Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Σημείωμα για λειτουργία συστήματος εισροών εκροών

Ενημερωτικό Σημείωμα για λειτουργία συστήματος εισροών εκροών

Διαφήμιση

Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση. Το ισοζύγιο ημέρας, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εφάπαξ έως τις 24.00. Το σύστημα μπορεί να εκδίδει πολλαπλές αναφορές κινήσεων όμοιες με το ισοζύγιο ανά ημέρα, χωρίς σήμανση και χωρίς ηλεκτρονική μετάδοση των στοιχείων αυτών.

(Βάση της ΠΟΛ 1161)

 1. Εκτύπωση δελτίων και αποδείξεων
  Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 της υπόψη Κ.Υ.Α.
  ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.3., 2.4. και 2.5. αυτής της απόφασης (παραλαβής, λιτρομέτρησης, επιστροφής, εξαγωγής) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

  Ακόμη, με την παράγραφο 3 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1036/22.2.2013 διευκρινίστηκε ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτή, ως προς τη δυνατότητα μη εκτύπωσης του στελέχους και του τρόπου διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων καταλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:
  α. Φορολογικά στοιχεία που υποχρεωτικά (π.χ. δελτία αποστολής) ή προαιρετικά εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και
  β. Μηχανογραφικά εκδιδόμενα στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση σήμανσής τους από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (π.χ. τιμολόγια και στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου κ.λπ.).

Ενόψει των ανωτέρω, όλα τα δελτία, συμπεριλαμβανομένου και του ισοζυγίου ημέρας, μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται (άμεση επίδειξη όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιεςMελεγκτικές αρχές κ.λπ.).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων