Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

Αθήνα 26-08-2014
Αρ. Πρωτ. Φ2-2155ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ
Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Z. Ρωμαίου
ΤΗΛ: 213 1514 230
FAX: 210 33 01 789
Email: zrom@gge.gr

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

Σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος εισροών–εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων (ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ΦΕΚ 72/Β/2012) όπως ισχύει, και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), στις 27/8/2014 εκπνέει η προθεσμία εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και για τον γ’ κύκλο (λοιπή επικράτεια , πλην Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη συμμόρφωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χωρικής σας αρμοδιότητας ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος εισροών- εκροών και την ενημέρωση μας για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Σχετικά επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός σημείων ελέγχου του συστήματος εισροών- εκροών και επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες της επικράτειας μπορούν να εκπαιδευτούν ως προς τον έλεγχο των σημείων αυτών, κατόπιν αιτήματος τους στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επισημαίνουμε τέλος ότι για τις κυρώσεις που αφορούν παραβίαση διατάξεων των προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, βρίσκεται σε ισχύ η Κ.Υ.Α Φ2-1871/22.8.2013 (ΦΕΚ 2173/Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ2−518/24.2.2014 (ΦΕΚ 575/Β/2014).

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός

Παράρτημα 1

Ενδεικτικά Σημεία Ελέγχου Συστήματος Εισροών-Εκροών [Α/Α Διαδικασία Ελέγχου Αναμενόμενο Αποτέλεσμα]

 1. Ελέγχουμε αν το πρατήριο έχει νέα ενιαία άδεια λειτουργίας με το σύστημα εισροών εκροών στην οποία αποτυπώνονται οι δεξαμενές, οι αντλίες και τα είδη καυσίμων όπως είναι στο πρατήριο.
 2. Διασταυρώνουμε το ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια με το ΑΦΜ που αναγράφεται στην σφραγίδα και εκδίδεται αυτόματα στην απόδειξη εσόδου από το σύστημα εισροών εκροών.
 3. Ελέγχουμε την ύπαρξη ογκομετρικών πινάκων στο πρατήριο (ένας μοναδικός ογκομετρικός πίνακας για κάθε δεξαμενή).
 4. Εξετάζουμε εάν τα Δελτία παραλαβών (παρ. 2.1 ΠΟΛ.1203/2.11.2012 ΦΕΚ 3130/Β/2012) εμπεριέχουν τα τιμολόγια-δελτία αποστολής για την αντίστοιχη χρονική περίοδο που εκδίδονται.
 5. Ελέγχουμε κατόπιν επικοινωνίας με την Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ.:210480-3292, fuelmgt@gsis.gr,) τη διασύνδεση και την αποστολή στοιχείων για το προς έλεγχο πρατήριο.
 6. Ελέγχουμε από τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής) των εγκατεστημένων εξαρτημάτων (ηλ. βέργες, λογισμικό, Η/Υ, Controller) εάν έχουν σήμανση (CE ) καθώς και o σειριακός αριθμός (S/N) του προγράμματος.
 7. Αποσύνδεση αισθητήρα δεξαμενής από το σύστημα και έλεγχος αντίδρασης του συστήματος (σε συνεννόηση με το συνεργείο εγκατάστασης). [Εμφάνιση ένδειξης για την αποσύνδεση. Αυτόματη καταγραφή συναγερμού με σήμανση από τον φορολογικό μηχανισμό ( ΕΑΦΔΣΣ).
  Κλείδωμα των ακροσωληνίων που αντλούν καύσιμο από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. ]
 8. Θέση ενός ακροσωληνίου σε κατάσταση λιτρομέτρησης, διενέργεια λιτρομετρήσεων, επιστροφή καυσίμου σε κατάλληλη δεξαμενή και επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. [Με την ολοκλήρωση της κάθε λιτρομέτρησης αντί για αυτόματη έκδοση Δελτίου Εσόδου πρέπει να εκδοθεί αυτόματα Δελτίο Λιτρομέτρησης. Κατά την επιστροφή του καυσίμου στη δεξαμενή δεν πρέπει να καταγραφεί παραλαβή καυσίμου.
  Στο Ισοζύγιο ημέρας πρέπει ο όγκος των λιτρομετρήσεων να αναγράφεται όπως προβλέπεται.]
 9. Αυτόματη έκδοση απόδειξης – αναγραφή απαιτούμενων στοιχείων [Το σύστημα πρέπει να εκδίδει αυτόματα απόδειξη εσόδου μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής]
 10. Ελέγχεται ότι το Ισοζύγιο ημέρας (π.χ. προηγουμένων ημερών) παράγεται στης 12:00 το βράδυ περίπου και ότι είναι εντός της ορισμένης απόκλισης (1,5%)
 11. Ελέγχεται ο Τεχνικός φάκελος – έλεγχος CRC No ή HASH VALUE(παρ.3,Άρθρο 6 Φ2-1617/07-12-2010) Πρέπει να συμφωνεί με το αρχείο της Δ/νσης Μετρολογίας όπου έχει κατατεθεί ο τεχνικός φάκελος
 12. Έλεγχος διασύνδεσης δεξαμενών και αντλιών με κονσόλα. Πρέπει όλες οι δεξαμενές και τα αντλητικά του πρατηρίου να έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισροών εκροών
 13. Αποσύνδεση συστήματος ελέγχου δεξαμενών από το σύστημα και έλεγχος αντίδρασης Πρέπει να κλειδώσουν όλα τα ακροσωλήνια και να παραχθεί σχετικός συναγερμός με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων