Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Α.1027/2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής EFT/POS και ΦΗΜ

Α.1027/2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής EFT/POS και ΦΗΜ

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2024 ]

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αφορά : Διασύνδεση ΦΗΜ με POS: Νέα απόφαση τροποποίησης προδιαγραφών

 

Α.1027/2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής “είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.”» (Β’ 3940)

 

Αθήνα, 16/02/2024
Α 1027/16-02-2024

(ΦΕΚ Β’ 1134/16-02-2024)


Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών
Τμήμα Ε’

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 72, Μοσχάτο
Ταχ. Κώδικας: 18346
Πληροφορίες:Π.Μαυρίδης
Τηλέφωνο: 213 1621133
E-Mail: didypod.5@aade.gr
Url: www.aade.gr

Α 1027/2024

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’3940)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 15 και 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) εφεξής Κ.Φ.Δ.,
γ) της υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής “είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.”» (Β’ 3940),
δ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),
ε) της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 317),
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 3603),
ζ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),
η) της υπό στοιχεία Α.1173/7-12-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Φ.Η.Μ.» (Β’6953),
θ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 της παρ. 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Το υπό στοιχεία C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.

3. Το υπό στοιχεία C(2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/267/GR.

4. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της κοινοποίησης 2022/183/GR, για την αποδοχή της διαδικασίας του επείγοντος, με το υπό στοιχεία GROW/E3/BH/ as (2022)3027420/12.04.2022 έγγραφο αυτής προς τον Πληρεξούσιο Υπουργό της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και το οποίο κοινοποιήθηκε εις εμάς μέσω του ΕΛΟΤ.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

6. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Το πόρισμα της Ομάδας Διοίκησης Έργου στην ΑΑΔΕ για την εκπόνηση των προδιαγραφών της διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με τερματικά POS, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 16614 μεταρρύθμισης για την αναμόρφωση και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη φορολογική διοίκηση, που υλοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

8. Την ανάγκη διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με τα EFT/POS τερματικά, για την διασφάλιση της έκδοσης των φορολογικών συναλλαγών μέσω της πληρωμής με κάρτα για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

9. Το γεγονός ότι, από τις διαδικασίες της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε στην υπό στοιχεία Α.1098/13-7-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, το άρθρο 3.3 ως ακολούθως:

«3.3.

α) Προσωρινή βλάβη ECR και βλάβη υποδομής

αα) Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ΦΗΜ, ή σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της διασύνδεσης EFTPOS-ΦΗΜ «βλάβη υποδομής», προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:

– O κάτοχος του ΦΗΜ δηλώνει την προσωρινή βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ «Esend».

– Το EFTPOS επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το ΠΣ ΦΗΜ «Esend», το οποίο του δίνει την εντολή να ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών.

– Η δυνατότητα πληκτρολόγησης ποσού απευθείας στο EFTPOS λόγω προσωρινής βλάβης ΦΗΜ ή λόγω βλάβης υποδομής έχει μέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ (48) ώρες.

αβ) Η προσωρινή βλάβη ΦΗΜ και η προσωρινή βλάβη υποδομής ενοποιούνται ως προς την τεχνική αντιμετώπισή τους και, στο παράρτημα της Α.1088/2023, οπουδήποτε αναφέρεται ότι το πεδίο «txn-ecr-status» έχει την τιμή 4, σημαίνει ότι πρόκειται για προσωρινή βλάβη του ΦΗΜ ή για προσωρινή βλάβη υποδομής. Επιπλέον, η τιμή 5 του πεδίου «txn-ecr-status» καθίσταται ανενεργή. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΤΟ EFTPOS» του παραρτήματος της Α.1088/2023 η παράγραφος «Σε περίπτωση λειτουργίας του EFTPOS με βλάβη ECR, όχι όμως στην περίπτωση βλάβης υποδομής, επιτρέπεται το EFTPOS να εκτελέσει κλείσιμο πακέτου, με την προϋπόθεση της μη διαγραφής των εκκρεμών συναλλαγών προς την ECR. Η διάκριση στο EFTPOS αν πρόκειται για βλάβη ECR ή βλάβη υποδομής, προκύπτει από την τιμή του πεδίου UNLTime που έλαβε το EFTPOS από το ΠΣΦΗΜ Esend κατά την δήλωση της βλάβης. Ειδικότερα, αν το πεδίο UNLTime έχει τιμή μεγαλύτερη του 12, πρόκειται για βλάβη ECR, ενώ αν έχει τιμή μικρότερη ή ίση του 12, πρόκειται για βλάβη υποδομής.», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση λειτουργίας του EFTPOS με βλάβη ECR ή βλάβης υποδομής, επιτρέπεται το EFTPOS να εκτελέσει κλείσιμο πακέτου, με την προϋπόθεση της μη διαγραφής των εκκρεμών συναλλαγών προς την ECR. Άν το πεδίο UNLTime έχει τιμή μεγαλύτερη του 12, πρόκειται για βλάβη ECR ή βλάβη υποδομής, ενώ αν έχει τιμή μικρότερη ή ίση του 12, πρόκειται για απελευθέρωση πληκτρολογίου για άλλους λόγους.»

β). Διαδικασία προείσπραξης μέσω EFTPOS

βα) Σε περίπτωση όπου πρόκειται να εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς χρήση ΦΗΜ με πληρωμή από κάρτα,το τιμολόγιο εκδίδεται είτε από το Εμπορικό/Λογιστικό Πρόγραμμα Διαχείρισης (Enterprise Resourse Planning, “ERP”) είτε χειρόγραφα. Ο ΦΗΜ εκτελεί συναλλαγή προείσπραξης, η οποία εξοφλείται μέσω κάρτας από το EFTPOS.

ββ) Η τεχνική ροή που ακολουθείται στην ως άνω περίπτωση είναι η ακόλουθη:

– Ο ΦΗΜ εκτελεί την κατάλληλη εντολή πρωτοκόλλου AMOUNT ή AMOUNT- INSTALM ή AMOUNT-REFUND ή AMOUNT-COMPLETION ή AMOUNT-MAIL για άμεση είσπραξη προς το EFTPOS, τοποθετώντας T<Receipt Number>=T0 στο κατάλληλο πεδίο. Συνεπώς στην αρχική εντολή από τον ΦΗΜ->EFTPOS, δεν συνδέεται η προείσπραξη με κάποιο παραστατικό. Επισημαίνεται ότι η προείσπραξη μέσω POS δεν γίνεται με την εντολή REGRECEIPT.

– Εφόσον εκτελεστεί επιτυχώς η συναλλαγή στο EFTPOS, αυτό απαντάει προς τον ΦΗΜ με την εντολή RESULT. O ΦΗΜ εκτυπώνει τα δεδομένα του POS transaction με την επιπλέον ένδειξη ότι πρόκειται για ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ, χωρίς να εκδώσει, ούτε να εκτυπώσει φορολογική απόδειξη. Συνεπώς δεν δημιουργούνται αρχεία a.txt, b.txt, e.txt για φορολογική απόδειξη. Αναλυτικότερα, στον εκτυπωτή του ΦΗΜ εκτυπώνονται τα ακόλουθα δεδομένα, όπως εκτυπώνονται και σε κάθε περίπτωση έκδοσης απόδειξης εσόδου με πληρωμή με κάρτα:

POS TRANSACTION
CARD TYPE: <π.χ. VISA, MASTERCARD κ.λπ.>
CARD NUMBER: <1234***********1234>
TID: <TID>
RRN:<RRN>
AUTH.CODE: <AUTH.CODE>
PACKET: <batch number>
DATE TIME: <11/05/2023 12:23> (ημερομηνία και ώρα πληρωμής)
AMOUNT: <amount_final> (σε περίπτωση επιστροφής: RETURN: <amount_final>)
όπου τα σύμβολα < > σημαίνουν περιεχόμενο και δεν εκτυπώνονται.

– Στην ανωτέρω ροή, τα λεκτικά «CARD TYPE» και «CARD NUMBER» είναι προαιρετικά, καθώς αυτά προκύπτουν από το περιεχόμενο που ακολουθεί (π.χ. VISA, MASTERCARD κ.λπ., αριθμός κάρτας). Δεν υπάρχει υποχρεωτική σειρά εκτύπωσης των ως άνω πεδίων, με τον περιορισμό ότι το ποσό πληρωμής ή επιστροφής να εμφανίζεται τελευταίο και με εντονότερα γράμματα, ή με κάποιο άλλο τρόπο επισήμανσης π.χ. κενή γραμμή άνωθεν και κάτωθεν αυτού.

– H ημερομηνία και ώρα πληρωμής είναι απαραίτητη. Εκτός των συγκεκριμένων πεδίων, επιτρέπεται η εκτύπωση και άλλων πληροφοριών που επιστρέφονται από το EFTPOS στον ΦΗΜ, καθώς και πληροφοριών όπως «Προκαταβολή» ή «Προείσπραξη», «TAX FREE», «Για έκδοση Τιμολογίου», κ.λπ.

– Για την αποθήκευση της προείσπραξης μέσω EFTPOS, o ΦΗΜ ακολουθεί όσα περιγράφονται στο άρθρο 21 της Α.1173/2022 για την περίπτωση του κωδικού 358, με την διαφορά ότι ο κωδικός παραστατικού είναι 355 «ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ EFTPOS».

– Ο κωδικός 355 αφορά σε προείσπραξη με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έγιναν από EFT-POS όντας συνδεδεμένο με τον ΦΗΜ. Δεν παράγονται αρχεία a.txt ούτε b.txt ούτε εκτυπώσεις, παρά μόνο e.txt. Στο e.txt ως ημερομηνία και ώρα καταγράφεται αυτή που γίνεται η ενημέρωση του ΦΗΜ από το EFT-POS, στο πεδίο πλήθος πληρωμών με κάρτα καταγράφεται ο αριθμός 1. Στο πεδίο σύνολο πληρωμών με κάρτα καταγράφεται το ποσό που πληρώθηκε με πρόσημο συν ή αυτό που επιστράφηκε στην κάρτα με πρόσημο μείον. Το συγκεκριμένο ποσό περιέχεται στο πεδίο amount του transdata, στο ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας EFTPOS-ΦΗΜ. Στο πεδίο «ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα» καταγράφονται για κάθε πληρωμή που έγινε από EFT-POS όντας συνδεδεμένο με τον ΦΗΜ, οι ακόλουθες πληροφορίες:

Session number # Acqid (που δημιουργείται από το POS και περιλαμβάνεται στο πεδίο trans-data)
# terminalid (τραπεζικός αριθμός μητρώου POS TID)
# rrn (τραπεζικός μοναδικός αριθμός συναλλαγής)
# ημερομηνία και ώρα συναλλαγής με μορφή YYYYMMDDHHmm
# amount_final (περιλαμβάνεται στο πεδίο transdata)
# txn-ecr-status.

– Ο ημερήσιος αριθμός είναι μηδέν, ενώ ο προοδευτικός αριθμός είναι ο αντίθετος (με πρόσημο μείον) του τρέχοντος προοδευτικού αριθμού παραστατικού που πρόκειται να εκδώσει ο ΦΗΜ στην συνέχεια. Τα πεδία αριθμός Ζ και αριθμός μητρώου ΦΗΜ, περιέχουν τον αριθμό Ζ και τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ για το συγκεκριμένο Ζ και τον συγκεκριμένο ΦΗΜ. Ομοίως το πεδίο ΑΦΜ εκδότη περιέχει το ΑΦΜ του κατόχου του ΦΗΜ.

βγ) Οι ΦΗΜ, πλην των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την επιλογή προείσπραξης μέσω EFTPOS που περιγράφεται ανωτέρω, η οποία συνιστά αναγκαία τεχνική προδιαγραφή τους. Η αναβάθμιση των εν λειτουργία ΦΗΜ ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

γ). Για την εκ νέου απενεργοποίηση του πληκτρολογίου του EFTPOS (άρθρο 8 του παραρτήματος της Α.1088/2023), διευκρινίζεται ότι:

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, πρέπει είτε μέσω ειδικού χειρισμού της ECR να στέλνεται η εντολή CONTROL (UNBIND_POS – 0) στο EFTPOS, είτε να γίνεται οποιαδήποτε άλλη ορθή επικοινωνία μεταξύ ECR->EFTPOS. Με τον τρόπο αυτό η ECR επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της βλάβης. Λαμβάνοντας την εντολή αυτή, το EFTPOS αυτόματα κλειδώνει το πληκτρολόγιό του.

Ακολούθως το EFTPOS προαιρετικά κάνει νέα κλήση στο ΠΣΦΗΜ Esend, όπου δηλώνει την επίλυση της βλάβης, θέτοντας στο πεδίο UNBOUND_POS την τιμή 0. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε αν είναι η απάντηση από το ΠΣΦΗΜ «Esend», το πληκτρολόγιο του EFTPOS παραμένει κλειδωμένο και δεν επιτρέπει την εισαγωγή ποσού για τις χρεωστικές συναλλαγές.

δ) Διευκρίνιση για την εντολή AMOUNT-VOID.

Η εντολή AMOUNT-VOID δεν εκτελείται από τους ΦΗΜ.

ε) Διόρθωση της περιγραφής στην εντολή 5.6. Μήνυμα [ACK-RESULT]

Η πρόταση «Πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά του [RESULT] και αυτό να ελέγχεται από το EFTPOS.» αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πεδία session number, amount, receipt number να είναι ίδια με αυτά του [RESULT]»».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων