Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών υπέρ της ΡΑΕ για το έτος 2017

Αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών υπέρ της ΡΑΕ για το έτος 2017

Διαφήμιση

Την αναπροσαρμογή του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας για το 2017 αποφάσισε η ΡΑΕ. Το ύψος των ετησίων ανταποδοτικών τελών αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το οποίο, για το έτος 2016, ανέρχεται σε -0,8% .

Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο

Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται στα 7,95€/MW μέγιστης καθαρής ισχύος.

Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 2016, ορίζεται στα 0,07 € απορροφώμενης MWh.

Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους έχοντες δικαίωμα εισαγωγής φυσικού αερίου ορίζεται στα 0,24 € ανά χίλια κυβικά μέτρα. 

Υγρά καύσιμα

Για τα υγραέρια, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ορίζεται στα 0,10 € ανά μετρικό τόνο. 

Για το μαζούτ, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ορίζεται στα 0,10 € ανά χίλια λίτρα.

Για τις βενζίνες, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ορίζεται στα 0,20 € ανά χίλια λίτρα.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το ύψος ανταποδοτικού τέλους ορίζεται στα 0,20 € ανά χίλια λίτρα.

Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση (στρογγυλοποίηση) αφορούν στα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

Η απόφαση εδώ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων