Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Οι αλλαγές στο ταμείο βενζινοπωλών

Οι αλλαγές στο ταμείο βενζινοπωλών

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας : 101 10
Fax : 2103368148
Πληροφορίες : Μ. Βογιατζόγλου
Τηλέφωνα : 2103368151
E-mail : proasf@ggka.gr

Αθήνα, Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: Φ20210/οικ.

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δημοσίευση)
Κοιν. :

 1. Ο.Α.Ε.Ε.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Γραφείο Διοικητή
  Ακαδημίας 22
  106 71 Αθήνα
 2. Ο.Α.Ε.Ε.
  Κλάδος Επικουρικής
  Ασφάλισης Ελευθέρων
  Επαγγελματιών
  Τομέας «ΤΕΑΠΥΚ»
  Μαμούρη 14
  104 39 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, της παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.14., των περ. 4α και β του ν.4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
2. Την Υ.Α.Φ20210/4231/152/2-3-2004 (Β’427) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.» που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 42 του ν.2972/2001 (Α΄291).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 213/1992 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄143) «Τροποποίηση του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄141)».
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 (Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην 11η/27/3/2014 συνεδρίαση του.
8. Τις υπ’ αριθμ. 174/34/12-3-2013 και 549/50/21-11-2013 αποφάσεις τουΔιοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ.
9. Την συνταχθείσα τον Οκτώβριο του 2013 Αναλογιστική Μελέτη Ειδικού Σκοπού.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδά του και θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις του προϋπολογισμού του.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πόροι – Ασφαλιστική εισφορά

Η παρ.2 του άρθρου 9 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από την 1η.12.2012, η μηνιαία εισφορά για παλαιούς μέχρι 31/12/1992 και νέους, από 1/1/1993 και μετά, ασφαλισμένους είναι ίδια και ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία κατατάσσονται.»

Άρθρο 2
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» καταβάλλουν υποχρεωτικά στον Τομέα τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισής τους από την 1η.12.2012 έως και τον μήνα έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον Τομέα επιμερίζεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι
οποίες καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο μαζί με την μηνιαία τρέχουσα τακτική εισφορά, με τη διαδικασία που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..

Άρθρο 3
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες

1. Τα πρόσωπα που υπάγονται υποχρεωτικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» από την 1η.12.2012 και εφεξής, κατατάσσονται σε υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄316), όπως ισχύουν.
2. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» κατατάσσονται από την 1η.12.2012 σε υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει της μεσοσταθμικής ετήσιας εισφοράς που καταβλήθηκε κατά τα τελευταία 3 έτη που προηγούνται της κατάργησης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό εισφοράς ασφαλισμένου, δηλαδή τα έτη 2010, 2011 και από 1.1.2012 έως 30.11.2012.

Άρθρο 4
Τρόπος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών

Για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους του Τομέα πραγματοποιείται με το σύστημα της ταχυπληρωμής με τη διαδικασία που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..

Άρθρο 5
Ασφαλισμένος πρατηριούχος περισσοτέρων πρατηρίων

Το άρθρο 18 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Ο υπαχθείς στην ασφάλιση του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» είτε ως αδειούχος περισσοτέρων από ένα πρατηρίων, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρειών αδειούχων περισσότερων από ένα πρατηρίων, δικαιούται όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση μία μόνο ακέραιη σύνταξη.
 2. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» πρατηριούχοι περισσοτέρων από ένα πρατηρίων, από την 1η.12.2012 κατατάσσονται σε υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄316), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει του αθροίσματος των ποσών που προκύπτουν για κάθε
  πρατήριο από την μεσοσταθμική ετήσια εισφορά του κάθε πρατηρίου κατά τα τελευταία 3 έτη που προηγούνται της κατάργησης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό εισφοράς ασφαλισμένου, δηλαδή τα έτη 2010, 2011 και από 1.1.2012 έως 30.11.2012.
 3. Το ποσόν της σύνταξης για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους που δεν ανήκουν στις νέες περιοχές υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» όπως ισχύει, και το ποσόν της σύνταξης για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους που ανήκουν στις νέες περιοχές καθώς
  και των μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων υπολογίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει.»

Άρθρο 6
Κοινωνοί δικαιώματος συνταξιοδότησης

 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» αντικαθίσταται ως εξής:
  «5.Το ποσόν της σύνταξης που δικαιούται έκαστος των παλαιών ασφαλισμένων κοινωνών, για χρόνο ασφάλισης μέχρι 30.11.2012 καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του παρόντος άρθρου.»
 2. Στο τέλος του άρθρου 19 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Οι ήδη ασφαλισμένοι του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» κοινωνοί δικαιώματος κατατάσσονται από την 1η.12.2012 σε υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π. δ/τος 258/2005 (Α΄316) όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει της μεσοσταθμικής ετήσιας εισφοράς του πρατηρίου των κοινωνών κατά τα
  τελευταία 3 έτη που προηγούνται της κατάργησης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό εισφοράς ασφαλισμένου, δηλαδή τα έτη 2010, 2011 και από 1.1.2012 έως 30.11.2012 αφού διαιρεθεί το ποσόν αυτό με τον αριθμό των κοινωνών. Η κατάταξη του κάθε κοινωνού στις ασφαλιστικές κατηγορίες πραγματοποιείται με
  βάση το ποσόν του πηλίκου που προκύπτει από την διαίρεση. 7.Το ποσόν της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που δικαιούται έκαστος των παλαιών ασφαλισμένων κοινωνών, για χρόνο ασφάλισης
  από την 1η.12.2012 καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει».

Άρθρο 7
Υπολογισμός ποσού σύνταξης παλαιών ασφαλισμένων

 1. Στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, τίθεται πριν την περ. α) εδάφιο ως εξής:
  «1. Για χρόνο ασφάλισης στον Τομέα μέχρι 30.11.2012, η σύνταξη για τους μέχρι 31.12.1992 που δεν ανήκουν στις νέες περιοχές ασφαλισμένους του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρακάτω περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε) και στ).»
 2. Στο τέλος της περ. στ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, προστίθενται παρ. 2 και 3 ως εξής: «2. Για χρόνο ασφάλισης από 1.12.2012 και μέχρι την διακοπή της ασφάλισης των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων από τον Τομέα, η σύνταξη για 35 έτη ή 10.500 ημέρες εργασίας αντιστοιχεί στο 20% των ασφαλιστικών κατηγοριών του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει των οποίων καταβάλλονται οι εισφορές για όλο τον χρόνο ασφάλισης τους από 1.12.2012 και εφεξής. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35 ετών ή 10.500 ημερών εργασίας το ποσοστό του 20% μειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε επί έλαττον ή επιπλέον έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες εργασίας.
 3. Το ποσόν της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, για χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Τομέα πριν και μετά την 30.11.2012 αποτελείται από το άθροισμα των δύο τμηματικών ποσών που προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Υπολογισμός ποσού σύνταξης παλαιών ασφαλισμένων των νέων περιοχών και των νέων ασφαλισμένων

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
  «3. Τα ποσά των ατομικών ειδικών λογαριασμών που προκύπτουν από καταβληθείσες εισφορές πέραν της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας χορηγούνται για προσαύξηση της σύνταξης. Το ποσό της προσαύξησης της σύνταξης ορίζεται ως η έντοκη και μέχρι τη χρονική στιγμή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, επιστροφή των συσσωρευμένων ποσών, με την χρήση του κατάλληλου, αναλόγως της περίπτωσης
  κάθε ασφαλισμένου, αναλογιστικού συντελεστή του άρθρου 3 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα, για κάθε επιπλέον ετήσιο ποσό που προκύπτει κάθε φορά από την διαφορά των καταβληθεισών εισφορών και της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, υπολογίζονται οι τόκοι που συσσωρεύτηκαν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της καταχώρησής τους στους ειδικούς ατομικούς
  λογαριασμούς και μέχρι την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Το άθροισμα που προκύπτει από τα ετήσια, υπερβάλλοντα της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας ποσά από καταβληθείσες εισφορές, μαζί με τους αντίστοιχους τόκους, διαιρείται με τον κατάλληλο αναλογιστικό συντελεστή του άρθρου 3 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και το ποσό που προκύπτει είναι η ετήσια προσαύξηση της σύνταξης κατά τη συνταξιοδότηση. Το ετήσιο ποσό της προσαύξησης της σύνταξης διαιρείται δια του αριθμού των συντάξεων που καταβάλλονται ετησίως (12) και το ποσό που προκύπτει είναι η μηνιαία προσαύξηση της σύνταξης. Ως επιτόκια συσσώρευσης χρησιμοποιούνται οι εξαμηνιαίες αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων. Τα επιτόκια αυτά εμφανίζονται (μέχρι και το έτος 2012) στον παρακάτω πίνακα με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Φ.& Ν.Π.Δ.Δ ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΔΟΣΗ (%)

1994 Α 19,50 Β 18,15
1995 Α 16,84 Β 14,68
1996 Α 13,59 Β 12,71
1997 Α 10,61 Β 9,10
1998 Α 8,25 Β 9,43
1999 Α 8,10 Β 7,53
2000 Α 7,03 Β 6,63
2001 Α 6,48 Β 6,75
2002 Α 4,84 Β 5,65
2003 Α 5,40 Β 3,72
2004 Α 4,07 Β 3,69
2005 Α 3,40 Β 3,38
2006 Α 3,37 Β 3,93
2007 Α 3,93 Β 3,74
2008 Α 3,90 Β 3,94
2009 Α 3,98 Β 4,02
2010 Α 3,58 Β 3,47
2011 Α 3,84 Β 4,16
2012 Α 2,48 Β 1,87

Για υπολογισμό τόκων που αφορούν χρονική περίοδο μεταγενέστερη από το τελευταίο διαθέσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδας επιτόκιο εξαμηνιαίων αποδόσεων, χρησιμοποιείται το τελευταίο διαθέσιμο επιτόκιο από αυτήν. Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ήδη συνταξιούχων, παλαιών ασφαλισμένων των νέων περιοχών και των νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι είχαν καταβάλλει μεγαλύτερα ποσά από αυτά που ορίζονται με βάση την ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και τα οποία καταχωρήθηκαν σε ειδικό λογαριασμό, προσαυξάνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ενώ η έντοκη περίοδος των επιπλέον ποσών είναι μέχρι την ημερομηνία
έναρξης καταβολής της προσαύξησης.» 2. Στο τέλος του άρθρου 23 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», μετά την κατάργηση της παρ. 5 και αναρίθμηση της παρ. 6 σε παρ. 5, προστίθενται παρ. 6, 7 και 8 ως εξής:

6. Για χρόνο ασφάλισης στον Τομέα μέχρι 30.11.2012, η σύνταξη για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» που ανήκουν στις νέες περιοχές και για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
7. Για χρόνο ασφάλισης από 1.12.2012 και μέχρι την διακοπή της ασφάλισης τους από τον Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», η σύνταξη για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10500 ημέρες εργασίας αντιστοιχεί στο 20% των ασφαλιστικών κατηγοριών του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, βάσει των οποίων καταβάλλονται οι εισφορές όλο το χρόνο ασφάλισης τους από 1.12.2012 και εφεξής. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35 ετών ή 10.500 ημερών εργασίας το ποσοστό του 20% μειώνεται ή αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε επί έλαττον ή επιπλέον έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες εργασίας.
8. Το ποσόν της σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, για χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» πριν και μετά την 30.11.2012 αποτελείται από το άθροισμα των δύο τμηματικών ποσών που προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 9
Κατάργηση Κλάδου Κοινής Διανομής και διανομή του μερίσματος

Το άρθρο 31 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

« Από την 1η .12.2012 καταργείται ο Κλάδος Κοινής Διανομής. Τα έσοδα του Κλάδου διανέμονται εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. Το ύψος του προς διανομή ισόποσου μερίσματος προκύπτει από την διαίρεση του συνολικού πόρου του Κλάδου Κοινής Διανομής δια του αριθμού των λειτουργούντων την 30η.11.2012, με νόμιμη άδεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων, ή σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων. Εάν οι αναγραφόμενοι δικαιούχοι στην άδεια λειτουργίας είναι περισσότεροι από ένας το ποσό του ενός μερίσματος μοιράζεται μεταξύ τους. Το αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ασφαλισμένων δυνάμει μιας άδειας λειτουργίας. Εάν ο ασφαλισμένος του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» έχει σε λειτουργία, περισσότερα από ένα πρατήρια με νόμιμη άδεια δικαιούται τόσα μερίσματα όσα και οι άδειες. Σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλισμένος του Τομέα υπήρξε αδειούχος νόμιμα λειτουργούντος πρατηρίου για χρονικό διάστημα μικρότερο του
έτους λαμβάνει μέρισμα που αντιστοιχεί για τους μήνες λειτουργίας του πρατηρίου.»

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του άρθρου 31 του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ», καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση διάταξη του Καταστατικού του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ».

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα
3. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήμα Β΄
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ__

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων