Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών πληροφοριακού συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών πληροφοριακού συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Διαφήμιση

ΠΟΛ.1119/9.5.2012 
Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών Πληροφοριακού Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Αθήνα, 9 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
– ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ/15)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375204, 3610030
FAX :210 3375354

ΠΟΛ 1119

ΘΕΜΑ: «Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών Πληροφοριακού Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30) έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία των εκπρόθεσμων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, παραστατικών που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ από 15.05.2010 και μετά.

Τα στοιχεία των εκπρόθεσμων παραστατικών θα σας διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από την Γ.Γ.Π.Σ. με την μορφή αρχείου excel, το οποίο θα εκτυπωθεί από τον Τεχνικό Διαχειριστή (3 ή 4 καταστάσεις) και θα δοθεί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Σε κάθε αρχείο περιέχονται τα ακόλουθα:

  • Στην πρώτη κατάσταση περιλαμβάνονται τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. (διακινητές πετρελαίου θέρμανσης), που είναι εκπρόθεσμοι, σύμφωνα με τις κινήσεις που υποβάλλουν τα ίδια τα μέλη στο Πληροφοριακό Σύστημα, και το πλήθος των φακέλων για κάθε μέλος.
  • Στη δεύτερη κατάσταση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των παραστατικών των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. της πρώτης κατάστασης ανά αριθμό φακέλου.
  • Στην τρίτη κατάσταση περιλαμβάνονται τα παραστατικά των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τα οποία η ημερομηνία λήξης εκπρόθεσμης υποβολής συνέπιπτε με ημερομηνία συντήρησης του εξοπλισμού και υπολογίστηκε μια μέρα επιπλέον.
  • Στην τέταρτη κατάσταση περιλαμβάνονται τα παραστατικά των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τα οποία, τα ίδια τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., έχουν καταχωρήσει μεγάλες ποσότητες και δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα των εκπρόθεσμων παραστατικών.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις εκπρόθεσμων παραστατικών, θα προβείτε κατευθείαν στη σύνταξη σχετικών εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. (χωρίς δηλαδή να προαπαιτείται η διενέργεια ελέγχου πραγματικών περιστατικών στην επιχείρηση), ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της ήδη προβλεπόμενης διαδικασίας (κλήση προς ακρόαση πριν την τελική σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου, επίδοση κ.λπ.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ευνόητο είναι ότι οι υποθέσεις αυτές πλην του εκπροθέσμου της καταχώρησης των παραστατικών στοιχείων στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ εξακολουθούν να είναι ελεγκτέες.

Τέλος σε ότι αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που είχαν καταχωρήσει μεγάλες ποσότητες και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα των εκπρόθεσμων παραστατικών απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των περιπτώσεων αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

Β. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1099/12.4.2012, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 320 έως και 322 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86), που αναφέρονται μεταξύ άλλων και σε πρόστιμα του Κ.Β.Σ., σε επιτηδευματίες – μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., για παραβάσεις που σχετίζονται με την υποχρέωση τους για υποβολή στοιχείων στο Π.Σ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την 31.12.2010, πριν την κατάργησή τους με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212Α΄).

Οι παραβάσεις αυτές αναφέρονται: α) στη μη υποβολή στοιχείων, β) στην εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων, την ανακριβή υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα και γ) στην υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών, ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά. Ισχύον καθεστώς από 11.4.2012

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 320 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) ορίζεται ότι, οι παραβάσεις που προβλέπονταν ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, μετατάσσονται στην κατηγορία των γενικών παραβάσεων, για τις οποίες επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, με βάση την κατηγορία των βιβλίων, που τηρούσε ο υπόχρεος, κατά την πρώτη ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που ανάγονται αυτές.

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Τα παραπάνω ισχύουν για παραβάσεις, που διαπράχθηκαν μέχρι την 31.12.2010, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης αυτών, για τις οποίες οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., μέχρι την 11.4.2012, ημερομηνία ισχύος των υπόψη διατάξεων είτε α) δεν έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου (Α.Ε.Π.) είτε β) έχουν εκδώσει τις σχετικές Α.Ε.Π., οι οποίες όμως κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, δεν έχουν περαιωθεί οριστικά, ήτοι βρίσκονται στο στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ή σε προγενέστερο αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται επαναπροσδιορισμός των επιβληθέντων προστίμων, με βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

1.2. Επίσης τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) της παρούσας, ισχύουν και για τις παραβάσεις που εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής κατ’ αυτών, μέχρι την 11.4.2012, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ. τ. Ε., εφόσον οι διατάξεις αυτές προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση των υπόψη διατάξεων, ήτοι μέχρι την 11.6.2012 (καθόσον η 10.6.2012 που εκπνέει η προθεσμία, είναι μη εργάσιμη ημέρα), να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις υπόψη διατάξεις, εφαρμοζομένης της διαδικασίας του ν.δ/τος 4600/1966 (ΦΕΚ Α΄242).

1.3. Οι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.), κατά περίπτωση, για τις συναλλαγές πετρελαίου της παρ.7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν πριν την 31.12.2010, προσδιορίζονται ως εξής:

α. Για την μη υποβολή στοιχείων ο Σ.Β. = τρία (3). 
β. Για την εκπρόθεσμη υποβολή, καθώς και την ανακριβή υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα, ο Σ.Β. = δύο (2). 
γ. Για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών, ανεξάρτητα αν η παράληψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά, ο Σ.Β. = ένα (1).

2. Επισημάνσεις

2.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (ε΄) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, για τις γενικές παραβάσεις επιβάλλεται ένα ενιαίο, κατά διαχειριστική περίοδο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, ορίζεται ρητά ότι, κάθε πράξη ή παράλειψη του Κ.Β.Σ., που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο στην ίδια χρήση, συνιστά ιδιαίτερη παράβαση και επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε φορά που διενεργείται έλεγχος και διαπιστώνεται επανάληψη παραβάσεων που είχαν διαπιστωθεί προγενέστερα στην ίδια χρήση, σε διαφορετικό χρόνο, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Ενόψει των ανωτέρω, επί εκπροθέσμου υποβολής στοιχείων, για τις συναλλαγές πετρελαίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που διαπιστώνεται από διαφορετικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην ίδια χρήση, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, για τις συγκεκριμένες, κάθε φορά, περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, ανεξάρτητα από το πλήθος των εκπρόθεσμων υποβολών, δεδομένου ότι κάθε διαπίστωση αφορά διαφορετικές περιπτώσεις. 
2.2. Συνεπώς, στην περίπτωση που από την πρώτη επεξεργασία της χρήσης 2010, καταλογίστηκαν σε συγκεκριμένους επιτηδευματίες παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και επεβλήθησαν τα σχετικά πρόστιμα, εφόσον στη συνέχεια διαπιστωθεί, για τους ίδιους επιτηδευματίες, η εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για διαφορετικές συναλλαγές, θα καταλογιστούν οι συγκεκριμένες παραβάσεις και θα επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο, ήτοι γενική παράβαση με Σ.Β. = δύο (2).

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων