Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μη διαβίβαση παραστατικών υγραερίου κίνησης στην ΑΑΔΕ – Η καθυστέρηση της εταιρείας λογισμικού δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας

Μη διαβίβαση παραστατικών υγραερίου κίνησης στην ΑΑΔΕ – Η καθυστέρηση της εταιρείας λογισμικού δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας

Διαφήμιση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ( Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ) ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2020 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ 370/2020
Μη διαβίβαση παραστατικών υγραερίου κίνησης στην ΑΑΔΕ – Η καθυστέρηση της εταιρείας λογισμικού δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας
Θεσσαλονίκη 18-2-2020
Αριθμός απόφασης: 370

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α7’ – Επανεξέτασης

Πληροφορίες: …………………
Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 – Θεσ/νικη
Τηλέφωνο: 2313-333245
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: ded.thess@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ 1064/27-4-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 1440/27-4-2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 31/10/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανή προσφυγή του …………………………. ……………………. του ………………………. με ΑΦΜ …………………., με αντικείμενο εργασιών, «λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και LPG» και έδρα το
……………………………………………………………, κατά της με αρ. …………./2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σερρών και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την ανωτέρω πράξη επιβολής προστίμου της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Την από 04/11/2019 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σερρών.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α7’ – Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο απόφασης.

Επί της από 31-10-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του …………………………. ……………………. του ………………………. με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αρ /2019 προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 11.200,00 €, λόγω μη διαβίβασης ημερησίων εκδοθέντων παραστατικών πωλήσεων υγραερίου κίνησης, στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, σε εκατόν δώδεκα (112) περιπτώσεις, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, που επισύρει τις κυρώσεις της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 και επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α΄ της παρ. 2 του ιδίου νόμου.

Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε στα πλαίσια μερικού φορολογικού ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, δυνάμει της με αριθμ. /2019 εντολής μερικού ελέγχου, βάσει της οποίας συνεργείο ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, στις 20-6-2019 και ώρα 13:30 μετέβη στην έδρα της επιχείρησης του ……………..
………………. του ……………………, με αντικείμενο δραστηριότητας «λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & LPG». Από τον ως άνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αντλία εφοδιασμού υγραερίου κίνησης δεν ήταν συνδεδεμένη με εγκατεστημένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) και ως εκ τούτου τα δεδομένα των εκδοθέντων παραστατικών πωλήσεων δε διαβιβάζονταν στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 και της ΠΟΛ.1208/2018. Ακολούθως, ο έλεγχος συνέταξε το με αριθμ. ………./2019 σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου – κλήση σε ακρόαση, το οποίο και επέδωσε μαζί με τον προσωρινό προσδιορισμό προστίμου στον προσφεύγοντα, προκειμένου αυτός να υποβάλλει τις απόψεις του επί των αναγραφόμενων διαπιστώσεων του ελέγχου. Ο προσφεύγων ανταποκρινόμενος στο ως άνω σημείωμα κατέθεσε την από 17-9-2019 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, αναφέροντας ότι στις 20-6-2019, ημέρα του ελέγχου, είχε ήδη παραγγείλει τη σύνδεση των παραστατικών πωλήσεων με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, όμως αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα του ελέγχου, χωρίς δική του υπαιτιότητα. Τελικά, η σύνδεση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία « » στις 28-6-2019.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτούς τους ως άνω ισχυρισμούς και προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης Πράξης Επιβολής Προστίμου, για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους:

1. Το 2015 προμηθεύτηκε την αντλία υγραερίου κίνησης από την εταιρεία «…………………………..». Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ενόψει της εκ του νόμου υποχρέωσής του να συνδέσει την αντλία υγραερίου κίνησης με το φορολογικό μηχανισμό εισροών – εκροών, απευθύνθηκε κατ’ επανάληψη στην εταιρεία « », ζητώντας να προβεί στις αναγκαίες τεχνικές εργασίες. Ωστόσο, η εν λόγω εταιρεία καθυστέρησε λόγω φόρτου εργασίας με αποτέλεσμα στις 20-6-2019, ημέρα του ελέγχου να μην έχει γίνει η απαιτούμενη διασύνδεση, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος, αφού είχε μεριμνήσει και οχλήσει την ανάδοχο εταιρεία κατ’ επανάληψη. Συνεπώς, δεν υπέπεσε στην παράβαση του άρθρου 54 του ν. 4174/2013,σύμφωνα με την οποία για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης απαιτείται «ηθελημένη μη συμμόρφωση» με τις υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.

2. Σύμφωνα με το σκεπτικό έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, η φορολογική αρχή εφαρμόζοντας ορθά το νόμο, έπρεπε να επιβάλλει το πρόστιμο των 100€ για τη διαπιστωθείσα παράβαση.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4472/2017), ορίζεται ότι: «1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α΄167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.…. 6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογούμενων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω».

Επειδή, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3874/2009, ορίστηκε η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και τέθηκαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτά με την ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-2022/14-11-2012, ορίστηκαν οι διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων . Επιπλέον με την απόφαση με αριθμ. Δ.Σ.Σ.Α. 1061419 ΕΞ 2018/23-04-2018 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β΄/15-05-2018, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε. 1.2.9 του επιχειρησιακού σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε., προτάθηκε η εγκατάσταση συστήματος εισροών- εκροών πέρα από την αλυσίδα διακίνησης πετρελαιοειδών και για τον έλεγχο διακίνησης βιομηχανικού υγραερίου και υγραερίου κίνησης. Εκτός της τήρησης βιβλίου, προτάθηκε να υπάρχει on line διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τις αντλίες διάθεσης, ώστε να εκδίδεται αυτομάτως απόδειξη και να αποδίδονται οι φόροι. Ειδικότερα δε, για τις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και των συστημάτων και τις προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων την ΑΑΔΕ, εκδόθηκαν οι ΠΟΛ.1220/2012, ΠΟΛ.1221/2012, ΠΟΛ.1076/2013, ΠΟΛ.1166/2018 και ΠΟΛ.1195/2018.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1208/2018, η οποία εκδόθηκε αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ορίζεται στο άρθρο 1 ότι : «Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014 : α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια): α) Α.Φ.Μ. εκδότη, β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, γ) Είδος παραστατικού, δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού, ε) Είδος καυσίμου, στ) Ποσότητα καυσίμου, ζ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α., η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή, β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης για λιανική πώληση αγαθών: α) Α.Φ.Μ. εκδότη, β) Είδος παραστατικού, γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού, δ) Είδος καυσίμου, ε) Ποσότητα καυσίμου, στ) Μικτή αξία πώλησης.» Στο άρθρο 2, ότι : «Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1166/2018 (Β΄ 3603).»

Επειδή, ακολούθως με την ΠΟΛ.1218/11-12-2018, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω ΠΟΛ., ορίζεται ότι :

«Οι οντότητες – εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν λιανικώς ή χονδρικώς υγραέριο κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα τιμολόγια και τα παραστατικά διακίνησης υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), συνδεδεμένου με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, άμεσα, όπου απαιτείται, με την ολοκλήρωση κάθε παράδοσης αυτών από την αντλία διάθεσης. Οι οντότητες-προμηθευτές υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, εκδίδουν τα παραστατικά (διακίνησης ή τιμολόγια πώλησης) με τη χρήση Φ.Η.Μ 3.
Οι οντότητες – εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, που χρησιμοποιούν ήδη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων (όπως μικτά πρατήρια), δύνανται να εκδίδουν και τα στοιχεία λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση του ίδιου φορολογικού μηχανισμού, εφόσον αυτός διασυνδεθεί με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου. Ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, ορίζεται ότι : «Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Μαρτίου 2019.».

Επειδή, περαιτέρω, με την εγκύκλιο Ε.2154/2019, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων. Ειδικότερα με την ως άνω εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ορίζεται ότι : «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.3842/2010, όπως ισχύει, τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν.4172/2013 (Α` 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 συνιστά παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι ποσό 100 ευρώ.

3. Επιπλέον, με το άρθρο 2 της Απόφασης ΠΟΛ. 1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της ίδιας απόφασης, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε, ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση.

4. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι με την παραπάνω Απόφαση η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. που είναι εγκαταστημένοι σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου ορίζεται σε ημερήσια βάση, η μη διαβίβαση αυτών από την υπόχρεη οντότητα συνιστά παράβαση της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών. ».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) ….., β) .…, ιγ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του ανωτέρου νόμου ορίζεται ότι: « 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ στ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1,….»

Επειδή, η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης στην ΑΑΔΕ, των παραστατικών πώλησης καυσίμων, που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. οντοτήτων εμπορίας καυσίμων, προβλέφθηκε με την ΠΟΛ.1208/9-11-2018, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2019, η οποία παρατάθηκε και η έναρξη αυτής ορίστηκε στις 1/3/2019 (ΠΟΛ.1218/11-12-2018).

Επειδή, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που καθορίζουν τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου από τις υπόχρεες οντότητες, στην ΑΑΔΕ, ορίζουν ρητά ότι η διαβίβαση γίνεται σε ημερήσια βάση και η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης επισύρει το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100€ που επιβάλλεται για κάθε ημέρα.

Επειδή, στο άρθρο 61 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι : «1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛν1252/2015 ορίζεται : «Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.»

Επειδή, η ανωτέρα βία είναι έννοια νομική και συνίσταται σε κάθε γεγονός που είναι απρόβλεπτο και ξένο προς το διοικούμενο, το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί από αυτόν ή από πληρεξούσιό του, ακόμα και αν επεδείκνυε άκρα επιμέλεια και σύνεση συνεπεία δε του γεγονότος αυτού παρακωλύθηκε απολύτως να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (ΝΣΚ 366/2008).

Επειδή, το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος (π.χ. εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κ.α.) στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στον οποίο ανήκει και η αρμοδιότητα εξέτασης των πραγματικών περιστατικών. (1042878/274/0015/15.5.2007- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)- ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’- Β’ Γ’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέματα).

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η μη διασύνδεση της αντλίας υγραερίου και των φορολογικών μηχανισμών πώλησης με τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, και πιο συγκεκριμένα στην καθυστέρηση της εταιρείας «…………………………..», στην οποία απευθύνθηκε για την εγκατάσταση του απαραίτητου συστήματος.
Ωστόσο, η μη έγκαιρη ανταπόκριση μιας εταιρείας στις απαιτήσεις πελάτη της, δεν αποτελεί απρόβλεπτο προς τον προσφεύγοντα γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ενδεχόμενη συμπεριφορά στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών.

Επειδή, περαιτέρω, η διαδικασία απαλλαγής φορολογικών προστίμων και τόκων για λόγους ανωτέρας βίας ορίζεται ρητά στο άρθρο 61 του ν. 4174/2013, εφόσον με συγκεκριμένα στοιχεία ο προσφεύγων αποδείξει ότι έδειξε τη δέουσα επιμέλεια και σύνεση αλλά λόγω συγκεκριμένου έκτακτου και απρόβλεπτου γεγονότος δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην υποχρέωσή του.

Επειδή, ο προσφεύγων δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο προς επίρρωση των ισχυρισμών του, παρά μόνο την από 10-4-2019 προσφορά εγκατάστασης του εν λόγω λογισμικού από την εταιρεία «……………………………………», καθώς και την από 28-6-2019 απόδειξη ολοκλήρωσης της εργασίας.

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιβολή του υπό κρίση προστίμου, λόγω μη διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, που εκδόθηκαν από Φ.Η.Μ. που είναι εγκαταστημένος στο εν λόγω πρατήριο καυσίμων και υγραερίου, προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παρ.1 και της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις εκδιδόμενες ΠΟΛ.1208/23-11-2018 και ΠΟΛ.1218/11-12-2018, όπως ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο. Περαιτέρω η φορολογική αρχή ενόψει της δέσμιας αρμοδιότητας της σε σχέση με την εκτέλεση των φορολογικών νόμων, προέβη στον καταλογισμό του προστίμου, εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπίστωσε τη μη διασύνδεση της αντλίας εφοδιασμού υγραερίου κίνησης με τον εγκατεστημένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό και την αποστολή των εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων πωλήσεων υγραερίου στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 26-9-2019 έκθεση ελέγχου Προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ της Δ.Ο.Υ. Σερρών, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 31/10/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………. ενδικοφανούς προσφυγής του …………………………. ……………………. του ………………………. με ΑΦΜ ………………….:

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:

Υπ΄ αρ. ………../2019 πράξη επιβολής προστίμου της περ. ιγ΄της παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2019

Ποσό προστίμου

ΕΛΕΓΧΟΥ
11.200,00 (112 ημ. χ 100,00)

ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11.200 (112 x 100,00)

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

O Προϊστάμενος Της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων