Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Διαφήμιση

Προσοχή

Εξ’ αφορμής της κατωτέρω ΚΥΑ Φ2-515/14 (ΦΕΚ 548/Β/05-03-2014) η αντικατάσταση της ημερομηνίας από 31/3/2014 στις 27/08/2014, αφορά μόνον την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Φ2-1617, το οποίο αναφέρεται στις διασυνδεόμενες δύο και περισσότερες δεξαμενές, οι οποίες θεωρούνται ως μία δεξαμενή, καθώς και την παρ.4 του άρθρου 5 της ίδιας ΚΥΑ Φ2-1617, η οποία συμπληρώνεται και αφορά την υποχρέωση των ογκομετρήσεων μέχρι τις 27/08/2014 μόνον για τα πρατήρια του Γ’ Κύκλου.

Για όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ2-1617/7.12.2010 με τίτλο « Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών κ.λπ.», καταληκτική ημερομηνία για τα πρατήρια και της εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης του Α’ και Β’ Κύκλου, είναι η 31 Μαρτίου 2014

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων