Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Φυσικό Πρόσωπο

Φυσικό Πρόσωπο

Διαφήμιση

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.

 1. Αίτηση (Διατίθεται συγκεκριμένο έγγραφο αίτησης, από την Υπηρεσία μας.)

 2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος στην οποία θα φαίνονται όλες οι μεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (αντίγραφο επικυρωμένο από την ανάλογη Δ..Ο.Υ. με πρόσφατη ημερομηνία επικύρωσης) 

 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητος, προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο γενικού ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 4. Στοιχεία σχετικά με την διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων,
  α. αναλυτική Κατάσταση των ιδιόκτητων η μισθωμένων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία
  β. επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους, θεωρημένα από την Δ/νση Συγκοινωνιών.

 5. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης. Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 6. Στοιχεία σχετικά με την διαθεσιμότητα των απαραίτητων για την χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών Χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση:
  α. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων, και σε περίπτωση μισθωμένων η παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου / ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 7. Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη) του Ν.1599/86 στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.

 8. Χρηματικό τέλος
  α. 200 Ευρώ για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230 Α) κατατεθειμένο στον Κ.Α.Ε. 3421 στην Δ..Ο.Υ που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος
  β. 40 Ευρώ, ετήσιο ανταποδοτικό τέλος κατατεθειμένο στον Κ.Α.Ε. 3421 στην Δ.Ο.Υ που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος.

 9. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος πρατηρίου υγρών καυσίμων,
  α. αντίγραφο άδειας λειτουργίας Πρατηρίου καυσίμων θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν (εις διπλούν), επίσης θεωρημένα από την Δ/νση Συγκοινωνιών.
  β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εμπορική δραστηριότητα του πωλητή θα ασκείται εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και δεν θα έχει καμία σχέση με την λειτουργία του, επίσης θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα.

 10. Προηγούμενη άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

 11. Σε περίπτωση αλλοδαπών απαιτείται άδεια παραμονής-εργασίας σε ισχύ.

 12. Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας, πωλητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παράβολα 12Α & 12Β εισπράττονται από τις Δ.ΟΥ. στον ΚΑΕ 3421 (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) τα οποία θα αποδίδονται μέσω ΚΕΠΥΟ με τον αριθμό λογαριασμού 234226/9 στην Τράπεζα Ελλάδος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ Φ.Ι.Χ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. …………………………………………… 1. ……………………………………………
2. …………………………………………… 2. ……………………………………………
3. …………………………………………… 3. ……………………………………………
4. …………………………………………… 4. ……………………………………………
5. …………………………………………… 5. ……………………………………………
6. …………………………………………… 6. ……………………………………………
7. …………………………………………… 7. ……………………………………………
8. …………………………………………… 8. ……………………………………………

Θεσσαλονίκη…………………………………….

Ο Δηλών

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων