Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αποτελέσματα Motor Oil 2022: Στα 16,6 δισ. ο τζίρος με αύξηση 245% στα EBITDA – Σχεδόν 1 δισ. τα καθαρά κέρδη του ομίλου

Αποτελέσματα Motor Oil 2022: Στα 16,6 δισ. ο τζίρος με αύξηση 245% στα EBITDA – Σχεδόν 1 δισ. τα καθαρά κέρδη του ομίλου

Διαφήμιση
Αποτελέσματα Motor Oil 2022: Στα 16,6 δισ. ο τζίρος με αύξηση 245% στα EBITDA - Σχεδόν 1 δισ. τα καθαρά κέρδη του ομίλου
11 04 2023 | 18:11
 

Σημαντικά αυξημένη κερδοφορία καταγράφει ο όμιλος της Motor Oil, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2022 σε 16.630,8 εκατ. έναντι 10.266,6 εκατ. ευρώ τη χρήση 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,99%. Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλλε η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 51,53% και η ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 10,97% δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάριο Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία 2022: 1€ = 1,0530 USD έναντι 1€ = 1,1827 USD το 2021). Μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση των πωλήσεων κατά 2,32%.

Επιπρόσθετα, στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε και η αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά δραστηριότητες του Ομίλου της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY MAE, της NRG Α.Ε, της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το 2022 σε 79,48% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 79,24% το 2021 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 85,94% το 2022 έναντι 80,18% το 2021).

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2022 στο ποσό των Ευρώ 2.110.782 χιλ. έναντι Ευρώ 755.502 χιλ. τη χρήση 2021, ήτοι αυξημένο κατά 179,39%. Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι τη χρήση 2022 ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό αύξησης (61,99%) έναντι του Κόστους Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (αυξήθηκε κατά 52,66%).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2022 σε Ευρώ 1.692.920 χιλ. από Ευρώ 489.580 χιλ. το 2021 (αύξηση 245,79%) και της Εταιρίας σε Ευρώ 1.395.719 χιλ. το 2022 από Ευρώ 341.940 χιλ. το 2021 (αύξηση 308,18%).

Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2022 σε Ευρώ 1.557.452 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 258.204 χιλ. το 2021. Τα κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν το 2022 σε Ευρώ 1.303.634 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 241.369 χιλ. το 2021.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2022 σε Ευρώ 967.209 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 202.363 χιλ. τη χρήση 2021. Τα κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2022 σε Ευρώ 735.003 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 183.166 χιλ. τη χρήση 2021.

Οπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, «η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2022 ποσού 177.252.768 (ή Ευρώ 1,60 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2022 ποσό 44.313.192  ευρώ (ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή) από το Νοέμβριο του 2022, ενώ το υπόλοιπο ποσό 1,2 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2023.

energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων