και τις συνέπειες που θα προκύψουν.

Τον επόμενο μήνα (έως 21/10/2017) εκπέμπει η προθεσμία για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4).

Στον πίνακα αυτό κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό έχει την  υποχρέωση να αναφέρει με λεπτομερή στοιχεία τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας, με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση και η οποία έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η θέση αυτή δεν ήταν ποτέ μειωμένης ευθύνης αλλά για διάφορους λόγους, το ενδιαφέρον για την ανάθεση, ορθή παρακολούθηση αλλά και συμμόρφωση είχε μειωθεί.

Πρακτικά η Επιθεώρηση Εργασίας δεν έδινε μεγάλη σημασία, σε επιχειρήσεις μειωμένου κινδύνου παρά μόνο μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα.

Με το νέο νόμο όμως (και συγκεκριμένα στο άρθρο 33) η ελλιπής ανάθεση ή συμμόρφωση έπειτα από τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη προσωρινή ή ακόμα και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της οντότητας.

Γίνεται δε ειδική μνεία ότι ο χρόνος διακοπής δεν θα επιφέρει καμία μισθολογική μεταβολή στο προσωπικό καθώς όπως αναφέρεται «Ο χρόνος προσωρινής ή οριστικής διακοπής λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.».

Σαν να μην έφτανε δηλαδή το ότι δεν θα έχει έσοδα η επιχείρηση θα τρέχουν και κανονικά τα μισθολογικά και άλλα έξοδα.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο Τεχνικός Ασφαλείας που θα αναφέρετε στον ετήσιο πίνακα προσωπικού να είναι της επιλογής της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά είναι υποχρέωση του Τεχνικού να προφυλάξει με τις ορθές υποδείξεις τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις για την επιχείρηση.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων