Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΔΕΣΦΑ: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ ως το 2024

ΔΕΣΦΑ: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ ως το 2024

Διαφήμιση

Τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2016-2025 δημοσιοποίησε ο ΔΕΣΦΑ, η οποία περιλαμβάνει:

Α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την ετήσια ζήτηση Φυσικού Αερίου στο σύνολο της χώρας, ανά διοικητική περιφέρεια και ανά κατηγορία καταναλωτών καθώς και για τη μέγιστη Ημερήσια και ωριαία ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά Έτος για κάθε ένα από τα επόμενα δέκα (10) Έτη.

Β) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τις δυνατότητες κάλυψης της ζήτησης κατά οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο από υφισταμένες οι νέες πηγές εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο περιλαμβανομένων και πηγών εφοδιασμού με ΥΦΑ, και για την αναγκαία, για το σκοπό αυτό, ενίσχυση και επέκταση του ΕΣΦΑ.

Γ) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τα στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκτίμηση σχετικά με την επίπτωση των αντίστοιχων επενδύσεων στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2015-2024, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης καθώς και, ιδίως:

Α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου.

Β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο και οικονομικά αποτελεσματικό.

Γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άρνησης πρόσβασης.

Δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

Ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΤ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009.

Ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονταιστο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ, ενέκρινε με την υπ’ αριθμό 458/2015 απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 2015, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων