Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δελτίο τύπου ΠΟΠΕΚ 23/10/2015

Δελτίο τύπου ΠΟΠΕΚ 23/10/2015

Διαφήμιση

Με τα δημοσιονομικά μέτρα του Νοεμβρίου του 2012 (άρθρο 1 παρ. ΙΑ, υποπαραγράφος ΙΑ 14, εδάφιο 4 του ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», ΦΕΚ τ. Α’ αρ. φ. 222/12-11-2012), καταργήθηκε η προβλεπόμενη εισφορά των ασφαλισμένων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων («ΤΕΑΠΥΚ») του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις, υπολογιζόμενο επί της ανά λίτρο (προ Φ.Π.Α.) τιμής των βενζινών, των πετρελαίων (εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού) και του υγραερίου.

Ουσιαστικά με την κατάργηση αυτή της υποχρεωτικής ποσοστιαίας εισφοράς επί της τιμής πώλησης των υγρών καυσίμων, καταργήθηκε η λειτουργική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα του Ταμείου μας.

Στον ίδιο νόμο ορίστηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., Αναλογιστική Μελέτη και Γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) θα καθοριστούν οι νέοι πόροι υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης τους, ο υπολογισμός των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ουσιαστικά πλέον και με την υποκριτική αυτή διάταξη, προδιαγράφηκε η με Υπουργική Απόφαση «ιδιωτικοποίηση» του Ταμείου μας και η ένταξη του στο ΕΤΕΑ, στη βάση μιας αβέβαιης πλέον συμμετοχής των ασφαλισμένων λόγω της οικονομικής κρίσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης και είκοσι (20) μήνες μετά την κατάργηση της εισφοράς, δηλαδή μετά την πλήρη οικονομική αποστράγγιση του Ταμείου μας, εφόσον λόγω της μη καταβολής της εισφοράς εξαντλήθηκαν τα αποθεματικά του, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ20210/οικ.9572/369 από 8.5.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ.», (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φ. 1270/20.5.2014), με την οποία ορίστηκε η εισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο μας σε ποσοστό 6% για όλους τους ασφαλισμένους (παλιούς και νέους) επί του προβλεπόμενου ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία κατατάσσονταικαι μάλιστααναδρομικά από την 1.12.2012.

Η ανωτέρω από 8.5.214 Υ.Α. κατέληξε στο ανωτέρω ποσοστό εισφοράς για τους ασφαλισμένους του «ΤΕΑΠΥΚ», βασιζόμενη στην από Οκτώβριο του 2013 «Αναλογιστική Μελέτη Ειδικού Σκοπού», η οποία διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Κατά της ανωτέρω Υ.Α., η Ομοσπονδία μας από κοινού αφενός με τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις-μέλη της και αφετέρου με συναδέλφους-ασφαλισμένους του «ΤΕΑΠΥΚ», κατέθεσε τη με αριθ. καταθ. 3235 από 2.10.2014 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εν λόγω Αίτηση Ακύρωσης, προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 5.10.2015, κατόπιν δε αναβολής στις 11.4.2016.

Ειδικότερα,η Ομοσπονδία μας προσέφυγε ενώπιον του ΣτΕ κατά της επίμαχης Υ.Α., καθώς πάσχει νομιμότητας για τους εξής λόγους:

  1. Η από Οκτώβριο του 2013 «Αναλογιστική Μελέτη» στην οποία βασίστηκε η επίμαχη Υ.Α. για την έκδοσή της είναι διάτρητη και παραβιάζει τις νόμιμες προδιαγραφές εκπόνησης των αναλογιστικών μελετών. Επιβεβαίωση της θέσης μας αυτής υπήρξαν και οι εκ των υστέρων (Μάρτιο 2015) δηλώσεις-καταγγελίες του τότε Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ανακρίβεια και αντι-επιστημονικότητα των Αναλογιστικών Μελετών των Ασφαλιστικών Ταμείων με αποκλειστικό στόχο τη μείωση των συντάξεων καθ’ υπόδειξη της Τρόϊκας.
  2.  Είναι ανεπίκαιρη, καθώςεκδόθηκε στις 8.5.2014, δηλαδή επτά μήνες μετά την έκδοση της «Αναλογιστικής Μελέτης» (Οκτώβριος 2013) και δεκαοκτώ μήνες μετά το έτος 2012 (έτος κατάργησης της εισφοράς ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις), χωρίς καν να έχει συμπεριλάβει στα κρίσιμα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του «Ταμείου» μας εκείνα του έτους 2012. 
  3.  Παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, σε σχέση με την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου του Ταμείου μας, καθώς βασίζεταιεπί αθεμελίωτων, αναπόδεικτων, παρωχημένων και επιλεκτικών παραδοχών της ως άνω «Αναλογιστικής Μελέτης», στερούμενων κάθε επιστημονικής επιβεβαίωσης και επαλήθευσης, κατά τρόπο που ακυρώνει πλήρως το σκοπό έκδοσης της ως άνω Υ.Α.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), εμμένει στην αυτονομία-αυτοτέλεια του «ΤΕΑΠΥΚ» και μάχεται σταθερά με κάθε νόμιμο μέσο εναντίον κάθε απόπειρας-επιδίωξης απαξίωσης και οικονομικής αποστράγγισης του ασφαλιστικού του κεφαλαίου, όπως αυτό άλλωστε σχηματίστηκε αποκλειστικά από τις εισφορές των ασφαλισμένων-συναδέλφων μας.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων